Čekejte, prosím...
A A A
210/2000 Sb. znění účinné od 1. 9. 2000

210

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách) (čl. 1)

Čl. I

V příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb․, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se slova „Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové“ nahrazují slovy „Univerzita Hradec Králové“.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 2)

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.