Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
485/2000 Sb. znění účinné od 15. 10. 2009
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 329/2009 Sb.

15.10.2009

 

485

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000

o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

Odměna správce podniku

§ 1

Odměnu správce podniku soud stanoví podle sazby a za podmínek určených v této vyhlášce.

§ 2

(1)

Základem pro určení odměny správce podniku je zjištěná cena podniku (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky

do 1 000 000 Kč............................10 %,

z přebývající částky

až do 10 000 000 Kč.......................5 %,

z přebývající částky

až do 50 000 000 Kč․......................2 %,

z přebývající částky

až do 100 000 000 Kč....................1 %,

z přebývající částky

nad 100 000 000 Kč....................0,5 %,

nejméně však 45 000 Kč.

(2)

Nebyla-li soudem určena zjištěná cena podniku podle § 338n odst. 1 a 2 zákona, činí odměna správce podniku 45 000 Kč.

§ 3

Pokud v řízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku bylo činno několik správců podniku, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti.

§ 4

Náhrada hotových výdajů správce podniku

(1)

Správce podniku má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce, zejména na cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie.

(2)

Výše náhrady cestovních výdajů se řídí výší této náhrady stanovené zvláštními právními předpisy o cestovních náhradách.1

(3)

Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy o odměnách znalců a tlumočníků.2

(4)

Účelně vynaložené náklady na poštovné, překlady, opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

2

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.