Čekejte, prosím...
A A A
142/2001 Sb. znění účinné od 26. 4. 2001 do 30. 4. 2004

142

 

ZÁKON

ze dne 3. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. b) bodu 2 se slova „provozovatel veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatel telekomunikačních služeb,“ zrušují.

2.

V § 2 písm. b) bodu 3 se slova „nebo těžbu“ zrušují.

3.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, přesáhne 30 mil. Kč a v ostatních případech 7,5 mil. Kč.“.

4.

V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Zadavatelé uvedení v § 2 písm․ b) bodech 2, 3 a 4 jsou povinni vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, přesáhne 50 mil. Kč a v ostatních případech 12 mil. Kč.“.

5.

V § 49 odst. 1 se částka „2 500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“ a částka „1 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „2 500 000 Kč“.

6.

V § 49a odst. 1 se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

7.

V § 49b se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 000 Kč“.

8.

V § 50 odst. 1 písm. c) se slova „50 %“ nahrazují slovy „20 %“.

Čl. II

Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.