Čekejte, prosím...
A A A
170/2001 Sb. znění účinné od 22. 5. 2001

170

 

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2001

o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou

České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení

vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně

zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským

subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb.,

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(§ 1)

§ 1

Státní dluhopisový program

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

(2)

Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 260 000 000 DEM.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

(4)

O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 407/2000 Sb. , o státním

dluhopisovém programu na částečnou náhradu

škod zemědělským subjektům postiženým

suchem v roce 2000 (§ 2)

§ 2

V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) O prostředky získané emisí dluhopisů podle tohoto zákona lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 424/1991 Sb. , o sdružování

v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů (§ 3)

§ 3

Zákon č. 424/1991 Sb․, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb. a zákona č. 104/2001 Sb., se mění takto:

1.

V 20 odst. 6 se částka "3 000 000 Kč" nahrazuje částkou "6 000 000 Kč" a částka "100 000 Kč" se nahrazuje částkou "200 000 Kč".

 

2.

V § 20 odst. 7 se za slovo "Příspěvek" vkládají slova "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (§ 4)

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

Zeman v. r.