Čekejte, prosím...
A A A
255/2001 Sb. znění účinné od 25. 7. 2001

255

 

ZÁKON

ze dne 28. června 2001,

 

kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „u základních škol“ doplňují slova „a u základních uměleckých škol“.

 

2.

V § 6 odst. 3 se na konci doplňují věty, které znějí: „U žáků závěrečných ročníků se dotace poskytuje až do konce školního roku bez ohledu na to, že maturitní nebo závěrečná zkouška byla konána již v měsíci květnu nebo červnu․ To platí též, bylo-li v květnu nebo červnu konáno absolutorium. Koná-li se absolutorium v jiném období, je dotace poskytována jen do konce kalendářního čtvrtletí, v němž je absolutorium konáno.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.