Čekejte, prosím...
A A A
275/2001 Sb. znění účinné od 2. 8. 2001 do 31. 12. 2005

275

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 25. června 2001,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných

skutečností, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb. a nařízení vlády č. 17/2001 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 3 se na konci doplňuje bod 17, který zní:

"17.

Zásadní zahraničněpolitické koncepce týkající se citlivých otázek mezinárodních vztahů

V - T".

2.

V příloze č. 6 se na konci bodu 8 doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2a); poznámka pod čarou č. 2a) zní:

__________

"2a)

§ 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu.".

3.

V příloze č. 6 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"9.

Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D

V - D

V - D

__________

2b)

Zákon č․ 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní body 9 až 14 se označují jako body 10 až 15.

4.

V příloze č. 6 se na konci doplňuje bod 16, který zní:

"16.

Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D".

5.

V příloze č. 7 bodě 23 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

 

"b) údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D

V - D".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.