Čekejte, prosím...
A A A
407/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002

407

 

ZÁKON

ze dne 24. října 2001,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 5 odst. 6 se za slovy „Armády České republiky“ písmeno „a“ nahrazuje čárkou a za slova „Policie České republiky“ se vkládají slova „a Celní správy České republiky“.

 

2.

V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.“.

 

3.

V § 6 odst. 2 se za slovy „Armády České republiky“ písmeno „a“ nahrazuje čárkou a za slova „Policie České republiky“ se vkládají slova „a Celní správy České republiky“.

 

4.

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.“.

 

5.

V § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

 

6.

V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: „Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností․5b)“.

Poznámka pod čarou č. 5b) zní:

_____________________

5b) § 187, 187a, 188188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.“.

 

7.

V § 8 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.“.

 

8.

V § 9 odst. 4 se ve větě první za slovo „posudkem“ vkládají slova „ , který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců“.

 

9.

V § 12 odst. 2 se slova „zacházení s nimi“ nahrazují slovy „nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu5c)“.

Poznámka pod čarou č. 5c) zní:

_____________________

5c) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

10.

V § 16 větě první se slova „vyrobit nebo“ zrušují.

 

11.

V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:

(2) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5 a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.5c)

(3) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.“.

 

12.

V § 21 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují tato slova: „nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin“.

 

13.

V § 25 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: „Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů.“.

 

14.

V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8,“ nahrazují slovy „ ; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby“.

 

15.

V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují tato slova: „nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin“.

 

16.

V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

17.

V § 26 odst. 3 se za slovo „zacházení“ vkládají slova „nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3“.

 

18.

§ 27 zní:

§ 27

 

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat okresnímu úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona.“.

 

19.

§ 28 včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

„§ 28

 

Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejců pomocných látek, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona,

b) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení.10b)

_____________________

10b) § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb..

 

20.

V § 32 odst. 1 větě první se za slovo „vede“ vkládají slova „stanoveným způsobem10c)“.

Poznámka pod čarou č. 10c) zní:

_____________________

10c) Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb..

 

21.

V § 32 odst. 1 větě druhé se za slovem „péče,“ zrušuje spojka „a“ a na konci odstavce se doplňují tato slova: „a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3“.

 

22.

V § 37 odst. 1 písm. a) se částka „100 000 Kč“ nahrazuje částkou „500 000 Kč“, spojka „a“ se nahrazuje čárkou a za slovo „dokumentace“ se vkládají slova „a ohlašovacích povinností“.

 

23.

V § 39 odst. 1 věta poslední zní: „Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. d) uloží Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o činnosti vykonávané na základě povolení k zacházení, v ostatních případech pokutu uloží okresní úřad.“.

 

24.

V § 43 odst. 1 se slova „Ústřední orgány státní správy“ nahrazují slovy „Ministerstva a jiné ústřední správní úřady“.

 

25.

V příloze č. 4 se za položku „MDMA“ vkládá do sloupce „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ slovo „4-MTA“ a do sloupce „Chemický název“ slovo „2-amino-1-(4-methylthio-fenyl)propan“.

 

26.

V příloze č. 5 se za položku „Amfetamin“ doplňuje do sloupce „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ slovo „2C-B“ a do sloupce „Chemický název“ slovo „4-brom-2,5-dimethoxy-fenethylamin“.

 

27.

V příloze č. 7 se za položku „Flurazepam“ doplňuje do sloupce „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ slovo „GHB“ a do sloupce „Chemický název“ slovo „kyselina 4-hydroxybutanová“.

 

28.

V příloze č. 7 se za položku „Vinylbital“ doplňuje do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Zolpidem“ a do sloupce „Chemický název“ slovo „N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid“.

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

 

Havel v. r.

 

Zeman v. r.