Čekejte, prosím...
A A A
496/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014

496

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 19. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

 

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, se mění takto:

1.

V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Pro jízdu vozidla do zahraničí vydá provozovateli registrační místo po předchozím souhlasu ministerstva a po odevzdání „potvrzení pro zvláštní registrační značku“ osvědčení o registraci vozidla s platností na dobu určitou, nejdéle však na 6 měsíců.“.

2.

V § 29 odstavec 2 zní:

(2) S výjimkou motocyklů a vozidel, pro které je určena registrační značka podle § 16 odst․ 3 vyhlášky, lze na vozidla přidělit do vyčerpání zásob, nejdéle však do 31. prosince 2002, tabulky státních poznávacích značek vyrobené před 1. červencem 2001.“.

3.

V § 29 odst. 5 v první větě se číslice „2001“ nahrazuje číslicí „2002“a v druhé větě se číslice „2001“ nahrazuje číslicí „2002“.

4.

V § 29 odst. 6 se číslice „2001“ nahrazuje číslicí „2002“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Schling v. r.