Čekejte, prosím...
A A A
57/2001 Sb. znění účinné od 19. 2. 2001

57

 

ZÁKON

ze dne 10. ledna 2001,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V příloze č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb․, o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se za položku „Safrol“ doplňují do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slova „Norefedrin (fenylpropanolamin)“ a do sloupce „Chemický název“ slova „erythro-2-amino-1-fenyl-1-propanol“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. Buzková v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.