Čekejte, prosím...
A A A
340/2002 Sb. znění účinné od 24. 7. 2002 do 31. 12. 2005

340

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2002,

kterým se stanoví seznam některých citlivých činností

 

Vláda nařizuje podle § 81b odst. 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb․:

§ 1

Citlivou činností, týkající se přípravy a průběhu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze (dále jen „summit“), jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je

a)

zajištění protokolárně technické přípravy zahraničních návštěv, včetně doprovodu hostů a sestavování časového harmonogramu,

b)

vyřizování agendy povolení k provozování telekomunikačních zařízení podle zvláštního právního předpisu,1

c)

zajišťování a poskytování dopravy účastníkům summitu, prováděné organizacemi,2

d)

poskytování služeb v místech, kde se podle protokolu pohybují nebo jsou ubytovány osoby, kterým je poskytována ochrana podle mezinárodních dohod,

e)

servisní a obslužná činnost v prostorách, kde se podle protokolu stravují nebo jsou ubytovány osoby, kterým je poskytována ochrana podle zvláštních předpisů.3

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

§ 2 odst. 8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

2

§ 2 odst. 8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

3

§ 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.