Čekejte, prosím...
A A A
348/2002 Sb. znění účinné od 6. 8. 2002 do 31. 12. 2005

348

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 22. července 2002

o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 81d odst. 3, § 81f odst. 5 a § 81i odst. 5 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Zjišťování osobnostní způsobilosti

(1)

Před prováděním psychologického vyšetření fyzické osoby, u které má být zjišťována osobnostní způsobilost na základě posudku o osobnostní způsobilosti podle části druhé zákona (dále jen „žadatel“), je třeba žadatele předem seznámit s průběhem a organizací psychologického vyšetření.

(2)

Psychologické vyšetření žadatele lze provádět až po jeho písemném prohlášení, že není pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, a necítí se fyzicky nebo duševně unaven či vyčerpán, mimořádně rozrušen, nebo nemocen.

(3)

Při psychologickém vyšetření se u žadatele sleduje

a)

anamnéza,

b)

intelekt,

c)

struktura a dynamika osobnosti,

d)

motivace,

e)

chování a

f)

postoje a hodnoty.

§ 2

Podmínky, metody a techniky psychologického vyšetření

(1)

Psychologické vyšetření se provádí jednotlivě u každého žadatele.

(2)

K provedení psychologického vyšetření se používají standardní metody skládající se vždy alespoň z

a)

orientačního intelektového testu,

b)

osobnostních dotazníků,

c)

částečně strukturovaného rozhovoru.

§ 3

Posudek o osobnostní způsobilosti

(1)

Posudek o osobnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen „posudek“) obsahuje

a)

jméno, příjmení a datum narození,

b)

anamnestické údaje,

c)

popis osobnosti,

d)

výsledky vyšetření,

e)

datum vyšetření,

f)

razítko psychologického pracoviště vydávajícího posudek a

g)

jméno, příjmení a podpis vyšetřujícího psychologa.

(2)

Posudek neobsahuje závěr, zda žadatel je, či není osobnostně způsobilý.

(3)

Posudek vydá psychologické pracoviště v listinné formě ve dvou vyhotoveních do deseti pracovních dnů ode dne psychologického vyšetření. Jeden výtisk posudku se předá osobně žadateli zároveň s ústním výkladem výsledků vyšetření, nebo jej psychologické pracoviště zašle žadateli na jeho žádost do vlastních rukou. Druhý výtisk přiloží k materiálům vzniklým v rámci psychologického vyšetření.

§ 4

Psychologická pracoviště

(1)

Pro účely části druhé zákona provádí psychologická vyšetření psychologické pracoviště Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“), nebo psychologická pracoviště akreditovaná Úřadem.

(2)

Seznam psychologických pracovišť Úřad zveřejňuje ve Věstníku Národního bezpečnostního úřadu.

§ 5

Metodický dohled a podmínky akreditace

(1)

Úřad metodickým dohledem zajišťuje jednotné provádění psychologického vyšetření.

(2)

Podmínky akreditace psychologického pracoviště

a)

vyšetřujícím psychologem akreditovaného psychologického pracoviště může být absolvent jednooborového studia psychologie na vysoké škole s praxí delší 5 let, z níž nejméně polovina musí být tvořena psychodiagnostikou, který byl proškolen Úřadem k jednotnému provádění vyšetření,

b)

akreditované psychologické pracoviště v případě změny vyšetřujícího psychologa oznámí tuto skutečnost Úřadu, předloží doklad o vzdělání a praxi vyšetřujícího psychologa, který absolvuje školení podle písmene a),

c)

akreditované pracoviště souhlasí, aby se psycholog Úřadu seznamoval s materiály, na jejichž základě byl posudek vypracován,

d)

po zániku akreditovaného pracoviště nebo po uplynutí doby platnosti akreditace odevzdá neprodleně psychologické pracoviště akreditaci a veškerý materiál poskytnutý Úřadem,

e)

žádost o akreditaci se písemně podává řediteli Úřadu, přílohou je doklad o vzdělání a praxi vyšetřujícího psychologa,

f)

akreditace se vydává na dobu 2 let; před uplynutím této doby je možno opětovně požádat o vydání akreditace.

§ 6

Žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

V příloze č. 1 k této vyhlášce je upravena žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dále jen „doklad“); žádost se poskytuje v písemné nebo elektronické formě. Pro podání žádosti lze použít kteroukoliv z těchto forem.

§ 7

Náležitosti dokladu

Doklad obsahuje

a)

název,

b)

jméno a příjmení,

c)

místo narození,

d)

státní občanství,

e)

rodné číslo, není-li, datum narození,

f)

dobu platnosti,

g)

způsob posouzení osobnostní způsobilosti,

h)

kým a kdy byl doklad vydán,

i)

číslo dokladu a

j)

otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby.

§ 8

V příloze č. 2 k této vyhlášce je upraven vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ředitel:

Ing. Kadlec v. r.