Čekejte, prosím...
A A A
426/2002 Sb. znění účinné od 1. 10. 2002 do 31. 12. 2011

426

 

ZÁKON

ze dne 19. září 2002,

kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením

činnosti okresních úřadů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 100/1988 Sb. , o sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (čl. 1)

Čl. I

V § 73a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb․, se v odstavci 3 za slova „nařízením stanoví“ vkládají slova „od 1. ledna 2004“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti

okresních úřadů (čl. 2)

Čl. II

V čl. CXX zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova „a čl. XXV bodů 1 a 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

Špidla v. r.