Čekejte, prosím...
A A A
179/2003 Sb. znění účinné od 12. 6. 2003

179

 

ZÁKON

ze dne 21. května 2003,

kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy,

státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb.,

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb.,

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 19 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se na konci věty za středníkem tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „jedná-li se však o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon․“.

Čl. II

§ 19 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, lze poprvé použít ve vztahu k závazkům vzniklým po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.