Čekejte, prosím...
A A A
223/2003 Sb. znění účinné od 30. 8. 2003

223

 

ZÁKON

ze dne 26. června 2003,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí vydávají pro zdravotnická a veterinární zařízení patřící do jejich působnosti tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s uvedením kódu příslušného ministerstva․ Pro nakládání s těmito tiskopisy platí obdobně ustanovení odstavců 2 až 8 s tím, že místo obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo financí.“.

 

2.

V příloze č. 4 se za položku „Para-methoxyamfetamin“ vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Para-methoxymetamfetamin“, do sloupce „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ slovo „PMMA“ a do sloupce „Chemický název“ se vkládají slova „1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan“.

 

3.

V příloze č. 5 se za položku „Amfetamin“ vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Buprenorfin“ a do sloupce „Chemický název“ se vkládají slova „21-cyklopropyl-7-a-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,1 4-tetrahydrooripavin“.

 

4.

V příloze č. 5 se za položku „Fenmetrazin“ vkládá do sloupce „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Flunitrazepam“ a do sloupce „Chemický název“ se vkládají slova „1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2 H-1,4-benzodiazepin-2-on“.

 

5.

V příloze č. 6 se ve sloupci „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Buprenorfin“ zrušuje a ve sloupci „Chemický název“ se slova „21-cyklopropyl-7-a-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin“ zrušují.

 

6.

V příloze č. 6 se ve sloupci „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ slovo „Flunitrazepam“ zrušuje a ve sloupci „Chemický název“ se slova „1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.