Čekejte, prosím...
A A A
480/2003 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 179/2005 Sb.

1.1.2006

 

480

 

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2003,

kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,

ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb.,

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušen

zrušena

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., se mění takto:

1.

V § 59 odst. 1 se číslovka „3“ nahrazuje číslovkou „6“.

 

2.

V § 60c odst. 1 se za slovy „uvedeného ve větě první“ vkládá čárka a slova „během doby stanovené v § 59 odst. 1, nejpozději však k 31. prosinci 2003“ se nahrazují slovy „bude-li podána u příslušné organizační složky nejpozději 31. prosince 2003“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 229/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. , a některé další zákony (čl. 3)

Čl. III

V části čtvrté článku IV bodu 1 zákona č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, se číslovka „2004“ nahrazuje číslovkou „2007“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 77/1997 Sb. , o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (čl. 4)

Čl. IV

V § 16 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 12a), 12b) a 12c) zní:

(9) Nemovité věci, s nimiž mají právo hospodařit podniky založené ústředními orgány státní správy, lze bezúplatně darovací smlouvou převést na návrh zakladatele po souhlasu vlády do vlastnictví územně samosprávných celků, popřípadě jejich sdružení․12a) Tento majetek, o jehož převodu vláda rozhodla, se považuje za majetek pro stát trvale nepotřebný.12b) Pro převod takového majetku se použijí obdobně ustanovení zvláštního zákona.12c)

__________

12a)

§ 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

 

§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

 

§ 2122 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

12b)

§ 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 202/2002 Sb.

12c)

§ 3 zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a) se označuje jako č. 12d).

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.