Čekejte, prosím...
A A A
180/2014 Sb. znění účinné od 29. 8. 2014

180

 

ZÁKON

ze dne 23. července 2014,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 36a se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2019“.

 

2.

V § 64 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Proti rozhodnutí drážního správního úřadu v řízeních podle § 23b odst. 2, § 31 odst. 2, § 34g odst. 3, § 38 odst. 3 a 5, § 50 odst. 2, § 50 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 2, § 51 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 4 písm. h) až j), § 51 odst. 5 písm. e) až g), § 52 odst. 3 písm. d) a § 52 odst. 7 není přípustné odvolání ani přezkum tohoto rozhodnutí Ministerstvem dopravy v přezkumném řízení.

(3) Podání žaloby proti výroku rozhodnutí drážního správního úřadu v řízeních podle § 50 odst․ 2, § 50 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 2, § 51 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 4 písm. h) až j), § 51 odst. 5 písm. e) až g), § 52 odst. 3 písm. d) a § 52 odst. 7 má odkladný účinek. Soud o žalobě podle věty první rozhodne ve lhůtě 90 dnů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení podle § 23b odst. 2, § 31 odst. 2, § 34g odst. 3, § 38 odst. 3 a 5, § 50 odst. 2, § 50 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 2, § 51 odst. 3 písm. c), § 51 odst. 4 písm. h) až j), § 51 odst. 5 písm. e) až g), § 52 odst. 3 písm. d) a § 52 odst. 7 zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.