Čekejte, prosím...
A A A
183/2014 Sb. znění účinné od 1. 9. 2014

183

 

ZÁKON

ze dne 24. července 2014,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 314/2012 Sb., se věta druhá zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2015 se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb․, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.