Čekejte, prosím...
A A A
317/2014 Sb. znění účinné od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 205/2016 Sb.

1.7.2016

 

317

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2014

o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm. d) zákona.

§ 2

Významné informační systémy

Významný informační systém naplňující určující kritéria uvedená v § 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Určující kritéria

(1)

Určující kritéria významného informačního systému se člení na

a)

dopadová určující kritéria a

b)

oblastní určující kritéria.

(2)

Významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec1 a při výkonu působnosti obce hlavní město Praha.

(3)

Naplnění určujících kritérií významného informačního systému, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, posuzuje správce informačního systému.

§ 4

Dopadová určující kritéria

Dopadovým určujícím kritériem je skutečnost, že

a)

úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla mít negativní vliv na

1.

fungování orgánu veřejné moci,

2.

poskytování služeb nebo informací orgánem veřejné moci veřejnosti,

3.

hospodaření orgánu veřejné moci nebo hospodaření orgánu veřejné moci, který je správcem významného informačního systému, anebo hospodaření orgánu nebo osoby, která je správcem informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury, nebo

4.

provoz jiného významného informačního systému využívajícího služeb hodnoceného informačního systému, který je nefunkční,

přičemž omezení činnosti takového systému by mohlo mít za následek omezení výkonu působnosti orgánu veřejné moci po dobu delší než 3 pracovní dny, nebo výrazné ohrožení výkonu působnosti orgánu veřejné moci, které lze odvrátit za vynaložení nepřiměřených nákladů na provoz nebo obnovu informačního systému, nebo

b)

úplná nebo částečná nefunkčnost informačního systému způsobená narušením bezpečnosti informací by mohla způsobit

1.

ohrožení nebo narušení prvku kritické infrastruktury2,

2.

oběti na životech s mezní hodnotou více než 10 mrtvých nebo 100 zraněných osob vyžadujících lékařské ošetření, s případnou hospitalizací s dobou delší než 24 hodin,

3.

finanční nebo materiální ztráty s mezní hodnotou více než 5 % stanoveného rozpočtu orgánu veřejné moci,

4.

zásah do osobního života nebo do práv fyzických nebo právnických osob postihující nejméně 50 000 osob, nebo

5.

výrazné ohrožení nebo narušení veřejného zájmu,

přičemž následky podle bodů 1 až 4 nedosáhnou hodnot pro určení prvku kritické infrastruktury podle průřezových kritérií stanovených krizovým zákonem.

§ 5

Oblastní určující kritéria

Oblastní určující kritéria jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ředitel:

Ing. Navrátil v. r.

 

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Příloha č. 1

Významné informační systémy

SPRÁVCE

NÁZEV

1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Ekonomický informační systém JASU CS

2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Elektronický systém spisové služby - státní správa

3

Česká inspekce životního prostředí

Centrální informační systém (CIS)

4

Česká národní banka

JERRS - Jednotná evidence regulovaných a registrovaných subjektů

5

Česká národní banka

KRZR - Komunikační rozhraní pro Základní registry

6

Český statistický úřad

Integrovaný agendový informační systém - registr osob (IAIS- ROS)

7

Český telekomunikační úřad

ASM KS

8

Český telekomunikační úřad

MOSS

9

Český telekomunikační úřad

Spectra

10

Český úřad zeměměřický a katastrální

IS územní identifikace (ISÚI)

11

Český úřad zeměměřický a katastrální

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)

12

Energetický regulační úřad

Jednotný informační systém Energetického regulačního úřadu

13

Generální ředitelství cel

Centrální registr subjektů (CRS)

14

Hlavní město Praha

Ekonomický systém

15

Hlavní město Praha

Spisová služba

16

Hlavní město Praha

Webový portál (Praha․eu)

17

Hlavní město Praha

Elektronický poštovní systém

18

Jihočeský kraj

Elektronický systém

19

Jihočeský kraj

Spisová služba

20

Jihočeský kraj

Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)

21

Jihočeský kraj

Webový portál (webové stránky kraje)

22

Jihomoravský kraj

Poštovní server - Exchange

23

Jihomoravský kraj

Geoportál

24

Jihomoravský kraj

Ginis

25

Jihomoravský kraj

Kevis - Krajský evidenční informační systém

26

Jihomoravský kraj

Redakční systém JMK

27

Kancelář veřejného ochránce práv

Personální informační systém VEMA

28

Kancelář veřejného ochránce práv

Informační systém spisové služby a ekonomických informací GINIS

29

Kancelář veřejného ochránce práv

Systém elektronické pošty MS Exchange

30

Karlovarský kraj

Ekonomický systém (ERP)

31

Karlovarský kraj

Spisová služba

32

Karlovarský kraj

Integrační směrnice

33

Karlovarský kraj

Webový portál (Webové stránky kraje)

34

Kraj Vysočina

Webový portál WISMO

35

Kraj Vysočina

Elektronický poštovní systém

36

Kraj Vysočina

GINIS - spisová služba

37

Kraj Vysočina

GINIS - ekonomické moduly

38

Královéhradecký kraj

Spisová služba EZOP

39

Královéhradecký kraj

Ekonomický informační systém

40

Liberecký kraj

Informační systém ekonomické agendy

41

Liberecký kraj

Informační systém elektronické spisové služby

42

Liberecký kraj

Webový portál Libereckého kraje

42

Liberecký kraj

Elektronický poštovní systém

43

Ministerstvo dopravy

Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

44

Ministerstvo dopravy

Centralizovaný informační systém STK (CIS STK)

45

Ministerstvo dopravy

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD)

46

Ministerstvo dopravy

Databáze vozidel (DAVOZ)

47

Ministerstvo dopravy

Aplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci autoškol (eTesty)

48

Ministerstvo dopravy

IS Digitální tachograf (ISDT)

49

Ministerstvo dopravy

Informační systém pro podporu při schvalování technické způsobilosti vozidel (ZTP)

50

Ministerstvo dopravy

Evidence údajů o mýtném (MÝTO)

51

Ministerstvo dopravy

Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS)

52

Ministerstvo financí

ISPROFIN - IS programového financování

53

Ministerstvo obrany

Biologický a monitorovací informační systém (BMIS)

54

Ministerstvo obrany

Informační systém Vojenské policie (ISVP)

55

Ministerstvo obrany

LETVIS

56

Ministerstvo obrany

Síť včasného zjištění armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS)

57

Ministerstvo obrany

Štábní informační systém AČR (ŠIS)

58

Ministerstvo obrany

Zdravotnický IS (ZDRAVÍŠ)

59

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informační systém registr poskytovatelů sociálních služeb

60

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí

61

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informační systém sociálně- právní ochrany dětí

62

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Registr živnostenského podnikání

63

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ekonomický informační systém

64

Ministerstvo spravedlnosti

Evidence znalců a tlumočníků - prezenční část

65

Ministerstvo spravedlnosti

Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

66

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informační systém pro kvalifikace a autorizace ISKA

67

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

EIS (Ekonomický IS)

68

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

EPD

69

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informační systém Akreditační komise (ISACC)

70

Ministerstvo vnitra

AIS PČR - Agendový informační systém Policie ČR

71

Ministerstvo vnitra

AZYL II - Informační systém pro evidenci udělení azylu

72

Ministerstvo vnitra

DP-2 - Informační systém orgánu sociálního zabezpečení, výpočet a výplata dávek sociálního zabezpečení

73

Ministerstvo vnitra

EKIS MV- Ekonomický informační systém Ministerstva vnitra

74

Ministerstvo vnitra

GINIS - Informační systém elektronické spisové služby

75

Ministerstvo vnitra

IS ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy

76

Ministerstvo vnitra

PVS - Portál veřejné správy

77

Ministerstvo vnitra

Systém SO - Informační systém - registr státního občanství

78

Ministerstvo vnitra

Informační systém Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky

79

Ministerstvo vnitra

ISoSS - Informační systém o státní službě

80

Ministerstvo zahraničních věcí

ePasy

81

Ministerstvo zahraničních věcí

Víza ČR (EVC2)

82

Ministerstvo zdravotnictví

Národní zdravotnický informační systém (NZIS)

83

Ministerstvo zdravotnictví

Ochrana veřejného zdraví

84

Ministerstvo zemědělství

Informační systém VODA

85

Ministerstvo zemědělství

Informační systém vodovodů a kanalizací (IS VaK)

86

Ministerstvo zemědělství

Integrovaný zemědělský registr (IZR)

87

Ministerstvo zemědělství

Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)

88

Ministerstvo zemědělství

Společný zemědělský registr (SZR)

89

Ministerstvo životního prostředí

IRZ- Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

90

Ministerstvo životního prostředí

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

91

Ministerstvo životního prostředí

Informační systém SEA

92

Ministerstvo životního prostředí

Informační systém EIA

93

Ministerstvo životního prostředí

MA ISOH - modul autovraky IS odpadového hospodářství

94

Ministerstvo životního prostředí

Registr CITES

95

Ministerstvo životního prostředí

IPPC - IS integrované prevence

96

Moravskoslezský kraj

Integrační sběrnice

97

Moravskoslezský kraj

Firemní e-mailová komunikace (Elektronický poštovní systém)

98

Moravskoslezský kraj

Webový portál (Webové stránky kraje www.msk.cz)

99

Moravskoslezský kraj

Systém GINIS

100

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolní informační systém (KIS)

101

Nejvyšší státní zastupitelství

Centrální evidence stíhaných osob

102

Olomoucký kraj

ERP - Ekonomický systém

103

Olomoucký kraj

Spisová služba (SSL)

104

Olomoucký kraj

Integrační směrnice (ISb)

105

Olomoucký kraj

Webový portál (WP)

106

Olomoucký kraj

Elektronický poštovní systém (EPS)

107

Pardubický kraj

Integrovaný informační systém GINIS

108

Plzeňský kraj

Mailový server

109

Plzeňský kraj

Integrační sběrnice

110

Plzeňský kraj

Spisová služba

111

Plzeňský kraj

Webový portál kraje

112

Plzeňský kraj

ERP

113

Probační a mediační služba

Agendový informační systém AIS PMS

114

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Intranet RRTV

115

Správa státních hmotných rezerv

IS Argis - IS pro plánování civilních zdrojů (provozní i cvičné prostředí)

116

Správa státních hmotných rezerv

IS Krizkom - IS krizové komunikace

117

Správa základních registrů

Systém řízení přístupů do základních registrů (RACS)

118

Státní fond životního prostředí

EIS-JASU

119

Státní fond životního prostředí

SFZP-CENTRAL

120

Státní fond životního prostředí

E-SPIS

121

Státní pozemkový úřad

Agendový systém pro pozemkové úpravy (ASPU - DMS)

122

Státní pozemkový úřad

Centrální informační systém (CIS)

123

Státní úřad inspekce práce

Registr elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP)

124

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Registr externích adres (REA)

125

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Centrální úložiště elektronických receptů

126

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Registr léčivých přípravků s omezením

127

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontrolní a laboratorní činnost (KLČ)

128

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Spisová služba SZPI

129

Státní zemědělský intervenční fond

Informační systém platební agentury (ISPA)

130

Středočeský kraj

IS Ginis - ekonomický systém

131

Středočeský kraj

E-spis - spisová služba

132

Středočeský kraj

Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)

133

Středočeský kraj

Webový portál (webové stránky kraje)

134

Úřad pro civilní letectví

IS Úřadu pro civilní letectví

135

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

GINIS - gordic integrovaný informační systém

136

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

elektronická pošta

137

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

internetové stránky

138

Úřad pro ochranu osobních údajů

IS ÚOOÚ

139

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informační systém majetku státu (ISMS)

140

Úřad průmyslového vlastnictví

Informační systém duševního vlastnictví (ISDV)

141

Úřad průmyslového vlastnictví

Systém průmyslových práv (SyPP)

142

Úřad vlády České republiky

Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP)

143

Úřad vlády České republiky

IS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVal)

144

Ústecký kraj

Ekonomický systém Navision

145

Ústecký kraj

Spisová a archivní služba EZOP

146

Ústecký kraj

Internetový portál Ústeckého kraje VISMO

147

Ústecký kraj

Poštovní server Microsoft Exchange

148

Vězeňská služba České republiky

Vězeňský informační systém (VIS)

149

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Centrální registr pojištěnců

150

Zeměměřický úřad

IS zeměměřictví

151

Zlínský kraj

Ekonomický systém a spisová služba

152

Zlínský kraj

Webové stránky kraje

153

Zlínský kraj

Elektronický poštovní systém

Příloha č. 2

Oblastní určující kritéria

I.

U orgánu veřejné moci

1.

vedení správního řízení,

2.

databáze obsahující osobní údaje,

3.

hospodaření orgánu veřejné moci,

4.

výkon spisové služby,

5.

státní dozor,

6.

kontrolní a inspekční činnost,

7.

příprava na krizové situace a jejich řešení,

8.

tvorba právních předpisů,

9.

elektronická pošta,

10.

vedení internetových stránek,

11.

mezirezortní spolupráce,

12.

mezinárodní spolupráce,

13.

zadávání veřejných zakázek,

14.

státní statistická služba.

II.

U orgánu veřejné moci - kraje v rámci přenesené působnosti

1.

databáze obsahující osobní údaje,

2.

vedení správního řízení,

3.

hospodaření orgánu veřejné moci,

4.

elektronická pošta,

5.

vedení internetových stránek,

6.

příprava na krizové situace a jejich řešení,

7.

mezinárodní spolupráce,

8.

státní dozor,

9.

kontrolní a inspekční činnost,

10.

zadávání veřejných zakázek.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.