Čekejte, prosím...
A A A
62/2014 Sb. znění účinné od 7. 4. 2014

62

 

ZÁKON

ze dne 19. března 2014,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1, § 4 odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. d), § 6, § 25 písm. b) a § 32 písm. q) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

___________

2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.“.

2.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

Kritérium 1

Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud

a)

není nedílnou součástí jiného výrobku,

b)

není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti a

c)

nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1

Obal

Krabice na cukrovinky Fóliový přebal pouzdra na CD

Poštovní sáčky na katalogy a časopisy (s tiskovinou uvnitř)

Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským nebo cukrářským výrobkem

Role, trubice, dutinky a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, například

plastová fólie, hliníková fólie (alobal) nebo papír, kromě rolí, trubic, dutinek a válců, které

slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k prezentaci výrobku jako prodejní

jednotky

Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny

Skleněné lahve na injekční roztoky

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků) Ramínka na šaty (prodávaná s oděvem) Krabičky zápalek

Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku) Kapsle do nápojových systémů (například káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné

Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích přístrojů

 

Předmět, který není obalem

Květináče určené pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem Náplně do tiskáren

Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř pouzdra)

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD) Rozpustné sáčky na detergenty Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, například plnitelný mlýnek na pepř)

 

Kritérium 2

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu․

 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2

Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje Odnosné papírové nebo plastové tašky a sáčky Jednorázové talíře a kelímky Přilnavá fólie Sendvičové sáčky Hliníková fólie

Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

 

Předmět, který není obalem

Míchátko

Jednorázové příbory

Balicí papír (prodávaný samostatně)

Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského nebo cukrářského výrobku

 

Kritérium 3

Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud

a)

nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a

b)

nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

 

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

 

Předmět, který je součástí obalu

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepicí etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu

Sponky, spony, svorky

Plastové převlečné etikety (smrštitelné)

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna produktem, například mlýnek na pepř naplněný pepřem)

 

Předmět, který není obalem

Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence“.

 

3.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

 

A: recyklace B: celkové využití

Odpady z obalů

do 31. 12. 2013

do 31. 12. 2014

do 31. 12. 2015

do 31. 12. 2016

A

B

A

B

A

B

A

B

%

%

%

%

%

%

%

%

Papírových a lepenkových

70

 

70

 

75

 

75

 

Skleněných

70

 

70

 

75

 

75

 

Plastových

27

 

27

 

40

 

45

 

Kovových

50

 

50

 

55

 

55

 

Dřevěných

15

 

15

 

15

 

15

 

Prodejních určených spotřebiteli

-

-

38

43

40

45

40

45

Celkem

55

60

55

60

60

65

60

65

Míra recyklace, resp. celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.

Za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70% hmotnostního obalu.

Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací § 4 odst. 1 písm. c).“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.