Čekejte, prosím...
A A A
164/2016 Sb. znění účinné od 1. 6. 2016

164

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2016,

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., k provedení § 59 odst. 6 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb. a vyhlášky č. 313/2014 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 písm. k) se slova „a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti uvedené v § 59 odst. 1 zákona“ se nahrazují slovy „znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně“.

 

2.

V § 20 odst. 1 se slova „hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin“ nahrazují slovy „veterinární hygiena a laboratorní diagnostika ve veterinární hygieně“.

 

3.

V § 20 odst. 2 se slova „hygiena potravin“ nahrazují slovy „veterinární hygiena“.

 

4.

V § 26 odst. 1 se slovo „vyhlášce“ nahrazuje slovem „vyhlášce13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

__________

13)

Příloha V část V. 4 bod 5.4.2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Příloha část V písm. n) směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti volného pohybu osob.

Příloha část A bod 2 písm. d) směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb.“.

 

5.

V § 26 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

(2) Studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně, jsou uvedeny v příloze č․ 4 k této vyhlášce14).

__________

14)

Příloha V část V. 4 bod 5.4.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Čl. 1 bod 29 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“.

 

6.

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.

7.

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.

 

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

 

Část A

STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE

 

Studijní program vedoucí k získávání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně obsahuje alespoň tyto předměty:

I.

Základní předměty

a)

fyzika,

b)

chemie,

c)

biologie zvířat,

d)

biologie rostlin,

e)

biomatematika.

 

II.

Speciální předměty

Skupina 1: Základní vědy

a)

anatomie včetně histologie a embryológie,

b)

fyziologie,

c)

biochemie,

d)

genetika,

e)

farmakologie,

f)

farmacie,

g)

toxikologie,

h)

mikrobiologie,

i)

imunologie,

j)

epizootologie,

k)

profesní etika.

 

Skupina 2: Klinické vědy

a)

porodnictví,

b)

patologie včetně patologické anatomie,

c)

parazitológie,

d)

klinická medicína a chirurgie včetně anesteziologie,

e)

klinické přednášky o různých domácích zvířatech, drůbeži a jiných druzích zvířat,

f)

preventivní lékařství,

g)

radiologie, reprodukce a poruchy reprodukce,

h)

hygienické předpisy,

i)

veterinární legislativa a soudní lékařství,

j)

terapeutika,

k)

propedeutika.

 

Skupina 3: Živočišná výroba

a)

živočišná výroba,

b)

výživa zvířat,

c)

agronomie,

d)

ekonomika zemědělství,

e)

chov a zdraví zvířat,

f)

veterinárni hygiena,

g)

etologie a ochrana zvířat.

 

Skupina 4: Hygiena potravin

a)

prohlídka a kontrola potravin živočišného původu,

b)

hygiena a technologie potravin,

c)

praktická výuka zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat a výroba potravin.

Praktická výuka může mít formu externí blokové praktické výuky, pokud je taková výuka celodenní, uskutečňuje se pod dohledem vysoké školy s veterinárním studijním programem a netrvá v rámci celého studia dohromady déle než 6 měsíců.

Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými skupinami předmětů je vyrovnané a koordinované tak, aby požadované znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů.

 

Část B

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU,

VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ

 

a)

přiměřené znalosti zvěd, o které se opírá činnost veterinárního lékaře, a znalosti právních předpisů Unie vztahujících se na tyto činnosti,

b)

přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování a fyziologických potřebách zvířat, jakož i o obecné schopnosti a dovednosti pro jejich chov, krmení, dobré životní podmínky, reprodukci a hygieně

c)

přiměřené klinické, epidemiologické a analytické dovednosti a schopnosti pro prevenci, diagnostiku a nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně anestezie, aseptické chirurgie a bezbolestné smrti, včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka,

d)

přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro preventivní medicínu, včetně schopností v oblasti vyšetřování a certifikace,

e)

přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby a uvádění do oběhu živočišných krmiv nebo potravin živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně dovedností a schopností potřebných pro pochopení a vysvětlení osvědčených postupů v tomto ohledu,

f)

znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv k léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového řetězce a ochrany životního prostředí.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.