Čekejte, prosím...
A A A
41/2017 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 244/2020 Sb.

1.7.2020

 

41

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017

o údajích centrálního registru administrativních budov

 

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:

§ 1

(1)

Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr“), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.

(2)

Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Upravuje-li toto nařízení postupy zřizovatelů organizačních složek, týkají se tyto postupy též zřizovatelů nebo zakladatelů uvedených státních organizací.

§ 2

(1)

Rozsah údajů vedených v registru určují přílohy č. 1 až 12 k tomuto nařízení ve struktuře odpovídající těmto aplikacím:

a)

Areál,

b)

Pozemek,

c)

Objekt,

d)

Jednotka,

e)

Podlaží,

f)

Prostor,

g)

Prvky vybavení,

h)

Právní vztah,

i)

Fyzické osoby,

j)

Ekonomické subjekty,

k)

Ekonomické údaje,

l)

Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení.

(2)

Údaje podle odstavce 1 písm. e), f) a g) se vedou pouze v případě, jsou-li stav a provedení objektu zdokumentovány nebo pasportizovány způsobem, který je slučitelný se způsobem vedení údajů v registru.

(3)

Provádí-li organizační složka nově zdokumentování nebo pasportizaci stavu a provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování nebo pasportizaci u objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru údaje zdokumentování nebo pasportizace v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení zdokumentování a pasportizace nebo jejich úprav. Úřad sdělí organizační složce výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování a pasportizace byly slučitelné se způsobem vedení údajů v registru.

(4)

V případě novostavby, která se eviduje v registru, předá organizační složka po uvedení stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem Úřadu kopii projektové dokumentace v elektronickém formátu uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Úřad zajistí zapsání kopie projektové dokumentace do aplikace Objekt jako její přílohu.

(5)

Zabezpečuje-li poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka podle § 3 odst. 6, postupuje v případech uvedených v odstavcích 3 a 4 podle těchto odstavců obdobně. Organizační složka, které se údaje týkají, musí pro tento účel zajistit poskytovateli nezbytnou součinnost.

§ 3

(1)

Organizační složka zapíše do registru nové údaje nebo v něm aktualizuje stávající údaje

a)

do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikace Areál, Pozemek, Objekt a Jednotka, a v případě objektu, u kterého byly zdokumentovány nebo pasportizovány stav a provedení v souladu s § 2 odst. 2 a 3, i o aplikace Podlaží, Prostor a Prvky vybavení,

b)

do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém organizační složka zjistila skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikaci Fyzické osoby a aplikaci Ekonomické subjekty,

c)

v termínech do 28. února, do 30. dubna, do 31. července a do 31. října, jde-li o údaje o skutečném počtu zaměstnanců nebo jiných osob umístěných v objektu nebo jeho části za uplynulé čtvrtletí v aplikaci Ekonomické údaje,

d)

vždy do 28. února, jde-li o povinné ekonomické údaje sledované za objekt v aplikaci Ekonomické údaje za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,

e)

vždy do 28. února, jde-li o údaje v aplikaci Objekt o roční spotřebě elektrické energie v kWh, plynu v m3, studené vody v m3 a teplé vody v m3 u objektů ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) za předchozí kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci,

f)

jednou ročně nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o roční spotřebu tepla v GJ u objektů ve vlastnictví státu.

(2)

Organizační složka v aplikaci Právní vztah doplní související užívací právní vztahy k objektu a jednotce, doplní provozní právní vztahy k objektu a jednotce a vyplní ostatní údaje uvedené v příloze č. 8 tohoto nařízení. Aktualizaci uvedených údajů provádí organizační složka vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci.

(3)

Jde-li o aplikaci Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení, organizační složka, jejíž zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády pověřeném vládou k rozhodování podle § 14a odst. 4 zákona zabezpečuje administrativně a organizačně činnost tohoto orgánu, poskytne údaje do registru do 10 pracovních dnů od vydání usnesení vlády, popřípadě rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády.

(4)

V případě vydání usnesení, rozhodnutí nebo doporučení poradního a koordinačního orgánu vlády týkajícího se nemovité věci v registru dosud neevidované organizační složka započne s poskytováním údajů do registru podle odstavců 1 až 3 neprodleně po zaevidování nemovité věci do registru.

(5)

Není-li organizační složka dosud poskytovatelem údajů do registru, započne s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy získala uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru podle § 5 odst. 1 a 3.

(6)

Poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, může zabezpečovat s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka. Organizační složka, které se údaje týkají, musí průběžně pro tento účel zajišťovat poskytovateli nezbytnou součinnost.

(7)

V případě uvedeném v odstavci 6 započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s poskytováním údajů podle odstavců 1, 2 a 4 do 1 měsíce ode dne, kdy organizační složka, které se údaje týkají, začala splňovat kterýkoli z důvodů pro podání žádosti o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d).

§ 4

(1)

Organizační složka sdílí údaje vedené v registru v rozsahu a za podmínek stanovených uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru. Uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru zajišťuje Úřad na základě žádosti podle § 5, a to v těchto základních kategoriích:

a)

uživatelské oprávnění pro potřebu organizační složky,

b)

uživatelské oprávnění pro potřebu poradního a koordinačního orgánu vlády uvedeného v § 3 odst. 3.

(2)

Organizační složka má vždy přístup k údajům, které do registru poskytla. K dalším údajům registru má přístup podle přiděleného uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru.

(3)

Organizační složka může Úřad požádat o další údaje vedené v registru, bez ohledu na to, zda je poskytovatelem údajů do registru či nikoli. Úřad poskytne údaje ve strojově čitelné formě.

(4)

Organizační složka s uživatelským oprávněním pro přístup do aplikací registru má současně přístup na portál registru.

§ 5

(1)

Organizační složka požádá Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém

a)

se stala příslušnou hospodařit s nemovitou věcí ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru,

b)

nemovitá věc, s níž je příslušná hospodařit, nabyla charakter nemovité věci, která se eviduje v registru,

c)

započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, která se eviduje v registru a je s ní příslušná hospodařit jiná organizační složka, nebo její část, anebo započala užívat nebo požívat nemovitou věc ve vlastnictví státu, k níž má právo hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona, nebo její část,

d)

započala užívat nebo požívat nemovitou věc, která není ve vlastnictví státu a která se eviduje v registru, nebo její část.

(2)

Organizační složka může požádat Úřad o uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru pro svého zástupce v poradním a koordinačním orgánu vlády uvedeném v § 3 odst. 3.

(3)

Úřad zajistí uživatelské oprávnění pro organizační složku do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavců 1 a 2.

(4)

Počet a rozsah uživatelských oprávnění pro přístup do aplikací registru přidělených pro jednotlivé organizační složky může Úřad z důvodu hospodárnosti provozu registru přizpůsobit množství nemovitých věcí evidovaných pro tyto organizační složky v registru a četnosti jejich vstupu do registru; tím nesmí být narušena funkce registru stanovená zákonem ani poskytování údajů do registru a jejich sdílení v souladu s tímto nařízením.

§ 6

(1)

Organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad do 1 měsíce ode dne svého vzniku o uživatelské oprávnění pro přístup na portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2)

Úřad zajistí organizační složce uživatelské oprávnění pro přístup na portál registru do 10 pracovních dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.

(3)

Provádění nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu, které se evidují v registru a s nimiž je příslušná hospodařit organizační složka, která nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru z důvodu postupu podle § 3 odst. 6, nebo jejich částí, zabezpečuje za tuto organizační složku její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka s využitím vlastního uživatelského oprávnění pro přístup do aplikací registru. Organizační složka příslušná hospodařit s nemovitou věcí musí pro tento účel tomu, kdo zabezpečuje provedení nabídky, zajistit nezbytnou součinnost.

§ 7

Úřad zpracovává údaje registru pro účely hospodaření s nemovitými věcmi evidovanými v registru a výstupy ze zpracování těchto údajů zpřístupňuje pro organizační složky a poradní a koordinační orgány vlády uvedené v § 3 odst. 3 přímo v registru a současně na portálu registru.

§ 8

Přechodná ustanovení

(1)

Organizační složka, která ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení nemá uživatelské oprávnění pro přístup do aplikací registru, protože neposkytuje údaje do registru, požádá Úřad nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení o uživatelské oprávnění pro přístup na neveřejný portál registru, aby se mohla seznamovat s informacemi o registru a sledovat nabídky užívání nebo požívání nemovitých věcí ve vlastnictví státu evidovaných v registru nebo jejich částí od ostatních organizačních složek.

(2)

Splňuje-li organizační složka, za kterou bude poskytování údajů týkajících se této organizační složky do registru zabezpečovat podle § 3 odst. 6 její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka, důvod podle § 3 odst. 7 ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, započne zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka poskytovat údaje podle § 3 odstavců 1, 2 a 4 v souladu s tímto nařízením do 1 měsíce ode dne nabytí jeho účinnosti; to neplatí, pokud již tyto údaje do registru ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení poskytuje.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr financí:

Ing. Babiš v. r.

Příloha č. 1

Aplikace Areál

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Areál

 

 

Evidenční číslo areálu dle SI

Ne

Ne

textové pole

Název

Ano

Ano

textové pole

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní údaje

 

 

Jméno

Ano

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

Ano

textové pole

E-mailová adresa

Ano

Ano

textové pole

Telefonní číslo

Ano

Ano

číslo

Objekty

 

 

Objekty

Ano

Ano

odkaz

Pozemky

 

 

Pozemky

Ano

Ano2)

odkaz

Pasportizace

 

 

Pasportizační údaje

 

 

Veřejný vodovod

Ne

Ne

číselník

Veřejná kanalizace

Ne

Ne

číselník

Plyn

Ne

Ne

číselník

Elektřina

Ne

Ne

číselník

Zpevněná komunikace

Ne

Ne

číselník

Význam obce

Ne

Ne

číselník

Úřady v obci

Ne

Ne

číselník

Poloha nemovitosti v obci

Ne

Ne

číselník

Okolní zástavba a životní prostředí v okolí

Ne

Ne

číselník

Obchod, služby, kultura v okolí

Ne

Ne

číselník

Školství a sport v okolí

Ne

Ne

číselník

Parkovací možnosti v okolí

Ne

Ne

číselník

Zdravotnické zařízení v okolí

Ne

Ne

číselník

Veřejná doprava

Ne

Ne

číselník

Obyvatelstvo

Ne

Ne

číselník

Možnost stravování v rámci areálu

Ne

Ne

číselník

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

Ano

Ne

odkaz

Nepotřebnost3)

 

 

Údaje k nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ne

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídky I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídky II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že pozemek v nestátním vlastnictví je pronajímán spolu s částí nestátního objektu nebo je potřebný při ověření nestátního objektu, který nemá číslo popisné nebo evidenční.

3)

Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

RDK- Regionální dislokační komise

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 2

Aplikace Pozemek

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní 1),2)

Pozemek

 

 

Evidenční číslo pozemku dle SI

Ne

Ne

textové pole

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Pořizovací cena pozemku

Ano

Ne

číslo

Areál

Ano

Ano

odkaz

Kontaktní údaje

 

 

Jméno

Ano

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

Ano

textové pole

E-mailová adresa

Ano

Ano

textové pole

Telefonní číslo

Ano

Ano

číslo

Objekt

 

 

Objekt

Ano

Ano

odkaz

Katastr

 

 

Katastrální údaje

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Katastrální území

Ano

Ano

číselník

Parcelní číslo

Ano

Ano

číslo

Podlomení

Ano

Ano

číslo

Druh číslování

Ano

Ano

číselník

Typ parcely

Ne

Ne

číselník

Zdroj evidence parcel v zjednodušené evidenci

Ano

Ano

číselník

List vlastnictví dle KN

Ano

Ano

číslo

Datum posledního ověření v KN

Ano

Ano

datum

Jiná omezení

Ne

Ne

číselník

Ochranné pásmo

Ne

Ne

číselník

Poznámka k ochrannému pásmu

Ne

Ne

textové pole

Výměra dle KN

Ano

Ano

číslo

Výměra dle SI

Ano

Ne

číslo

Druh pozemku dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Druh pozemku dle SI

Ano

Ne

číselník

Způsob využití dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Způsob využití dle SI

Ano

Ne

číselník

Údaje o vlastnictví

 

 

Vlastnictví

Ano

Ano

číselník

Věcná břemena nezapsaná v KN

 

 

Věcná břemena nezapsaná v KN

Ano 3)

Ne

číselník

Nabývací tituly dle SI

 

 

Nabývací tituly dle SI

Ne

Ne

číselník

Seznam subjektů dle KN

 

 

Název

Převzato z ISKN

 

Typ práva

Převzato z ISKN

 

Podíl

Převzato z ISKN

 

Seznam subjektů dle SI

 

 

Typ subjektu

Ano

Ano

číselník

Subjekt

Ano

Ano

odkaz

Typ práva

Ano

Ano

číselník

Podílové spoluvlastnictví dle SI

Ano

Ne

číslo

Evidence

 

 

Údaje o zařazení do evidence

 

 

Důvod zařazení

Ano

Ano

číselník

Způsob nového nabytí/užívání

Ano

Ano

číselník

Údaje o změně příslušnosti hospodařit

 

 

Důvod změny

Ano

Ne

textové pole

Datum změny

Ano

Ne

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

Ne

odkaz

Údaje o vyřazení z evidence

 

 

Důvod vyřazení

Ano

Ano

číselník

Datum vyřazení

Ano

Ano

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ne

odkaz

Realizační cena

Ano

Ne

číslo

Komentář

Ne

Ne

textové pole

Údaje o nabyvateli

 

 

Subjekt/Nabyvatel typ

Ano

Ne

číselník

Nabyvatel

Ano

Ne

odkaz

Typ nabyvatele

Ano

Ne

číselník

Způsob realizace

Ano

Ne

číselník

Podíl

Ano

Ne

textové pole

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

Ne

Ne

odkaz

Právní vztahy

 

 

Právní vztahy

Ano

Ne

odkaz

Nepotřebnost4)

 

 

Údaje k nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ne

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší -jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

Vlastnický podíl

Ano

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tyto údaje se vyplňují pouze v případě, že pozemek v nestátním vlastnictví je najímán spolu s nestátním objektem nebo je potřebný k ověření nestátního objektu, který nemá číslo popisné nebo evidenční.

3)

Tento údaj se vyplní povinně v případě, kdy organizační složka státu nebo státní organizace je o věcném břemenu nezapsaném v KN obeznámena.

4)

Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

RDK - Regionální dislokační komise

RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 3

Aplikace Objekt

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Objekt

 

 

Evidenční číslo objektu Sl

Ne

Ne

číslo

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Pořizovací cena objektu

Ano

Ne

číslo

Provedena pasportizace objektu

Ano

Ne

ano/ne

Hlavní stavba

Ano

Ano

ano/ne

Příznak adresy areálu

Ano

Ano

ano/ne

Areál

Ano

Ano

odkaz

Druh objektu

Ano

Ano

číselník

Účel užití objektu

Ano

Ano

číselník

Kontaktní údaje

 

 

Jméno

Ano

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

Ano

textové pole

E-mailová adresa

Ano

Ano

textové pole

Telefonní číslo

Ano

Ano

číslo

Geografické členění

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Adresa (možnost více adres)

 

 

Ulice

Ano

Ano

textové pole

Číslo popisné/bez čísla popisného

Ano

Ano

číslo/text

Číslo orientační

Ano

Ano

číslo

Číslo evidenční

Ano

Ano

číslo

Obec

Ano

Ano

textové pole

Část obce

Ne

Ne

textové pole

Stát

Ne

Ne

textové pole

PSČ

Ano

Ano

číslo

Ověřeno

Ano

Ano

ano/ne

Datum ověření

Ano

Ano

datum

Poznámka k adrese

Ne

Ne

textové pole

GPS souřadnice

Ano

Ano

číslo

Pozemky

 

 

Pozemky

Ano

Ne2)

odkaz

Podlaží

 

 

Podlaží

Ne

Ne

odkaz

Prostor

 

 

Prostor

Ne

Ne

odkaz

Jednotky

 

 

Jednotky

Ano

Ne

odkaz

Katastr

 

 

Katastrální údaje

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Část obce

Ano

Ano

číselník

Katastrální území

Ano

Ano

číselník

Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIAN

Ano

Ano

číslo

Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle Sl

Ano

Ano

číslo

Typ stavby dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Typ stavby dle Sl

Ano

Ano

číselník

Způsob využití stavby dle RÚIAN

Ano

Ano

číselník

Způsob využití stavby dle Sl

Ano

Ano

číselník

List vlastnictví dle KN

Ano

Ano

číslo

Pozemek2)

Ne

Ne

odkaz

Jiná omezení

Ne

Ne

číselník

Ochranné pásmo

Ne

Ne

číselník

Poznámka k ochrannému pásmu

Ne

Ne

textové pole

Stavba podléhá zápisu do KN

Ano

Ano

číselník

Poznámka ke katastrálním údajům

Ne

Ne

textové pole

Datum posledního ověření v KN

Ano

Ano

datum

Údaje o vlastnictví

 

 

Vlastnictví

Ano

Ano

číselník

Soulad vlastnictví (stavba/pozemek)

Ano

Ne

číselník

Nabývací tituly dle Sl

 

 

Nabývací tituly dle Sl

Ne

Ne

číselník

Seznam subjektů dle KN

 

 

Název

Převzato z ISKN

 

Typ práva

Převzato z ISKN

 

Podíl

Převzato z ISKN

 

Seznam subjektů dle Sl

 

 

Typ subjektu

Ano

Ano

číselník

Subjekt

Ano

Ano

odkaz

Typ práva

Ano

Ano

číselník

Podílové spoluvlastnictví dle Sl

Ano

Ne

číslo

Využití

 

 

Využití

 

 

Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob)

Ano

Ne

číslo

Počet nadzemních podlaží

Ano

Ne

číslo

Počet podzemních podlaží

Ano

Ne

číslo

Obestavěný prostor dle ČSN (m2)

Ano

Ne

číslo

Užitná plocha celkem

Ano

Ne

číslo

Počet kanceláří

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha celkem

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha využitá

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře)

Ano

Ne

číslo

Skutečný počet osob

Ne

Ne

číslo

Počet bytů u objektů s byty

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů celkem

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů u objektů s byty využitá

Ano

Ne

číslo

Plocha bytů u objektů s byty nevyužitá

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní celkem

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní využitá

Ano

Ne

číslo

Plocha ostatní nevyužitá

Ano

Ne

číslo

Evidence

 

 

Údaje o zařazení do evidence

 

 

Důvod zařazení

Ano

Ano

číselník

Způsob nového nabytí/užívání

Ano

Ano

číselník

Údaje o změně příslušnosti hospodařit

 

 

Důvod změny

Ano

Ne

textové pole

Datum změny

Ano

Ne

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

Ne

odkaz

Údaje o vyřazení z evidence

 

 

Důvod vyřazení

Ano

Ano

číselník

Datum vyřazení

Ano

Ano

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ano

odkaz

Realizační cena

Ano

Ne

číslo

Komentář

Ne

Ne

textové pole

Údaje o nabyvateli

 

 

Subjekt/Nabyvatel typ

Ano

Ne

číselník

Nabyvatel

Ano

Ne

odkaz

Typ nabyvatele

Ano

Ne

číselník

Způsob realizace

Ano

Ne

číselník

Podíl

Ano

Ne

textové pole

Pasportizace

 

 

Vybavenost

 

 

EZS

Ano

Ne

číselník

EZS - popis

Ne

Ne

textové pole

PCO

Ano

Ne

číselník

PCO - popis

Ne

Ne

textové pole

EPS

Ano

Ne

číselník

EPS - popis

Ne

Ne

textové pole

Garáže

Ano

Ne

číselník

Popis

Ne

Ne

textové pole

Počet míst

Ano

Ne

číslo

Parkovací stání

Ano

Ne

číselník

Popis

Ne

Ne

textové pole

Počet míst

Ano

Ne

číslo

Bezpečnostní služba

Ne

Ne

číselník

Bezpečnostní služba - popis

Ne

Ne

textové pole

Dostupnost

 

 

Bezbariérový přístup

Ano

Ne

ano/ne

Popis

Ne

Ne

textové pole

Záplavová oblast

Ano

Ne

ano/ne

Poloha objektu

Ano

Ne

číselník

Prvek kritické infrastruktury

Ano

Ne

číselník

Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu

Ano

Ne

číslo

Popis

Ne

Ne

textové pole

Technické údaje

 

 

Rok výstavby objektu

Ano

Ne

textové pole

Datum poslední kolaudace objektu

Ano

Ne

datum

Popis poslední kolaudace

Ne

Ne

textové pole

Datum poslední pasportizace

Ano

Ne

datum

Proveden energetický audit

Ano

Ne

ano/ne

Datum provedení energetického auditu

Ano

Ne

datum

Energetický štítek budovy

Ano

Ne

číselník

Datum získání PENB

Ano

Ne

datum

Energeticky vztažná plocha (m2)

Ano

Ne

číslo

Obálka budovy

Ano

Ne

číselník

Vytápění

Ano

Ne

číselník

Chlazení

Ano

Ne

číselník

Větrání

Ano

Ne

číselník

Úprava vlhkosti

Ano

Ne

číselník

Teplá voda

Ano

Ne

číselník

Osvětlení

Ano

Ne

číselník

Doporučení energetického auditu

Ne

Ne

textové pole

Radonové riziko

Ano

Ne

číselník

Objekt obsahuje azbest

Ano

Ne

číselník

Elektřina 230V

Ano

Ne

číselník

Elektřina 400V

Ano

Ne

číselník

ICT rozvod

Ano

Ne

číselník

Datové připojení

Ano

Ne

číselník

Klimatizace

Ano

Ne

číselník

Konstrukce objektu

Ano

Ne

číselník

Vytápění - provedení

Ano

Ne

číselník

Vytápění - popis

Ne

Ne

textové pole

Ohřev teplé vody - provedení

Ano

Ne

číselník

Ohřev teplé vody - popis

Ne

Ne

textové pole

Kuchyně

Ano

Ne

číselník

Vnitřní hygienické vybavení, včetně WC

Ne

Ne

číselník

Výtahy - provedení

Ano

Ne

číselník

Výtahy - počet

Ano

Ne

číslo

Výtahy - popis

Ne

Ne

textové pole

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

 

 

Seznam prvků vybavení

Ano

Ne

odkaz

Ekonomika

 

 

Ekonomické údaje

 

 

Ekonomické údaje

Ano

Ano

odkaz

URD

 

 

URD

 

 

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ano

odkaz

Právní vztahy

 

 

Právní vztahy

Ano

Ano

odkaz

Spotřeba

 

 

Spotřeba

 

 

Roční spotřeba elektřiny (kWh)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba plynu (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba studené vody (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba teplé vody (m3)

Ano

Ne

číslo

Roční spotřeba tepla (GJ)

Ano

Ne

číslo

Rok

Ano

Ne

číslo

Nepotřebnost3)

 

 

Údaje o nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ano

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

Vlastnický podíl

Ano

Ne

textové pole

Fyzická prohlídka4)

 

 

Datum provedení fyzické prohlídky

Ne

Ne

datum

Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem

Ne

Ne

textové pole

Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajů

Ne

Ne

datum

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Přílohy

Přílohy

Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu․ Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

2) Pozemek v tomto poli doplňuje pouze v případě, že objekt nemá číslo popisné nebo číslo evidenční.

3) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

4) Tyto sledované hodnoty vyplňuje pouze Úřad.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek

 

ČSN

Česká technická norma

EPS

Elektrická požární signalizace

EZS

Elektronický zabezpečovací systém

ISKN

Informační systém katastru nemovitostí

KN

Katastr nemovitostí

PCO

Pult centralizované ochrany

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

RDK

Regionální dislokační komise

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SI

Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD

Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK

Vládní dislokační komise“.

Příloha č. 4

Aplikace Jednotka

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Stání

Nestátní1)

Jednotka

 

 

Evidenční číslo jednotky dle SI

Ano

Ne

číslo

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Pořizovací cena jednotky

Ano

Ne

číslo

Objekt

Ano

Ano

odkaz

Dispozice

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní údaje

 

 

Jméno

Ano

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

Ano

textové pole

E-mailová adresa

Ano

Ano

textové pole

Telefonní číslo

Ano

Ano

číslo

Prostory

 

 

Prostory

Ne

Ne

odkaz

Katastr

 

 

Katastrální údaje

 

 

Obec

Ano

Ano

číselník

Část obce

Ano

Ano

číselník

Katastrální území

Ano

Ano

číselník

Typ jednotky

Ano

Ano

číselník

Způsob využití jednotky dle KN

Ano

Ano

číselník

Způsob využití jednotky dle SI

Ano

Ano

číselník

Číslo popisné objektu

Ano

Ano

číslo

Číslo jednotky

Ano

Ano

číslo

Jiná omezení

Ano

Ne

číselník

Ochranné pásmo

Ne

Ne

číselník

Poznámka k ochrannému pásmu

Ne

Ne

textové pole

Podíl na společných částech domu

Ano

Ano

textové pole

List vlastnictví dle KN

Ano

Ano

číslo

Datum posledního ověření v KN

Ano

Ano

datum

Údaje o vlastnictví

 

 

Vlastnictví

Ano

Ano

číselník

Nabývací tituly dle SI

 

 

Nabývací tituly dle SI

Ne

Ne

číselník

Seznam subjektů dle KN

 

 

Název

Převzato z ISKN

 

Typ práva

Převzato z ISKN

 

Podíl

Převzato z ISKN

 

Seznam subjektů dle SI

 

 

Typ subjektu

Ano

Ano

číselník

Subjekt

Ano

Ano

odkaz

Typ práva

Ano

Ano

číselník

Podílové spoluvlastnictví dle SI

Ano

Ne

číslo

Součet podílů dle SI

Ano

Ne

číslo

Evidence

 

 

Údaje o zařazení do evidence

 

 

Důvod zařazení

Ano

Ano

číselník

Způsob nového nabytí/užívání

Ano

Ano

číselník

Údaje o změně příslušnosti hospodařit

 

 

Důvod změny

Ano

Ne

textové pole

Datum změny

Ano

Ne

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

Ne

odkaz

Údaje o vyřazení z evidence

 

 

Důvod vyřazení z evidence

Ano

Ano

číselník

Datum vyřazení z evidence

Ano

Ano

datum

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ano

Ano

odkaz

Realizační cena

Ano

Ne

číslo

Komentář

Ne

Ne

textové pole

Údaje o nabyvateli

 

 

Subjekt/N a býváte 1 typ

Ano

Ne

číselník

Nabyvatel

Ano

Ne

odkaz

Typ nabyvatele

Ano

Ne

číselník

Způsob realizace

Ano

Ne

číselník

Podíl

Ano

Ne

textové pole

URD

 

 

URD

 

 

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

Ne

odkaz

Právní vztahy

 

 

Právní vztahy

Ano

Ano

odkaz

Nepotřebnost2)

 

 

Údaje k nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ne

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

Vlastnický podíl

Ano

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

 

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

RDK - Regionální dislokační komise

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 5

Aplikace Podlaží

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Podlaží

 

 

Umístění podlaží

Ano

Ne

číslo

Název

Ano

Ne

textové pole

Objekt

Ano

Ne

odkaz

Poznámka k podlaží

Ne

Ne

textové pole

Prostory

 

 

Prostory

Ne

Ne

odkaz

Pasportizace

 

 

Pasportizační údaje

 

 

Sociální zařízení

Ne

Ne

číselník

Zamřížování oken

Ne

Ne

číselník

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

Ne

Ne

odkaz

Využití

 

 

Údaje sledované pro podlaží

 

 

Celková plocha podlaží

Ano

Ne

číslo

Kancelářská plocha celkem

Ano

Ne

číslo

Počet kanceláří

Ano

Ne

číslo

Nepotřebnost2)

 

 

Údaje k nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ne

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ne

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku 1

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

RDK - Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 6

Aplikace Prostor

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Prostor

 

 

Číslo prostoru

Ano

Ne

textové pole

Název prostoru

Ne

Ne

textové pole

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

Typ prostoru

Ano

Ne

číselník

Objekt

Ano

Ne

odkaz

Podlaží

Ano

Ne

odkaz

Jednotka

Ne

Ne

odkaz

Identifikace

 

 

Sdílený prostor

Ne

Ne

ano/ne

Kapacita (max. počet osob v prostoru)

Ano

Ne

číslo

Skutečný počet osob v prostoru

Ne

Ne

číslo

Prostor obsazen

Ano

Ne

číselník

Pasportizační údaje

 

 

Podlahová plocha prostoru

Ano

Ne

číslo

Využitelnost prostoru

Ano

Ne

procenta

Šířka

Ne

Ne

číslo

Délka

Ne

Ne

číslo

Světlá výška prostoru

Ne

Ne

číslo

Prvky vybavení

 

 

Prvky vybavení

Ne

Ne

odkaz

Právní vztahy

 

 

Právní vztahy

Ne

Ne

odkaz

Nepotřebnost2)

 

 

Údaje k nepotřebnosti

 

 

Rozhodnutí

Ano

Ne

číselník

Nabídnutí

Ano

Ne

číselník

Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vládě

Ne

Ne

číselník

Zájemce o nepotřebný majetek + datum

Ne

Ne

textové pole

Zveřejnění

Ano

Ne

číselník

Adresa pro podání nabídky - číslo popisné

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - ulice

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - město/obec

Ano

Ne

textové pole

Adresa pro podání nabídky - PSČ

Ano

Ne

textové pole

Doba pronájmu do

Ne

Ne

textové pole

Datum nabídnutí nepotřebného majetku

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku od

Ano

Ne

datum

Datum zveřejnění majetku do

Ano

Ne

datum

Odkaz na nabídku I

Ne

Ne

textové pole

Odkaz na nabídku II

Ne

Ne

textové pole

Poznámka k nabídce

Ne

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jméno

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmení

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mail

Ano

Ne

textové pole

Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefon

Ano

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

RDK - Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 7

Aplikace Prvky vybavení

 

Povinné pole pro vlastnictví

Datový typ

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Státní

Nestátní1)

Prvek vybavení

 

 

Evidenční číslo

Ano

Ne

textové pole

Poznámka

Ne

Ne

textové pole

GPS souřadnice prvku

Ne

Ne

číslo

Lokalita

Ano

Ne

odkaz

Datum poslední revize

Ne

Ne

datum

Datum montáže

Ne

Ne

datum

Datum demontáže

Ne

Ne

datum

Typ prvku

 

 

Klasifikace

Ano

Ne

odkaz

Specifikace

 

 

Atribut

Ne

Ne

odkaz

Hodnota atributu

Ne

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Příloha č. 8

Aplikace Právní vztah

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Povinné pole pro státní i nestátní1)vlastnictví

Datový typ

Právní vztah

 

 

Název

Ano

textové pole

Poznámka

Ne

textové pole

Číslo smlouvy/JDPV

Ano

textové pole

Číslo dodatku

Ano

textové pole

Evidenční číslo

Ne

textové pole

Typ

Ano

číselník

Předchozí právní vztah

Ne

odkaz

Platnost - od

Ne

datum

Účinnost - od

Ano

datum

Účinnost - do

Ano

datum

Právní vztah provozní

 

 

Předmět služby/dodávky dle ekonomických údajů

Ano

číselník

Období

Ano

číslo/číselník

Částka (příjmy)

Ano

číslo

Částka (výdaje)

Ano

číslo

Právní vztah užívací

 

 

Podtyp

Ano

číselník

Právní vztah

Ano

 

Projednáno vládou/VDK/RDK

Ano

číselník

Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDK

Ne

odkaz

Výpovědní lhůta [v měsících]

Ano

číselník

Vymezení pronajatých prostor - popis

Ne

textové pole

Užívaná plocha celkem dle smlouvy

Ano

číslo

Plocha bytů celkem dle smlouvy

Ano

číslo

Kancelářská plocha celkem dle smlouvy

Ano

číslo

Období

Ano

číselník

Částka za období

Ano

číslo

Smluvní strany

 

 

Ekonomické subjekty

 

 

ID ekonomického subjektu

Ano

odkaz

Postavení smluvní strany

Ano

číselník

Fyzické osoby

 

 

ID fyzické osoby

Ano

odkaz

Postavení smluvní strany

Ano

číselník

Předmět smlouvy

 

 

Užívaný areál

 

 

Užívaný areál

Ne

odkaz

Užívaný objekt

 

 

Užívaný objekt

Ano

odkaz

Užívaný pozemek

 

 

Užívaný pozemek

Ano

odkaz

Užívaná jednotka

 

 

Užívaná jednotka

Ano

odkaz

Užívaný prostor

 

 

Užívaný prostor

Ne

odkaz

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov

JDPV-jiný doklad právního vztahu

RDK- Regionální dislokační komise

VDK - Vládní dislokační komise

Příloha č. 9

Aplikace Fyzické osoby

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Povinné pole pro státní i nestátní vlastnictví

Datový typ

Fyzická osoba

 

 

Jméno

Ano

textové pole

Příjmení

Ano

textové pole

Zobrazované jméno - detail

Ne

textové pole

Datum narození

Ne

datum

Poznámka

Ne

textové pole

Telefon

Ne

číslo

E-mail

Ne

textové pole

Fax

Ne

číslo

Datová schránka

Ne

textové pole

Účet

Ne

číslo

Kód banky

Ne

číslo

Adresa (možnost více adres)

 

 

Ulice

Ne

textové pole

Číslo popisné/bez čísla popisného

Ne

číslo/text

Číslo orientační

Ne

číslo

Číslo evidenční

Ne

číslo

Obec

Ne

textové pole

Část obce

Ne

textové pole

Stát

Ne

číselník

PSČ

Ne

číslo

Ověřeno

Ne

ano/ne

Datum ověření

Ne

datum

Poznámka k adrese

Ne

textové pole

Příloha č. 10

Aplikace Ekonomické subjekty

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Povinné pole pro státní i nestátní1)vlastnictví

Datový typ

Ekonomický subjekt

 

 

IČO

Ano

textové pole

Název

Ano

textové pole

Poznámka

Ne

textové pole

Typ subjektu

Ano

číselník

Telefon

Ne

číslo

Fax

Ne

číslo

E-mail

Ne

textové pole

Datová schránka

Ne

textové pole

Účet

Ne

číslo

Kód banky

Ne

číslo

Kontaktní osoba

 

 

Jméno

Ne

textové pole

Příjmení

Ne

textové pole

Vztah

Ne

textové pole

E-mail

Ne

textové pole

Telefon

Ne

číslo

Adresa (možnost více adres)

 

 

Ulice

Ne

textové pole

Číslo popisné/bez čísla popisného

Ne

číslo/text

Číslo orientační

Ne

číslo

Číslo evidenční

Ne

číslo

Obec

Ne

textové pole

Část obce

Ne

textové pole

Stát

Ne

číselník

PSČ

Ne

číslo

Ověřeno

Ne

ano/ne

Datum ověření

Ne

datum

Poznámka k adrese

Ne

textové pole

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vysvětlení zkratek:

IČO - Identifikační číslo osoby

Příloha č. 11

Aplikace Ekonomické údaje

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Povinné pole pro státní i nestátní1)vlastnictví

Datový typ

Ekonomika

 

 

Poznámka

Ne

textové pole

Rok

Ano

textové pole

Čtvrtletí

Ano

číselník

Objekt

Ano

odkaz

Ekonomický subjekt

Ano

odkaz

Fyzická osoba

Ano

odkaz

Vztah k objektu

Ano

číselník

Skutečný počet umístěných osob

Ano

číslo

Hodnoty sledované za objekt

 

 

Název

Ne

textové pole

Částka

Ne

číslo

Akce (EDS/SMVS)

Ne

textové pole

Dodavatelsky/lnterně

Ne

číselník

 

Povinná pole sledovaná za objekt

ID

Výdaje

částka

Dodavatelsky/interně

Akce (EDS/SMVS)

 

Investiční

 

 

 

1

Investice do budovy včetně technického zhodnocení nad 40 tis. Kč

částka

číselník

číslo2)

2

Projektová dokumentace

částka

číselník

číslo 2)

3

Ostatní související investiční výdaje

částka

číselník

číslo 2)

 

Neinvestiční

 

 

 

4

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč

částka

číselník

-

5

Nákup paliv a energie

částka

-

-

5.1

Studená voda

částka

-

-

5.2

Teplo

částka

-

-

5.3

Plyn

částka

-

-

5.4

Elektrická energie

částka

-

-

5.5

Pevná paliva

částka

-

-

5.6

Pohonné hmoty a maziva

částka

-

-

5.7

Teplá voda

částka

-

-

5.8

Nákup ostatních paliv a energie

částka

-

-

6

Nákup služeb

částka

-

-

6.1

Ostraha

částka

číselník

-

6.2

Úklid

částka

číselník

-

6.3

Revize

částka

-

-

6.4

Správa nemovitostí

částka

číselník

-

6.5

Likvidace odpadu

částka

číselník

-

6.6

Péče o zeleň

částka

číselník

-

6.7

Odklízení sněhu

částka

číselník

-

6.8

Projektová dokumentace k opravám

částka

číselník

-

7

Nájemné

částka

-

-

8

Opravy a udržování do 40 tis. Kč

částka

číselník

-

9

Opravy a udržování nad 40 tis. Kč

částka

číselník

-

10

Opravy a udržování do 40 tis. Kč vázané na akce EDS/SMVS

částka

-

číslo 2)

11

Opravy a udržování nad 40 tis. Kč vázané na akce EDS/SMVS

částka

-

číslo 2)

12

Ostatní neinvestiční výdaje - vázané na akce EDS/SMVS

částka

-

číslo2)

 

Příjmy

částka

 

 

 

Příjmy z pronájmu

 

 

 

13

Příjmy z pronájmu

částka

 

 

13.1

Příjmy z pronájmu pozemků

částka

 

 

13.2

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

částka

 

 

13.3

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

částka

 

 

 

Výdaje uživatele

částka

 

 

 

Výdaje uživatele

 

 

 

14

Refundace paliv a energie

částka

 

 

14.1

Studená voda

částka

 

 

14.2

Teplo

částka

 

 

14.3

Plyn

částka

 

 

14.4

Elektrická energie

částka

 

 

14.5

Pevná paliva

částka

 

 

14.6

Pohonné hmoty a maziva

částka

 

 

14.7

Teplá voda

částka

 

 

14.8

Nákup ostatních paliv a energie

částka

 

 

15

Refundace služeb

částka

 

 

15.1

Ostraha

částka

 

 

15.2

Úklid

částka

 

 

15.3

Revize

částka

 

 

15.4

Dodavatelská správa nemovitostí

částka

 

 

15.5

Likvidace odpadu

částka

 

 

15.6

Péče o zeleň

částka

 

 

15.7

Odklízení sněhu

částka

 

 

15.8

Projektová dokumentace k opravám

částka

 

 

16

Opravy a udržování do 40 tis. Kč

částka

 

 

17

Opravy a udržování nad 40 tis. Kč

částka

 

 

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Vyplňuje se v případě financování položky podle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

EDS - Evidenční dotační systém

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu

SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu

Příloha č. 12

Aplikace Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov

Povinné pole pro státní i nestátní1)vlastnictví

Datový typ

Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

 

 

Poznámka

Ne

textové pole

Kategorie

Ano

číselník

Číslo

Ano

textové pole

Datum rozhodnutí

Ano

datum

Termín pro realizaci

Ano

datum

Vlastnictví dle URD

Ano

číselník

Vazba na předchozí URD

Ne

odkaz

ID objektu

Ano

odkaz

ID jednotky

Ano

odkaz

Subjekt (y) vykonávající vlastnické právo

 

 

Subjekt vykonávající vlastnické právo Typ

Ano

číselník

Subjekt vykonávající vlastnické právo

Ano

odkaz

Předmět Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

 

 

Typ dispozice

Ano

číselník

Název Subjektu/Nabyvatele

Ne

text

Plocha celkem

Ano

číslo

Plocha kancelářská

Ano

číslo

Počet osob

Ano

číslo

Dislokace od

Ano

datum

Subjekt (y) nabyvatelé

 

 

Subjekt/Nabyvatel Typ

Ano

číselník

Subjekt/Nabyvatel

Ano

odkaz

Přílohy

Přílohy

Přílohy tvoří zejména kopie:

a)

usnesení vlády,

b)

rozhodnutí nebo doporučení Vládní dislokační komise, nebo

c)

rozhodnutí nebo doporučení regionálních dislokačních komisí.

Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB, povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

 

1)

Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

 

Vysvětlení zkratek:

ID - Identifikátor centrálního registru administrativních budov

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení