Čekejte, prosím...
A A A
476/2017 Sb. znění účinné od 1. 1. 2018

476

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2017,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

 

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3, § 41 odst. 6, § 45 odst. 8 písm. a) a b), § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 69 odst. 4, § 79 odst. 3, § 82 odst. 3 a § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 84 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření:

Část první

Změna vyhlášky o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu (čl. 1)

Čl. I

Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu, se mění takto:

1.

V názvu vyhlášky se slova „a statutu důchodového fondu“ zrušují.

 

2.

V § 1 se slova „a statutu důchodového fondu“ a slova „a zákona o důchodovém spoření“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

 

3.

V § 5 písm. i) se slova „a důchodových fondů“ zrušují.

 

4.

§ 15 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušuje.

Část druhá

Změna vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu (čl. 2)

Čl. II

Vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu, ve znění vyhlášky č. 145/2014 Sb., se mění takto:

1.

V názvu vyhlášky se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

2.

V § 1 písm. d) se slova „v § 79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

3.

V § 1 písm. e) se slova „v § 82 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

4.

V § 1 písm. f) se slova „které může důchodový fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle § 52 odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

5.

V § 1 písm. g) se slova „podle § 52 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

6.

V § 1 písm. h) se slova „způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu podle § 63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

7.

V § 1 písm. j) se slova „podle § 68 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

8.

V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „důchodové jednotky důchodového fondu a“ zrušují.

 

9.

V § 19 odst. 2 se slova „§ 31 odst. 2 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

10.

V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „důchodovému spoření nebo“ zrušují.

 

11.

V části třetí nadpisu hlavy II se slova „V DŮCHODOVÉM FONDU A“ zrušují.

 

12.

V části třetí v textu pod nadpisem hlavy II se slova „§ 52 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

13.

V § 30 odst. 1 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

14.

V § 30 odst. 2 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 37 a § 38 odst. 4 se slova „důchodový fond a“ zrušují.

 

15.

V § 30 odst. 2 písm. c), § 31 odst. 1 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 34 úvodní části ustanovení, § 35 odst. 1 písm. c) a § 41 odst. 1 písm. b) se slova „důchodového fondu a“ zrušují.

 

16.

V § 30 odst. 2 písm. c) se slovo „jejich“ nahrazuje slovem „jeho“.

 

17.

V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2, § 32 odst. 2 a 5, § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení, odst. 2 a 3 úvodní části ustanovení, § 36 a § 38 odst. 6 se slova „Důchodový fond a účastnický“ nahrazují slovem „Účastnický“.

 

18.

V § 34 úvodní části ustanovení se slova „§ 53 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

19.

V § 36 se slova „§ 53 odst. 1 a 5 zákona o důchodovém spoření nebo podle“ zrušují.

 

20.

V části třetí v nadpisu hlavy III se slova „DŮCHODOVÉHO FONDU A“ zrušují.

 

21.

V části třetí v textu pod nadpisem hlavy III se slova „§ 63 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

22.

V § 38 odst. 4 a 6 se slova „nebo důchodový fond“ zrušují.

 

23.

V textu pod nadpisem části čtvrté se slova „§ 79 a 82 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

24.

V § 39 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

25.

V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ , investiční politiku důchodových fondů“ a slova „o důchodovém spoření nebo“ zrušují.

 

26.

V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „důchodového spoření nebo“ zrušují.

 

27.

V § 39 odst. 2 písm. c) se slova „důchodový fond nebo“ zrušují.

 

28.

V § 40 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

29.

V § 40 odst. 2 se slova „v § 82 odst. 1 písm. a) až h) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

30.

V § 40 odst. 3 se slova „podle § 82 odst. 1 písm. j) až l) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

31.

V textu pod nadpisem části páté se slova „§ 67 a 68 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

32.

V § 42 odst. 1 a 2 se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

33.

V § 43 odst. 1 se slova „podle § 68 odst. 1 písm. c) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

34.

V § 43 odst. 2 se slova „podle § 68 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

35.

V § 43 odst. 3 se slova „podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

36.

V § 44 odst. 2 se slova „nebo podle zákona o důchodovém spoření“ zrušují.

 

37.

V nadpisu přílohy č. 1 se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

38.

V textu pod nadpisem přílohy č. 1 se slova „§ 67 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

39.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se slova „důchodových fondech nebo“ zrušují.

 

40.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. e) se slova „ , důchodového fondu“ a slova „důchodový fond nebo“ zrušují.

 

41.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. j) se slova „důchodovým fondům nebo“ zrušují.

 

42.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. k) se slova „důchodového fondu nebo“ a slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

43.

V příloze č. 1 bodu 1 písm. k) se čárka za slovem „společnosti“ nahrazuje slovem „nebo“.

 

44.

V příloze č. 1 bodu 2 úvodní části ustanovení se slova „nebo důchodového fondu“ zrušují.

 

45.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. a), c) až h) a k) se slova „důchodového fondu nebo“ zrušují.

 

46.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. b) se slova „důchodový fond nebo“ zrušují.

 

47.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. g) se slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

48.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. h) se slova „důchodovou jednotku nebo“ zrušují.

 

49.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. i) se slova „důchodové jednotky nebo“ zrušují.

 

50.

V příloze č. 1 bodu 2 písm. l) se slova „nebo v důchodovém fondu“ zrušují.

 

51.

V nadpisu přílohy č. 2 se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

52.

V textu pod nadpisem přílohy č. 2 se slova „§ 67 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

53.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. a) se slova „důchodových fondech nebo“ zrušují.

 

54.

V příloze č. 2 bodu 1 písm. c) se slova „důchodovým fondům nebo“ zrušují.

 

55.

V příloze č. 2 bodu 2 úvodní části ustanovení, písmenech a), c) až g) a i) se slova „důchodového fondu nebo“ zrušují.

 

56.

V příloze č. 2 bodu 2 písm. b) se slova „důchodový nebo“ a slova „důchodový fond nebo“ zrušují.

 

57.

V příloze č. 2 bodu 2 písm. h) se slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

58.

V příloze č. 2 bodu 2 písm. i) se slova „důchodovou jednotku nebo“ zrušují.

 

59.

V poznámce pod čarou č. 2 se slova „§ 3 písm․ l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“ zrušují.

 

60.

V poznámce pod čarou č. 3 se slova „§ 82 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb.“ zrušují.

Část třetí

Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu (čl. 3)

Čl. III

Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

2.

V § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) se slova „důchodové spoření a“ zrušují.

 

3.

V § 4 odst. 2 písm. d) se slova „důchodovém spoření a“ zrušují.

 

4.

V příloze č. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

Část čtvrtá

Změna vyhlášky o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu (čl. 4)

Čl. IV

Vyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu, se mění takto:

1.

V názvu vyhlášky se slova „depozitáře důchodového fondu a“ zrušují.

 

2.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „depozitáře důchodového fondu a“ zrušují.

 

3.

V § 1 odst. 1 písm. a) až c), f) až h) a j) a § 2 úvodní části ustanovení se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

4.

V § 1 odst. 1 písm. d) se slova „důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen důchodová jednotka“) a“ zrušují.

5.

V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „důchodové jednotky a“ zrušují.

 

6.

V nadpisech § 2 a 3 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

7.

V textu pod nadpisem § 2 se slova „§ 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

8.

V textu pod nadpisem § 3 se slova „§ 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

9.

V nadpisu § 4 se slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

10.

V textu pod nadpisem § 4 se slova „§ 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

11.

V § 4 úvodní části ustanovení se slova „peněžních prostředků důchodového fondu na účtech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

12.

V § 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

 

13.

V nadpisu § 5 se slova „důchodových jednotek a“ zrušují.

 

14.

V textu pod nadpisem § 5 se slova „§ 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

15.

V § 5 odst. 1 se slova „důchodových jednotek a“, slova „důchodové jednotky a“ a slova „účet důchodového fondu a“ zrušují.

 

16.

V § 5 odst. 2 se slova „důchodových jednotek a“, slova „účastníkům důchodového spoření a“ a slova „účet důchodového fondu a“ zrušují.

 

17.

V § 5 odst. 3 se slova „důchodových jednotek a“ a slova „statutu důchodového fondu a“ zrušují.

 

18.

V nadpisu § 6 se slova „důchodové jednotky a“ zrušují.

 

19.

V textu pod nadpisem § 6 se slova „§ 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

20.

V § 6 se slova „důchodové jednotky a“ zrušují.

 

21.

V nadpisu § 7 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

22.

V textu pod nadpisem § 7 se slova „§ 39 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

23.

V § 7 úvodní části ustanovení, § 8 odst. 1, 2 a 5 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

24.

V § 7 písm. a) se slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

25.

V nadpisu nad označením § 8 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

26.

V textu pod označením § 8 se slova „§ 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

27.

V § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

28.

V § 8 odst. 3 se slova „v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo“ zrušují.

 

29.

V § 8 odst. 5 se slova „zákonu o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

30.

V § 8 odst. 6 se slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

31.

V textu pod označením § 9 se slova „§ 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

32.

V § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 se slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

33.

V § 9 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „aktiva uvedená v § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 48 odst. 1 písm. b) a c) zákona o důchodovém spoření nebo“ zrušují.

 

34.

V § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo“ zrušují.

 

35.

V textu pod označením § 10 se slova „§ 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

36.

V § 10 odst. 1 se slova „a důchodových“ a slova „důchodových fondů a“ zrušují.

 

37.

V textu pod označením § 11 se slova „§ 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

38.

V § 11 písm. a) se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

39.

V § 11 písm. b) se slova „v důchodovém fondu a účastnickém“ nahrazují slovem „účastnického“.

 

40.

V § 11 písm. c) se slova „zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

41.

V nadpisu § 12 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

42.

V textu pod nadpisem § 12 se slova „§ 39 odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

43.

V § 12 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

44.

V textu pod nadpisem § 13 a v § 13 úvodní části ustanovení se slova „§ 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

45.

V § 13 písm. b) se slova „zákonem o důchodovém spoření,“ a slova „v důchodovém fondu nebo“ zrušují.

 

46.

V textu pod nadpisem § 14 se slova „§ 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a“ zrušují.

 

47.

V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „v důchodovém fondu a“ zrušují.

 

48.

V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „důchodového fondu a“ zrušují.

 

49.

V poznámce pod čarou č. 3 se slova „§ 68 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“ zrušují.

 

50.

V poznámce pod čarou č. 5 se slova „§ 5152 zákona č. 426/2011 Sb.“ a slova „ , důchodového fondu“ zrušují.

 

51.

V poznámce pod čarou č. 6 se slova „§ 5354 zákona č. 426/2011 Sb.“ zrušují.

 

52.

V poznámce pod čarou č. 7 se slova „§ 55 zákona č. 426/2011 Sb.“ zrušují.

Část pátá

Změna vyhlášky o předkládání informací penzijní společností české národní bance (čl. 5)

Čl. V

Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, se mění takto:

1.

V § 2 písm. a) se slova „důchodový fond,“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo „důchodové/“ zrušuje.

 

3.

V textu přílohy prvním a druhém odstavci se slovo „důchodové,“ zrušuje.

 

4.

V textu přílohy druhém odstavci se slova „zákonech upravujících důchodové a“ nahrazují slovy „zákoně upravujícím“.

 

5.

V textu přílohy třetím odstavci se slova „důchodové/“, „důchodové a“ a „důchodových/“ zrušují.

 

6.

V textu přílohy pátém odstavci se slova „důchodovým a“ zrušují.

 

7.

V textu přílohy šestém odstavci se slova „§ 29 zákona č. 426/2011 Sb. a“ zrušují.

Část šestá

Změna vyhlášky o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů (čl. 6)

Čl. VI

Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, se mění takto:

1.

V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „důchodové fondy,“ zrušují.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 1 písm. a) se slova „důchodových fondů a“ zrušují.

 

3.

V § 3 odst. 6 a § 5 odst. 4 písm. c) se slova „důchodového fondu a“ zrušují.

 

4.

V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „obhospodařovaných důchodových fondů,“ nahrazují slovem „obhospodařovaného“.

 

5.

V § 5 odst. 2 se slova „důchodové fondy,“ a slova „důchodových fondů,“ zrušují.

 

6.

V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „důchodové fondy,“ zrušují.

 

7.

V § 9 odst. 5 se slova „důchodového fondu a“ zrušují.

 

8.

V § 10 odst. 1 a 2 se slova „zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

9.

V § 10 odst. 3 písm. c) se slova „důchodových fondů,“ zrušují.

 

10.

V § 10 odst. 3 písm. e) se slova „důchodového fondu,“ zrušují.

 

11.

V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „§ 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření,“ zrušují.

 

12.

V poznámce pod čarou č. 2 se slova „§ 99 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb.“ zrušují.

Část sedmá

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.