Čekejte, prosím...
A A A
96/2018 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 366/2020 Sb.

1.10.2020

 

vyhláškou č. 138/2020 Sb.

31.5.2020

 

vyhláškou č. 138/2020 Sb.

1.4.2020

 

96

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2018

o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů

a jeho uvádění do oběhu

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m), § 24 odst. 9 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

matečnou rostlinou identifikovaná rostlina určená k rozmnožování,

b)

kandidátní rostlinou předstupně rostlina, kterou dodavatel navrhuje uznat jako matečnou rostlinu předstupně,

c)

matečnou rostlinou předstupně matečná rostlina určená k produkci rozmnožovacího materiálu předstupně,

d)

základní matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci základního rozmnožovacího materiálu,

e)

certifikovanou matečnou rostlinou matečná rostlina určená k produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

f)

vizuální přehlídkou zkoumání rostlin nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí lupy, stereoskopu či mikroskopu,

g)

testem zkoumání jiné než vizuální přehlídka,

h)

plodící rostlinou rostlina rozmnožená z matečné rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové pravosti uvedené matečné rostliny,

i)

kategorií rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál, konformní rozmnožovací materiál (CAC materiál),

j)

přemnožením matečné rostliny nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní vegetativně vyprodukovanou,

k)

rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnož, řízek, roub, očko, oddělek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci matečných rostlin a školkařských výpěstků,

l)

školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě a produkci ovoce,

m)

generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,

n)

vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,

o)

množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,

p)

mikrorozmnožováním množení rostlinného materiálu za účelem produkce velkého množství rostlin pomocí kultury in vitro diferencovaných vegetativních pupenů nebo diferencovaných vegetativních meristémů odebraných z rostliny,

q)

výrazem prakticky bez vad, že vady, které by mohly zhoršovat jakost a užitnou hodnotu daného rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, se vyskytují na úrovni stejné nebo nižší, než je úroveň, jakou lze očekávat při dodržení osvědčených postupů jejich pěstování a nakládání s nimi, a že tato úroveň odpovídá osvědčeným postupům jejich pěstování a nakládání s nimi,

r)

výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu,

s)

laboratoří každé zařízení používané pro testování rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a

t)

kryokonzervací uchovávání rostlinného materiálu jeho ochlazením na velmi nízké teploty za účelem zachování životaschopnosti tohoto materiálu.

§ 3

Kategorie a počty generací uznávaných matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jejich označování

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. s) zákona]

(1)

Kategorií matečných rostlin ovocných rodů a druhů je

a)

matečná rostlina předstupně, který se označuje SE 1 a který pochází z kandidátní matečné rostliny předstupně, která byla otestována na příslušné škodlivé organismy stanovené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, a slouží k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně,

b)

základní matečná rostlina, jejíž

1.

první generace se označuje E I, a která pochází z matečné rostliny předstupně přímým vegetativním množením,

2.

druhá generace se označuje E II, a která pochází z první generace základní matečné rostliny nebo z matečné rostliny předstupně;

další generace pocházejí vždy z předchozí generace nebo kategorie a jejich počet závisí na podmínkách stanovených pro jednotlivé druhy v příloze č. 5 k této vyhlášce, rozmnožovací materiál různých generací se pěstuje odděleně, a

c)

certifikovaná matečná rostlina, která se označuje C a pochází z matečné rostliny předstupně nebo z kterékoliv generace základních matečných rostlin.

(2)

Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů je

a)

rozmnožovací materiál předstupně, který se označuje SE 1 a který

1.

pochází z matečné rostliny předstupně,

2.

slouží k výrobě matečných rostlin nižších kategorií,

3.

slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

4.

je udržován v podmínkách stanovených pro matečné rostliny předstupně,

b)

základní rozmnožovací materiál, který

1.

pochází ze základní matečné rostliny,

2.

slouží k výrobě matečných rostlin nižších kategorií a generací,

3.

slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

4.

je udržován v podmínkách stanovených pro základní matečné rostliny,

c)

certifikovaný rozmnožovací materiál, který

1.

pochází z certifikované matečné rostliny,

2.

slouží k výrobě školkařských výpěstků, a

3.

je udržován v podmínkách stanovených pro certifikované matečné rostliny,

d)

certifikovaný školkařský výpěstek, který

1.

pochází z certifikovaného rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího materiálu libovolné vyšší kategorie nebo generace, a

2.

slouží k výsadbě a produkci plodů.

(3)

Kategorií podnoží uznávaných pod názvem druhu je

a)

podnož předstupně, která se označuje SE 1 a

1.

která byla rozmnožena přímo z matečné rostliny předstupně vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo z matečné rostliny vegetativním rozmnožováním,

2.

která odpovídá popisu druhu, a

3.

jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně, které jsou stanovené pro matečné rostliny předstupně v § 4 odst. 2 a 3,

b)

základní podnož,

1.

která byla rozmnožena přímo ze základní matečné rostliny vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo ze základní matečné rostliny nebo matečné rostliny předstupně vegetativním rozmnožováním,

2.

která odpovídá popisu druhu, a

3.

jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně stanovené v odstavci 1,

c)

certifikovaná podnož,

1.

která byla rozmnožena přímo z certifikované matečné rostliny vegetativním nebo generativním rozmnožováním; v případě generativního rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) vyprodukovány přímo z certifikované matečné rostliny nebo matečné rostliny vyšší kategorie vegetativním rozmnožováním,

2.

která odpovídá popisu druhu, a

3.

jejíž matečná rostlina splňuje podmínky stanovené pro matečné rostliny předstupně stanovené v odstavci 1.

§ 4

Uznávání matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu, požadavky na uchovávání jednotlivých kategorií, vizuální přehlídky a testování

[K § 7 odst. 6 písm. a), b), d) a g) a § 24 odst. 9 zákona]

(1)

Kandidátní matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:

a)

jsou shledány vizuální přehlídkou a testováním prosté škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, základní metodou testování je biologický indexing; provádí se odběr vzorků a testování škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce; škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce se testují pouze při podezření na jejich výskyt,

b)

po provedení vizuální přehlídky, otestování a splnění dalších podmínek pro matečné rostliny předstupně stanovených touto vyhláškou jsou uznány jako matečné rostliny předstupně,

c)

v případě, že se jedná o semenáč, jsou vizuální přehlídka a testování požadovány pouze v případě virů, virům podobných chorob a fytoplazem uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a

d)

jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace a do doby dokončení testování jsou uchovávány odděleně od matečných rostlin předstupně.

(2)

Matečné rostliny předstupně splňují tyto požadavky:

a)

jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Evropskou unii (dále jen „RNŠO“), které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků matečné rostliny předstupně,

b)

Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)

jsou vypěstovány a uchovány za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce; jako základního způsobu uchovávání je využíváno technické izolace,

d)

během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

e)

jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem,

f)

mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,

g)

mohou být vypěstovány v podmínkách prostorové izolace v případě povolení Komisí; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce a jsou v tomto případě shodné s podmínkami pro základní rozmnožovací materiál,

h)

byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál; shoda s popisem odrůdy je ověřována při každém přemnožení matečných rostlin,

i)

odrůdová pravost byla určena tam, kde to není možné jinak pomocí vizuální přehlídky plodící rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně,

j)

mohou být přemnoženy v podmínkách technické izolace nebo mikrorozmnožováním,

k)

lze je používat pouze po dobu vypočítanou na základě stálosti odrůdy nebo podmínek prostředí, za nichž jsou pěstovány, a veškerých dalších určujících faktorů, jež ovlivňují stálost odrůdy, a

l)

jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(3)

V případě pozitivního výsledku testování matečné rostliny předstupně na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou matečnou rostlinu předstupně z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.

(4)

Základní matečné rostliny splňují tyto požadavky:

a)

jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků základní matečné rostliny,

b)

Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)

během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

d)

mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem, nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

e)

jsou pěstovány ve stanoveném počtu generací, po dobu stanovenou v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)

mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování,

g)

byly Ústavem na základě vizuální přehlídky shledány shodné s popisem odrůdy; v případě, že jde o popisy připojené k žádosti o registraci, nebo právní ochranu, mohou být matečné rostliny a rozmnožovací materiál uznávány a používány k produkci základního nebo certifikovaného materiálu, nelze je však uvádět na trh jako rozmnožovací materiál předstupně, základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál,

h)

odrůdová pravost byla určena tam, kde to nelze jinak, pomocí vizuální přehlídky ovocné rostliny, která je pěstována na odlišném místě než matečná rostlina, a na základě pozorování odrůdových znaků přímo v porostu matečných rostlin; odrůdová pravost je ověřována pravidelně, a

i)

jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(5)

V případě pozitivního výsledku testování základní matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále uznávat jako certifikovaný rozmnožovací materiál nebo přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.

(6)

Certifikované matečné rostliny splňují tyto požadavky:

a)

jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikované matečné rostliny,

b)

Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v příloze č. 2 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)

během celé životnosti porostu jsou jednotlivě označeny,

d)

mohou být pěstovány v nádobách se sterilizovaným pěstebním substrátem nebo médiem nebo v podmínkách prostorové izolace ve volné půdě; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a

e)

mohou být uchovávány pomocí kryokonzervace; pokud jsou takto uchovávány, neprovádí se vizuální přehlídky a testování.

(7)

V případě pozitivního výsledku testování certifikované matečné rostliny na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikovanou základní matečnou rostlinu z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro uvedené kategorie rozmnožovacího materiálu.

(8)

Certifikované školkařské výpěstky splňují tyto požadavky:

a)

jsou shledány vizuální přehlídkou provedenou Ústavem v závislosti na kategorii prosté všech RNŠO, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede Ústav nebo dodavatel odběr vzorků certifikovaných školkařských výpěstků,

b)

Ústav nebo dodavatel provede odběr vzorků a testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)

během celé životnosti porostů jsou jednotlivé porosty označeny,

d)

byly vypěstovány v podmínkách prostorové izolace; podmínky izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, a

e)

jsou na základě vizuální přehlídky shledány prakticky bez vad, které nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(9)

V případě pozitivního výsledku testování certifikovaných ovocných výpěstků na RNŠO uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce dodavatel odstraní infikované ovocné výpěstky z porostu, případně provede odpovídající opatření v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce. Tyto rostliny se mohou nadále přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál, pokud splní podmínky stanovené přílohou č. 4 k této vyhlášce pro konformní rozmnožovací materiál.

(10)

V případě odběru vzorků a testování se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. Ústav nebo dodavatel předají vzorky laboratoři, která je úředně pověřena k testování rozmnožovacího materiálu.

(11)

Další požadavky na vlastnosti množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(12)

V případě množení a přemnožení matečných rostlin mikrorozmnožováním se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. Použijí se pouze protokoly vyzkoušené na příslušném rodu a druhu, zaručující možnost ověření odrůdové pravosti.

§ 5

Podmínky na vlastnosti půdy a substrátu

[K § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. p) zákona]

(1)

V substrátu a půdě, ve kterých jsou pěstovány matečné rostliny a rozmnožovací materiál předstupně, základní a certifikované matečné rostliny a rozmnožovací materiál, nesmí být přítomny škodlivé organismy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Odběr vzorků a testování se provádí před založením porostu a následně při podezření na přítomnost škodlivých organismů.

(2)

Odběr vzorků a testování se provádí s ohledem na klimatické podmínky a na biologii škodlivých organismů uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, a pokud jsou tyto škodlivé organismy relevantní pro dotčené matečné rostliny předstupně nebo rozmnožovací materiál předstupně. V případě odběru vzorků a testování se použijí protokoly Evropské organizace pro ochranu rostlin (EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, použijí se odpovídající protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni.

(3)

Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud nebyly v dané půdě nebo substrátu pěstovány po dobu předchozích pěti let hostitelské rostliny dotčených škodlivých organismů, a pokud nejsou pochyby, že se v půdě nebo substrátu dotčené škodlivé organismy nevyskytují.

(4)

Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže Ústav na základě kontroly v rámci uznávacího řízení dospěje k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce pro dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo druh.

(5)

Pokud není uvedeno jinak, tak se v případě porostů certifikovaných školkařských výpěstků k expedici odběr vzorků a testování neprovádí.

§ 6

Termíny pro podání žádosti, vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu

[K § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. h) a i) zákona]

(1)

Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a podmínkách technické izolace se podává v termínech uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2)

Žádost o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách se podává nejpozději 20 dnů před uvedením rozmnožovacího materiálu do oběhu.

(3)

Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.

§ 7

Postupy pro hodnocení množitelských porostů

[K § 7 odst. 6 písm. c) a p) zákona]

(1)

U množitelských porostů se hodnotí

a)

splnění požadavků na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu před založením množitelského porostu,

b)

celkový stav porostu,

c)

pravost a čistota druhu a odrůdy,

d)

agrotechnika,

e)

zdravotní stav porostu,

f)

izolace porostu, a to zjištěním, zda

1.

je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů, a

2.

není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(2)

Každý množitelský porost se hodnotí nejméně jednou ve vegetačním období. Počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé skupiny porostů stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3)

Hodnocení množitelských porostů se zaznamenává do přílohy žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů nebo do oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek v termínech stanovených pro jednotlivé skupiny porostů.

(4)

Během hodnocení množitelských porostů Ústav sleduje zejména:

a)

vhodnost a skutečné používání metod, jimiž dodavatel kontroluje každý z kritických bodů v rámci procesu produkce, a

b)

celkovou způsobilost zaměstnanců dodavatele pro provádění činností spojených s výrobou a uváděním do oběhu ovocných rodů a druhů.

§ 8

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j), § 14 odst. 6 zákona]

(1)

Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu a certifikovaných školkařských výpěstků ovocných rodů a druhů se vede ve školkařských knihách. Tyto knihy obsahují alespoň informace o:

a)

umístění a množství rostlin,

b)

časovém vymezení jejich pěstování,

c)

množitelských úkonech a

d)

evidenci skladování, balení a přepravy.

(2)

Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku se také evidují na evidenčním listu matečného porostu. Tento evidenční list může být nahrazen školkařskou knihou podle odstavce 1, pokud obsahuje informace o odběru vzorků a testování jednotlivých matečných rostlin.

(3)

Dodavatel při výrobě geneticky modifikované odrůdy vede samostatně evidenci o vyrobeném rozmnožovacím materiálu ve školkařské knize.

(4)

Dodavatel při výrobě rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek vede o vyrobeném rozmnožovacím materiálu záznamy ve školkařské knize tak, aby byl zřetelně odlišen od ostatního materiálu.

§ 9

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 6, § 7 odst. 6 písm. i), § 14 odst. 6 zákona]

(1)

Požadavkem pro uvádění konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu je

a)

vypracování plánů a metod pěstování rozmnožovacího materiálu a kritických bodů výrobních postupů, a to vedení evidence

1.

agronomických úkonů spojených s pěstováním rozmnožovacího materiálu, včetně evidence o výživě a chemickém ošetřování rostlin,

2.

rozmnožování, sklizně, balení, skladování, přepravy,

3.

o původu a prodeji rozmnožovacího materiálu,

4.

provádění přehlídek rozmnožovacího materiálu v době vhodné z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné z hlediska výskytu škodlivých organismů,

5.

odběrů vzorků z rozmnožovacího materiálu k provedení testování za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů,

b)

skutečnost, že odpovídá popisu odrůdy; odrůdová pravost je pravidelně ověřována přímo v množitelském porostu, v případě podnoží uznávaných pod názvem druhu odpovídá popisu druhu,

c)

skutečnost, že je na základě vizuální přehlídky shledán prakticky bez vad; poškození, zbarvení, zjizvené tkáně nebo uschnutí se považují za vady, pokud nepříznivě ovlivňují jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu.

(2)

K ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, který se nepodobá návěsce nebo průvodnímu dokladu, a obsahuje alespoň následující informace:

a)

údaj „pravidla a normy EU“,

b)

označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu, v němž byl doklad dodavatele vystaven, nebo jejich kód,

c)

označení úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d)

jméno a příjmení dodavatele nebo jeho registrační číslo nebo kód vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za certifikaci,

e)

individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže,

f)

botanický název,

g)

označení „materiál CAC“,

h)

název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1.

podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2.

naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3.

odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci odrůdy nebo o udělení ochranných práv projednává, musí obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i)

množství,

j)

zemi produkce a její kód, pokud se liší od členského státu, kde byl doklad dodavatele vystaven, a

k)

datum vydání dokladu.

(3)

Pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní rozmnožovací materiál, je barva dokladu dodavatele žlutá5.

(4)

Při uvádění do oběhu konformního rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli lze náležitosti označení omezit pouze na název dodavatele a jeho registrační číslo, název rodu a druhu, odrůdy a podnože.

(5)

Konformní rozmnožovací materiál při pěstování a uvádění do oběhu splňuje tyto požadavky:

a)

izolace mezi jednotlivými odrůdami konformního rozmnožovacího materiálu jahodníku, maliníku nebo ostružiníku je provedena účinným opatřením,

b)

minimální vzdálenost matečných stromů a keřů, podnoží a školkařských výpěstků konformního rozmnožovacího materiálu mandloní, meruněk, třešní, višní, broskvoní a slivoní, popřípadě jejich kříženců, k zamezení přenosu škodlivých organismů přenašeči virů nebo pylem od jedinců s výskytem škodlivého organismu je 250 m; škodlivé organismy, které jsou přenosné přenašeči virů nebo pylem, jsou šarka švestky (Plum pox virus), zakrslost slivoně (Prune dwarf virus), nekrotická kroužkovitost slivoně (Prunus necrotic ringspot virus),

c)

je bez výskytu škodlivých organismů, které je zakázáno zavlékat na území České republiky a šířit na tomto území2 , 3),

d)

je vizuální přehlídkou prováděnou dodavatelem v porostu prakticky prostý RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, pokud není uvedeno jinak v příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb o výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce provede dodavatel odběr vzorků a testování dotčeného konformního materiálu a matečných porostů; v případě uchovávání pomocí kryokonzervace se přehlídky a testování neprovádí,

e)

rouby a řízky se uvádí do oběhu jako celé jednoleté výhony, odlistěné se zbytkem řapíku, vyzrálé, zdravé, rovné svěží a s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky,

f)

podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou

1.

broskvoně, mandloně a ořešák nejdříve 20. října,

2.

ostatní rody a druhy nejdříve 1. října,

g)

školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné; odlisťovat a sklízet se mohou

1.

angrešty a rybízy včetně jejich případných kříženců nejdříve 20. září,

2.

broskvoně, mandloně a ořešák nejdříve 20. října,

3.

ostatní rody a druhy nejdříve 1. října,

h)

podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu svěží, zdravé, nepoškozené, vyzrálé s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem, rány po odborném řezu a úpravě dostatečně zahojené,

i)

kontejnerované podnože a školkařské výpěstky se uvádí do oběhu s dostatečně prokořeněným kořenovým balem, a

j)

byl rozmnožen z identifikované konformní matečné rostliny.

(6)

Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel označí v souladu se zvláštním právním předpisem4 tak, aby bylo zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.

(7)

Konformní rozmnožovací materiál, který náleží k druhům Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.,

a)

pochází z označeného zdroje materiálu, který na základě odběru vzorků a testování byl shledán prostý škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a

b)

od počátku posledního vegetačního cyklu musí být na základě vizuální přehlídky, odběru vzorků a testování shledáno, že je prakticky prostý škodlivých organismů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce v souvislosti s dotčenými druhy.

(8)

V případě, že konformní rozmnožovací materiál již nesplňuje požadavky pro uvádění do oběhu, dodavatel učiní jedno z těchto opatření:

a)

odstraní tento materiál z blízkosti ostatního konformního rozmnožovacího materiálu nebo

b)

přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl tento materiál opět v souladu s uvedenými požadavky.

(9)

Dodavatel provede odběr vzorků a testování konformních (CAC) matečných rostlin a rozmnožovacího materiálu na RNŠO uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud se na ně vztahují požadavky stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(10)

Úkony pro zajištění splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 9 provádí dodavatel. Ústav na základě oznámení o rozsahu výroby kontroluje, zda jsou úkony spojené s výrobou a uváděním konformního rozmnožovacího materiálu do oběhu prováděny podle těchto podmínek.

(11)

Konformní rozmnožovací materiál musí být vyráběn v souladu s požadavky na místo porostu a oblast produkce stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu za zvláštních podmínek

[K § 3d odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a) a § 24 odst. 9 zákona]

Dodavatel, který vyrábí a uvádí do oběhu rozmnožovací materiál za zvláštních podmínek podle § 3d zákona, splní tyto požadavky:

a)

v jednom kalendářním roce nesmí vyrobit a uvést do oběhu více než 100 výpěstků jedné odrůdy v kombinaci s jednou podnoží,

b)

viditelně tento rozmnožovací materiál označí, aby nedošlo k záměně s uznaným nebo konformním rozmnožovacím materiálem,

c)

uchovává popisy odrůd způsobem, který Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách, a

d)

vede evidenci alespoň v rozsahu vyžadovaném pro konformní rozmnožovací materiál v § 9 odst. 1 písm. a).

§ 11

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek

[K § 16 odst. 12 a § 3d odst. 6 písm. a) zákona]

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podává dodavatel ve stejných termínech jako pro materiál uvedený v § 6 odst. 1 a 2, a to samostatně pro každou skupinu porostů podle § 15, na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Ústavu.

§ 12

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 odst. 12 zákona)

Vzor žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů ze třetích zemí Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.

§ 13

Označování a balení uznávaného rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]

(1)

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů se při uvádění do oběhu balí a označí úřední návěskou, která nesmí být zaměnitelná s dokladem dodavatele nebo s průvodním dokladem. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván jinému než konečnému spotřebiteli, je opatřen současně také průvodním dokladem. Návěska musí být nesmazatelně vytištěna v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být snadno viditelná a čitelná.

(2)

Úřední návěska obsahuje

a)

údaj „pravidla a normy EU“,

b)

označení „Česká republika“ nebo jiného členského státu nebo jejich kód,

c)

označení příslušného úředního orgánu odpovědného za certifikaci nebo jeho kód,

d)

jméno a příjmení nebo název dodavatele nebo jeho registrační číslo vydané Ústavem,

e)

referenční číslo obalu nebo svazku, individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže,

f)

botanický název,

g)

kategorie a v případě základního rozmnožovacího materiálu rovněž číslo generace,

h)

název odrůdy a popřípadě klonu v případě

1.

podnoží, které nepatří k odrůdě, název dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,

2.

naštěpovaných ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny pro podnož a ušlechtilou část,

3.

odrůd, u nichž se žádost o úřední registraci odrůdy nebo o udělení ochranných práv projednává, musí návěska obsahovat tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se projednává“,

i)

označení „odrůda s úředně uznaným popisem“ u odrůd podle § 35c zákona, pokud se jedná o tuto odrůdu,

j)

množství,

k)

zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od členského státu označení,

l)

rok vydání,

m)

pokud je původní návěska nahrazena jinou návěskou, rok vydání původní návěsky, a

n)

popřípadě další údaje podle zákona o rostlinolékařské péči3.

(3)

Průvodní doklad splňuje tyto požadavky:

a)

obsahuje informace stanovené v odstavci 2 pro úřední návěsku,

b)

je napsán v jednom z úředních jazyků Evropské unie,

c)

je dodán alespoň ve dvou vyhotoveních (dodavatel a příjemce),

d)

doprovází rozmnožovací materiál z místa dodavatele do místa příjemce,

e)

obsahuje jméno a příjmení a adresu pro doručování příjemce,

f)

obsahuje datum vydání dokladu,

g)

obsahuje popřípadě další informace týkající se dotčeného rozmnožovacího materiálu.

(4)

Vzory úředních návěsek Ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách. Barva úřední návěsky je

a)

bílá s úhlopříčným fialovým pruhem pro rozmnožovací materiál přestupně,

b)

bílá pro základní rozmnožovací materiál a

c)

modrá pro certifikovaný rozmnožovací materiál.

§ 14

Uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů do oběhu

[K § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), m) a h) zákona]

(1)

Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy stejného klonu a podnože.

(2)

Při uvádění do oběhu podnoží ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění.

(3)

Rouby, řízky, podnože a školkařské výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích označí alespoň jednou řádně vyplněnou úřední návěskou.

(4)

Při uvádění do oběhu školkařských výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus označí řádně vyplněnou úřední návěskou.

(5)

Rozmnožovací materiál jahodníku vyprodukovaný v podmínkách in vitro se při uvádění do oběhu takto označí v průvodním dokladu (§ 13 odst. 3).

(6)

Při uvádění geneticky modifikované odrůdy do oběhu ji dodavatel označí v souladu se zvláštním právním předpisem4 tak, aby bylo zjevné, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu.

(7)

K ověření původu rozmnožovacího materiálu slouží zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty a certifikáty vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě, obsahují-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.

(8)

Dokumenty podle odstavce 7 lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle zvláštního právního předpisu3, obsahuje-li údaje podle § 9 odst. 2, popřípadě § 13 odst. 2.

§ 15

Skupiny porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

(K § 24a odst. 7 zákona)

Skupinou porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů jsou

a)

jahodník,

b)

semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů,

c)

podnože generativní a vegetativní,

d)

matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů,

e)

maliník a ostružiník,

f)

zaškolkované podnože,

g)

jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu a

h)

víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu.

§ 16

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Milek v. r.

Příloha č. 1

Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídka a v případě pochybností odběr vzorků a testování

Rod nebo druh

RNŠO

Castanea sativa Mill.

Houby a řasovky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U Braun [RAMUEN]

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Chestnut mosaic agent

Citrus L., Fortunella Swing le,

Poncirus Raf.

Houby a řasovky

Phytophthora citrophthora(R E Smith & E H Smith) Leonian [PHYTCO]

Phytophthora nicotianae var parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Hmyz a roztoči

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL] Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Hlístice

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU] Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterie

Pseudomonas avellanae Janse et al [PSDMAL] Xanthomonas arboricola pv Corylina (MiHer, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Houby a řasovky

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Hmyz a roztoči

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. a Pyrus L.

Hmyz a roztoči

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al [ERWIAM]

Pseudomonas syringae pv syringae van Halí [PSDMSY]

 

Houby a řasovky

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmaziěres [PEZIAL] Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA] Neonectria ditissima (Tulasne & C Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Psylla spp Geoffroy [1PSYLG]

Hlístice

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterie

Xanthomonas campestris pv fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Houby a řasovky

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Hmyz a roztoči

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Hlístice

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Fig mosaic agent [FGM000]

Fragaria L.

Bakterie

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Houby a řasovky

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Rhizoctonia fragariae Hussain & W E McKeen [RHIZFR]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR] Phytonemus pal Udus Banks [TARSPA]

Hlístice

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al

 

[PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al [PHYPAU]

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al [PHYPSO]

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Xanthomonas arboricola pv juglandi (Pierce) Vauterin et al [XANTJU]

Houby a řasovky

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME] Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Neonectria ditissima (Tulasne & C Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Hmyz a roztoči

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Malus Mill.

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al [ERWIAM]

Pseudomonas syringae pv syringae van Halí [PSDMSY]

Houby a řasovky

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU] Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmaziěres [PEZIAL] Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA] Neonectria ditissima (Tulasne & C Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA] Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp Geoffroy [1PSYLG]

Hlístice

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA] Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterie

Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (Smith) Gardan et al [PSDMSA]

Hlístice

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAVO] Olive vein yellowing-associated virus [OVYAVO] Olive yellow mottling and dedine associated virus [OYMDAV]

Pistácia vera L.

Houby a řasovky

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM] Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hlístice

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnusAllen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Houby a řasovky

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Hlístice

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Alien & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv syringae van Halí [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson

 

PSDMVF]

Houby a řasovky

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Hlístice

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Houby a řasovky

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Hmyz a roztoči

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

 

Hlístice

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR] Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA] Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Houby a řasovky

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn)

J Schróter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Hmyz a roztoči

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock

[QUADPE]

Hlístice

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Houby a řasovky

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST] Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun &Takamatsu [SPHRMU]

Hmyz a roztoči

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI] Dasineura tetensi Rúbsaamen [DASYTE] Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE] Quadraspidiotus perniciosus

Comstock [QUADPE] Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Hlístice

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner

 

& Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Aucuba mosaic agent spolu s blackcurrant yellows agent

Rubus L.

Bakterie

Agrobacterium spp Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Houby a řasovky

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Hmyz a roztoči

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterie

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Houby a řasovky

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Příloha č. 2

Seznam RNŠO, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální přehlídka a ve vhodných případech odběr vzorků a testování rozmnožovacího materiálu

Rod nebo druh

RNŠO

Citrus L, Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

Bakterie

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Houby a řasovky

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp &

Verkley [DEUTTR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Citrus cristacortis agent

[CSCCOO] Citrus exocortis

viroid [CEVDOO] Citrus

impietratura agent [CSI000]

Citrus leaf blotch virus

[CLBVOO] Citrus psorosis

vírus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (izoláty z EU) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple mosaic virus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple rubbery wood

agent [ARW000] Apple stem

grooving virus [ASGV00] Apple

stem-pitting virus [ASPV00]

Pear bark necrosis agent

[PRBNOO] Pear bark split

agent [PRBSOO]

Pear blister canker viroid

[PBCVDO] Pear rough bark

agent [PRRBOO]

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Fragaria L.

Bakterie

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Houby a řasovky

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J Schróter [PHYTCC]

Phytophthora fragariaeC J Hickman [PHYTFR]

Hlístice

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Juglans regia L

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus

[ARMV00] Raspberry ringspot

virus [RPRSVO] Strawberry

crinkle virus [SCRVOO]

Strawberry laterit ringspot virus [SLRSVO] Strawberry mild yellow

edge virus [SMYEVO] Strawberry

mottle virus [SMOVOO] Strawberry

vein banding virus [SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Cherry leaf roli virus [CLRV00]

Malus Mill.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple dimple fruit viroid

[ADFVDO] Apple fiat limb agent

[AFL000]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apple rubbery wood agent

[ARW000] Apple scar skin

viroid [ASSVDO] Apple stár

crack agent [APHW00]

Apple stem grooving virus

[ASGV00] Apple stem-pitting

virus [ASPVOO]

Candidatus Phytoplasma maliseemüller &

Schneider [PHYPMA]

Poruchy na plodech: chatfruit[APCFOO],greencrinkle [APGCOO], bumpyfruitof Ben Davis, roughskin [APRSKO], stár crack, russet ring [APLPOO], russet wart

Olea europaea L.

Houby a řasovky

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus

[ARMVOO] Cherry leaf roli

virus [CLRVOO]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSVO]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterie

Xanthomonasarboricola pv pru ni (Smith) Vauterin etal. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple mosaic virus

[APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

[PHYPPR] Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSVO]

Prunus armeniaca L.

Bakterie

Xanthomonasarboricola pv pru n i (Smith) Vauterin etal. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple mosaic virus

[APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

[PHYPPR] Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSVO]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Bakterie

Xanthomonasarboricola pv pruni (Smith) Vauterin etal. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple mosaic virus

[APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMVOO]

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMVO]

Cherry leaf roli virus

[CLRVOO] Cherry mottle

leaf virus [CMLVOO]

Cherry necrotic růsty mottle virus

[CRNRMO] Little cherry virus 1 a 2

[LCHV10], [LCHV20] Plum pox

virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus

[PNRSVO] Raspberry ringspot

virus [RPRSVO] Strawberry latent

ringspot virus [SLRSVO] Tomato

black ring virus [TBRVOO]

Prunus domestica L, Prunus salicina Lindley a další druhy Prunus L, které může napadnout Plum pox virus v případě hybridů Prunus L.

Bakterie

Xanthomonasarboricola pv pruni (Smith) Vauterin etal. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple mosaic virus

[APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

[PHYPPR] Myrobalan latent ringspot virus [MLRSVO]

Plum pox virus

[PPV000] Prune dwarf

virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSVO]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterie

Xanthomonasarboricola pv pru n i (Smith) Vauterin etal. [XANTPR]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple mosaic virus

[APMV00]

Apricot laterit virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

[PHYPPR] Peach latent mosaic viroid [PLMVDO]

Plum pox virus

[PPV000] Prune dwarf

virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSVO]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSVO]

Pyrus L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple chlorotic leaf spot virus

[ACLSVO] Apple rubbery wood

agent [ARW000] Apple stem

grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus

[ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri seemüller &

Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent

[PRBNOO]

Pear bark split agent [PRBSOO]

Pear blister canker viroid

[PBCVDO] Pear rough bark

agent [PRRB00] Quince

yellow blotch agent [ARW000]

Ribes L.

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Arabis mosaic virus

[ARMV00] Blackcurrant

reversion virus [BRAVOO]

Cucumber mosaic virus

[CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus

[GOVBOO] Raspberry ringspot virus

[RPRSVO]

Strawberry laterit ringspot virus [SLRSVO]

Rubus L.

Houby a řasovky

Phytophthora spp de Bary [1PHYTG]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Apple mosaic virus [APMVOO]

Arabis mosaic virus [ARMVOO]

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al

[PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDVOO]

Vaccinium L.

Raspberry leaf mottle virus

[RLMVOO] Raspberry ringspot

virus [RPRSVO] Raspberry vein

chlorosis virus [RVCVOO]

Raspberry yellow spot

[RYS000]

Rubus yellow net vi rus [RYN V00]

Strawberry latent ringspot virus

[SLRSVO] Tomato black ring

virus [TBRVOO]

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

Bl ueberry mosaic associated ophiovi rus

[BLMAVO] Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCVO]

Blueberry shock virus [BLSHVO]

Blueberry shoestring virus [BSSVOO]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al [PHYPAS] Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

[PHYPSO] Cranberry falše blossom phytoplasma [PHYPFB]

Příloha č. 3

Seznam RNŠO, jejichž výskyt v půdě je regulován

Rod nebo druh

RNŠO

Fragaria L.

Hlístice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne &

Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Hlístice

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Hlístice

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Hlístice

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Hlístice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne &

Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

Hlístice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne &

Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Hlístice

Longidorus elongatus (de Man) Thorne &

Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Hlístice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne &

Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA] Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Příloha č. 4

Požadavky, které musí rozmnožovací materiál splňovat s ohledem na příslušné rody, druhy a kategorie rozmnožovacího materiálu, a podmínky testování

Rozmnožovací materiál musí splňovat požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii a karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i opatření přijatá podle čl․ 30 odst. 1 uvedeného nařízení.

Kromě toho musí splňovat následující požadavky na příslušné rody či druhy a kategorie.

1.

Castanea sativa Mill.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkypředstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

ii)

v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích předstupně nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

ii)

v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích základního rozmnožovacího materiállu nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního cyklu pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované a konformní (CAC) se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

ii)

v místě výroby na rozmnožovacím materiálu a ovocných výpěstcích certifikovaných a konformních (CAC) nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo

iii)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky certifikované a konformní (CAC) vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr byly odstraněny, zbývající rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se pravidelně každý týden přehlížejí a v místě výroby nejsou v průběhu tří týdnů před odesláním pozorovány žádné příznaky.

2.

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

a)

Rozmnožovací materiál předstupně

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al. Z každé matečné rostliny předstupně se tři roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve tříletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

Z každé matečné rostliny předstupně se šest let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v šestiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

b)

Základní rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley - uvedené v přílohách č. 1 a 2.

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z každé základní matečné rostliny každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU). Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Spiroplasma citri Saglio et al.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al., aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 2 let. V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech základních matečných rostlin v místě výroby. Z reprezentativní části základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých šest let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a Spiroplasma citri Saglio et al. - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

c)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley - uvedené v přílohách č. 1 a 2.

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každé čtyři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 8 let.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU), aby byly všechny matečné rostliny otestovány v intervalu 3 let. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízení chráněném proti hmyzu, se v případě pochyb odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než Citrus tristeza virus (izoláty z EU) - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

V případě pozitivního výsledku testu na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) se odeberou a otestují vzorky ze všech certifikovaných matečných rostlin v místě výroby.

d)

Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo

ii)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základních a certifikovaných, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a z materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU)nebo

iii)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných výpěstcích za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a před uvedením na trh byly z reprezentativní části materiálu odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iv)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:

-

příznaky výskytu organismů Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebo Spiroplasma citri Saglio et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikovaných v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a

-

z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie v místě výroby shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky byly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.

e)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, který byl na základě vizuální přehlídky, odběru vzorků a jejich testování shledán prostým RNŠO uvedených v příloze č. 2.

V případě, že byl identifikovaný zdroj materiálu uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každých osm let odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

V případě, že identifikovaný zdroj materiálu nebyl uchováván v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části daného materiálu každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na Citrus tristeza virus (izoláty z EU).

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

konformní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Citrus tristeza virus (izoláty z EU), Spiroplasma citri Saglio et al. a Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, nebo

ii)

v případě konformního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které byly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných výpěstků pozorovány a materiál byl před uvedením na trh podroben namátkovému odběru vzorků a testování na Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iii)

v případě konformního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu, příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nebyly za poslední ukončené vegetační období v místě výroby u uvedeného rozmnožovacího materiálu a uvedených ovocných výpěstků pozorovány a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativní části materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) nebo

iv)

v případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků, které nebyly pěstovány v zařízeních chráněných proti hmyzu:

-

příznaky výskytu organismů Spiroplasma citri Saglio et al. nebo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkya veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a

-

z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu byly před uvedením na trh odebrány vzorky a otestovány na organismus Citrus tristeza virus (izoláty z EU) a za poslední ukončené vegetační období byla nejvýše 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby shledána pozitivními. Daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkybyly odstraněny a neprodleně zničeny. Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v bezprostřední blízkosti byly podrobeny namátkovému odběru vzorků a testování a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které byly shledány pozitivní, byly odstraněny a neprodleně zničeny.

3.

Corylus avellana L.

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

4.

Cydonia oblonga Mill.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky zaměřené na organismus Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se provedou v průběhu posledního ukončeného vegetační období. Pro všechny RNŠO jiné než Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se vizuální přehlídky provádějí jednou ročně.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

ii)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky rozmnožovacího materiálu předstupně v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob způsobených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob způsobených virům podobnými organismy a viroidy - uvedenými v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

e)

Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované kategorie se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

ii)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základní a certifikované kategorie v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

f)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

ii)

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

5.

Ficus carica L.

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.

6.

Fragaria L.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně během vegetačního období. Listy rostlin Fragaria L. se vizuálně přehlížejí s ohledem na výskyt organismu Phytophthora fragariae. C. J. Hickman.

V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vyprodukovaných mikrorozmnožováním a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce je v daném období nezbytná jen jedna vizuální přehlídka.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se jeden rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně jednou za vegetační období odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C. J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky těchto virů: Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky základního rozmnožovacího materiálu se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo

-

na listech základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

základní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo

-

u základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo

-

je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou v místě výroby,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;

iii)

požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry: - procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby, které za poslední ukončené vegetační období vykazují příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí: - 0,05 % v případě: Aphelenchoides besseyi, - 0,1 % v případě: Strawberry multiplier disease phytoplasma, - 0,2 % v případě:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb, - 0,5 % v případě:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &Takamatsu,

-

1 % v případě Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a

-

v případě pozitivního výsledku testu základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odsztraní z porostu a neprodleně zničí;

iv)

požadavky týkající se všech virů:

-

příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo

-

na listech certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkya rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byly odstraněny neinfikované rostliny,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo

-

příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkyi veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň deset let mezi nálezem organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a další výsadbou, nebo

-

je nutno vést záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou v místě výroby,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

musí být dodrženo období, kdy se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky nepěstují na pozemku, a to alespoň jeden rok mezi nálezem organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a další výsadbou;

iii)

požadavky na RNŠO jiné než Xanthomonas fragariae Kennedy & King a Phytophthora fragariae C.J. Hickman a jiné než viry:

-

procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků certifikované kategorie v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

-

0,1 % v případě Phytonemus pallidus Banks,

-

0,5 % v případě:

Aphelenchoides besseyi Christie,

Strawberry multiplier disease phytoplasma, -1 % v případě:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Clover phyllody phytoplasma,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E. McKeen,

-

2 % v případě:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny a

-

v případě pozitivního výsledku testu certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí;

iv)

požadavky týkající se všech virů

-

příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

e)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativního vzorku kořenů se v případě příznaků výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listech odeberou vzorky a otestují se. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman, nebo

-

na listech konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Phytophthora fragariae C.J. Hickman a veškerý infikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a rostliny v okruhu alespoň 5 m byly označeny, vyloučeny z množení a uvádění na trh a zničeny poté, co byl odstraněn neinfikovaný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny,

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

-

konformní (CAC)rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King, nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny nebo - příznaky výskytu organismu Xanthomonas fragariae Kennedy & King byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 5 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkyi veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

požadavky týkající se virů:

-

v případě pozitivního výsledku testu konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus a Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.

7.

Juglans regia L.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně se jeden rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

e)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

8.

Malus Mill.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider, nebo

-

u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkys příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

e)

Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider, nebo

-

u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkyi veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

f)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider, nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma mali seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkys příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

9.

Olea europaea L.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se deset let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

V případě matečných rostlin používaných k výrobě semen (dále jen „semenné matečné rostliny“) se z reprezentativní části daných semenných matečných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu čtyřiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2 V případě matečných rostlin jiných než semenné matečné rostliny se z reprezentativní části daných rostlin odeberou vzorky tak, aby byly všechny rostliny v intervalu třiceti let na základě posouzení rizika jejich infekce otestovány na výskyt relevantních RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

e)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

10.

Pistacia vera L.

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádějí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1.

11.

Prunus armeniaca L., Prunus avium L, Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley

a)

Rozmnožovací materiál předstupně

Vizuální přehlídka

Dvakrát ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch a Prunus salicina Lindley). Jednou ročně se provádí vizuální přehlídka s ohledem na všechny RNŠO - jiné než Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie - uvedené v přílohách č. 1 a 2.

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. a Prunus dulcis (Miller) Webb se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus.

Podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. předstupně se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus. Podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. předstupně se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozích pět vegetačních období otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider.

Z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně se rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica se z každé kvetoucí matečné rostliny předstupně rok po její uznání jako matečné rostliny předstupně odeberou vzorky a otestují se na Peach latent mosaic viroid. Z každého semenného stromu a stromu pěstovaného záměrně za účelem opylování semenných stromů se odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

Z každé matečné rostliny předstupně se pět let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunoru m seemüller & Schneider a Plum pox virus. Z každé matečné rostliny předstupně se deset let po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na RNŠO - jiné než Prune dwarf virus, Plum pox virus a Prunus necrotic ringspot virus - relevantní pro daný druh a uvedené v příloze č. 2 a otestují se i v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v příloze č. 1. Z reprezentativní části prvotních matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, nebo

-

u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost místo porostu závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider v dotčené oblasti a na relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;

ii)

Plum pox virus

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

-

u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost místo porostu závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Plum pox virus v dotčené oblasti a relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo

-

u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo

-

u rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků předstupně v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

b)

Základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

i)

Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider.

ii)

Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin jiných než určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v desetiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části základních matečných rostlin Prunus domestica L. určených k výrobě podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO

-

jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1

-

Kvetoucí matečné rostliny

Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části semenných stromů a stromů pěstovaných záměrně pro opylování v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

-

Nekvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části nekvetoucích základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

i)

Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider.

ii)

Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismus Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin určených k výrobě podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prosté tohoto RNŠO. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. určených k výrobě podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny byly shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus a Plum pox virus - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

-

Kvetoucí matečné rostliny

Každý rok se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus. V případě Prunus persica (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na organismus Peach latent mosaic viroid. Z reprezentativní části semenných stromů a stromů pěstovaných záměrně pro opylování semenných stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na organismy Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

-

Nekvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části nekvetoucích certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na organismy Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf virus a Prunus necrotic ringspot virus.

e)

Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, nebo

-

u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkya veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider;

ii)

Plum pox virus

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

-

u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie - základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo

-

u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo

-

u základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkyi veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

f)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byl za předchozí tři vegetační období odebrán vzorek, otestován a shledán prostým organismu Plum pox virus.

Konformní (CAC) podnože Prunus cerasifera Ehrh. a Prunus domestica L. se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byly v předchozích pěti letech odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismů Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider a Plum pox virus.

Z reprezentativní části konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků se odeberou vzorky a testují se v případě pochyb ohledně výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Z reprezentativní části konformních (CAC) ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál nevykazujících při vizuální přehlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se na základě posouzení rizika infekce daných ovocných výpěstků odeberou vzorky a otestují se na výskyt tohoto RNŠO, jakož i v případě rostlin s příznaky napadení v bezprostředním okolí.

Po zjištění konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál vykazujících příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider v místě výroby při vizuální přehlídce se z reprezentativní části zbývajícího konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byl nalezen rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider.

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO - jiných než organismů Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider a Plum pox virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider, nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků konformní (CAC) rozmnožovací materiál v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Candidatus Phytoplasma prunorum seemüller & Schneider nebo

-

příznaky výskytu organismů Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstkyi veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

Plum pox virus

-

konformní (CAC)rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše na 1 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a z reprezentativního vzorku zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byly odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus;

iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky konformní (CAC) rozmnožovací materiál se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo

-

u konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

12.

Pyrus L.

a)

Všechny kategorie

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

b)

Rozmnožovací materiál předstupně

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se patnáct let po jejím uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - jiných než chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě, kdy je povolena výjimka k výrobě rozmnožovacího materiálu předstupně v prostorové izolaci podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i)

Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider, nebo

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky předstupně v místě výroby byly během posledního ukončeného vegetačního období podrobeny přehlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky vykazující příznaky výskytu organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré hostitelské rostliny v okolí byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO - mimo organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a chorob působených virům podobnými organismy a viroidů - uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

Z certifikovaných ovocných výpěstků se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

e)

Základní a certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider, nebo

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

základní a certifikovaný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období prohlédnuty a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkys příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

f)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

V případě pozitivního výsledku testu na Candidatus Phytoplasma pyr i seemüller & Schneider se z reprezentativní části konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v místě výroby odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider, nebo

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

-

příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a ze zbývajícícho rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení, byl odebrán reprezentativní vzorek a otestován na výskyt organismu Candidatus Phytoplasma pyri seemüller & Schneider;

ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

-

konformní (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo

-

konformního (CAC) rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky v místě výroby byly za poslední ukončené vegetační období přehlíženy a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky s příznaky napadení organismem Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny.

13.

Ribes L.

a)

Rozmnožovací materiál předstupně

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se čtyři roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve čtyřletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

b)

Základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

c)

Základní rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

Procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,05 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

Procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby vykazujících za poslední ukončené vegetační období příznaky výskytu organismu Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer nepřekročí 0,5 % a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

14.

Rubus L.

a)

Rozmnožovací materiál předstupně

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se dva roky po její uznání jako matečné rostliny předstupně a následně ve dvouletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

b)

Základní rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Pokud jsou rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky pěstovány na poli nebo v nádobách, vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vyprodukovaných mikrorozmnožováním a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce, je v daném období nezbytná jen jedna vizuální přehlídka.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr a testování vzorků se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základního rozmnožovacího materiálu vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.

ii)

Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:

Procentuální podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků základního rozmnožovacího materiálu v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí: - 0,1 % v případě:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny, a

iii)

Požadavky týkající se všech virů:

Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,25 % základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

c)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

V případě pozitivního výsledku testu certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní z porostu a neprodleně zničí.

ii)

Požadavky na RNŠO jiné než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus:

Procentuální podíl certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

-

0,5 % v případě: Resseliella theobaldi Barnes,

-

1% v případě:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

iii)

Požadavky týkající se všech virů

Příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách č. 1 a 2 byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,5% certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné výpěstky i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

d)

Konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální přehlídce nejasné příznaky organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus. Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou pochybnosti ohledně výskytu RNŠO - jiných než Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus a Tomato black ring virus - uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

V případě pozitivního výsledku testu konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků vykazujících příznaky výskytu organismů Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus nebo Tomato black ring virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky odstraní a neprodleně zničí.

15.

Vaccinium L.

a)

Rozmnožovací materiál předstupně

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé matečné rostliny předstupně se pět let po jejím uznání jako matečné rostliny předstupně a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 2 a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze č. 1.

b)

Základní rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Agrobacterium tumefaciens (Smith &Townsend) Conn

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.

ii)

Diaporthe vaccinii Shear

-

základní rozmnožovací materiál a ovocné výpěstky se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear.

iii)

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck

-

procentuální podíl základního rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

-

0,1 % v případě Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,

-

0,5 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkya veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

c)

Certifikovaný rozmnožovací materiál a konformní (CAC) rozmnožovací materiál

Vizuální přehlídka

Vizuální přehlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách č. 1 a 2.

d)

Certifikovaný rozmnožovací materiál

Požadavky na místo porostu, okolí porostu a oblast produkce rozmnožovacího materiálu

i)

Diaporthe vaccinii Shear

-

rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkycertifikované kategorie se vyrábí v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Diaporthe vaccinii Shear, nebo

-

v místě výroby nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Diaporthe vaccinii Shear.

ii)

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin a Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck

-

procentuální podíl certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků v místě výroby za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

-

0,5 % v případě:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck,

-

1 % v případě: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a ovocné výpěstkya veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

Příloha č. 5

Maximální povolený počet generací na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu a maximální povolená životnost základních matečných rostlin podle jednotlivých rodů nebo druhů

POČET GENERACÍ V RÁMCI KATEGORIE

Rozmnožovací

materiál

předstupňů

Základní rozmnožovací materiál

Základní

podnož

Certifikovaný

rozmnožovací

materiál

Castanea Sativa Milí.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Citrus L, Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

1

3

Corylus avellana L.

2

 

Cydonia oblonga Milí., Malus Milí., Pyrus L.

2

3

Ficus carica L

2

 

Fragaria L.

5

 

Juglans regia L.

2

 

Olea

europaea L.

1

 

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. salicina,

P. persica L.

2

3

Prunus avium,

P. cerasus

2

3

Ribes L.

3

(životnost jedné generace max. 6 let)

3

Rubus L.

2

(životnost jedné generace max. 4 roky)

 

Vaccinium L

2

 

Pokud jsou podnože přímo vegetativně množeny ze základní matečné rostliny první generace, uznávají se jako podnože s označením EI.

Příloha č. 6

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů

1.

Počet a termíny přehlídek ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.1

Líska, kdouloň, ořešák vlašský, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň,

hrušeň, angrešt, rybíz, maliník, ostružiník

Skupina porostů

První přehlídka v době

Další přehlídky

Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Před sklizní plodů

 

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Od 1. května do sklizně letních roubů a řízků

Před dozráváním plodů

Zaškolkované podnože, jednoleté školkařské výpěstky, víceleté školkařské výpěstky k expedici

1. června až 31. července

1. července až 30. září

Maliník a ostružiník

1. května až 31. července

1. července až 30. září

Podnože generativní a vegetativní

1. května až 31. srpna

1. července až 30. října

a)

Rozmnožovací materiál pěstovaný v laboratorních nebo skleníkových podmínkách se přehlíží před uváděním do oběhu.

b)

U semenných stromů a keřů a u matečných roubových stromů a keřů v kategorii předstupně se první uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit pravost odrůdy na plodících rostlinách stejného původu, které jsou vysázeny mimo technickou izolaci.

c)

Materiál pěstovaný v kontejnerech se přehlíží před expedicí.

Tabulka č. 6.3

Skupina porostů

První přehlídka v době

Druhá přehlídka v době

Třetí přehlídka v době

Jahodník zahradní velkoplodý

Květu

Zrání plodů

Zakořeňování sadby (nejpozději do 30. září)

Jahodník zahradní velkoplodý vypěstovaný v laboratorních nebo ve skleníkových podmínkách nebo kontejnerech se přehlíží před uvedením do oběhu

2.

Požadavky na minimální izolační vzdálenost a předplodiny

Tabulka č. 6.4

Kdouloň, jabloň, mandloň, meruňka, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, hrušeň, angrešt, rybíz,

maliník, ostružiník

Rod

Škodlivé organismy

Minimální vzdálenost v m od potvrzeného výskytu škodlivého organismu

 

 

SE 1

E I, E II, E III

C

Podnože generativní a vegetativní, matečné roubové stromy a keře, maliník, ostružiník

Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň

European stone fruit yellows phytoplasma1), Plum pox virus1), Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus1)

-- 2)

800

500

Angrešt, rybíz

Black currant reversion associated virus1), Cucumber mosaic virus1), Gooseberry vein-banding agent1)

-- 2)

250

100

Maliník, ostružiník

Cucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1)

-- 2)

250

100

Třešeň a višeň

Prune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1)

-- 2)

500

250

 

Apple proliferation phytoplasma1)

-- 2)

500

250

Jabloň

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

5002)

500

500

 

Pear decline phytoplasma1)

-- 2)

500

250

Kdouloň, hrušeň

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

5002)

500

500

Semenné stromy a keře

Broskvoň, mandloň, meruňka, slivoň

Prune dwarf virus1), Prunus necrotic ringspot virus1)

-- 2)

800

500

Třešeň

Prunus necrotic ringspot virus1), Prune dwarf virus1)

-- 2)

800

500

Jabloň

Apple proliferation phytoplasma1)

-- 2)

500

250

 

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1)

5002)

500

500

Hrušeň

Pear decline phytoplasma 1)

-- 2)

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1)

5002)

500

500

Zaškolkované podnože a školkařské výpěstky

Slivoň, meruňka, mandloň, broskvoň

Plum pox virus1), European stone fruit yellows phytoplasma1)

-- 2)

800

250

Angrešt, rybíz

Gooseberry vein-banding agent1), Cucumber mosaic virus1), Black currant reversion associated virus1)

-- 2)

250

0

Maliník, ostružiník

Cucumber mosaic virus1), Raspberry leafspot agent1), Raspberry leaf mottle agent1), Raspberry vein chlorosis virus1), Rubus yellow net agent1)

-- 2)

500

0

Jabloň

Apple proliferation phytoplasma1)

-- 2)

500

0

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1)

5002)

500

500

Kdouloň, hrušeň

Pear decline phytoplasma1)

-- 2)

500

250

Bakteriální spála růžovitých = Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.1)

5002)

500

500

Maliník a ostružiník - 3 metry mezi jednotlivými druhy, odrůdami, kategoriemi a generacemi.

Vysvětlivky:

1)

Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt virů a virům podobných škodlivých organismů v rámci rodu nebo druhu, pokud je na rozmnožovaný rod nebo druh škodlivý organismus pylem nebo přenašeči přenosný.

2)

Rozmnožovací materiál předstupně je udržován v podmínkách zabraňujících infekci jednotlivých rostlin pomocí účinného technického opatření.

 

Tabulka č. 6.5

Jahodník zahradní velkoplodý

Druh

Kategorie,

generace

Izolační vzdálenost

Jahodník

El-EV

2 m od jiného porostu jahodníku

200 m od planých rostlin jahodníku a porostů jahodníku s neověřeným zdravotním stavem

C

2 m od jiného porostu jahodníku

a)

Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány pouze na pozemcích, kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.

b)

Minimální vzdálenost od výskytu škodlivého organismu k zamezení přenosu škodlivého organismu a izolace k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena účinným technickým opatřením.

 

3.

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů

Tabulka č. 6.6

Rouby, řízky

a)

Rouby a řízky se expedují jako jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží, s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky. Letní řízky se expedují olistěné.

b)

V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

 

Tabulka č. 6.7

Podnože

a)

Podnože rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené.

b)

Podnože pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí po odlistění.

c)

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:

1.

broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a

2.

ostatní druhy po 1. říjnu.

 

Tabulka č. 6.8

Školkařské výpěstky

Kořeny

Svěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé

Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.

Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.

Kmen, popřípadě výhon1)

 

Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem

 

Korunka2)

 

Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými konkurenčními výhony.

 

a)

Školkařské výpěstky pěstované ve volné půdě určené k uvádění do oběhu se sklízí odlistěné.

b)

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech:

1.

angrešt a rybíz až po 20. září,

2.

broskvoně, mandloně a ořešák vlašský až po 20. říjnu a

3.

ostatní druhy po 1. říjnu.

c)

V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

 

Vysvětlivky:

1)

U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

2)

Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

 

Tabulka č. 6.9

Tvar, výška kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků

a) Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň

1. Výška školkařských výpěstků

Minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm, minimální výška školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm, s výjimkou přirozeně kolumnárních odrůd a odrůd s přirozeně zakrslou formou růstu.

2. Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země

Tvar

Nejmenší počet výhonů

Nejmenší délka výhonu v cm

Výpěstky s korunkou

3

30

Školkařské výpěstky s více než jednoletou korunkou mají odborně ošetřenou korunku.

3. Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce

Druh

Nejmenší počet výhonů

Nejmenší délka výhonu v cm

Všechny druhy

1

30

b) Angrešt, rybíz

Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků

Tvar

Nejmenší délka výhonu v cm

 

jednovýhonový

dvou a více výhonový

Keře

40

25

Kmenné tvary

20

10

Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

 

Tabulka č. 6.10

Sazenice maliníku a ostružiníku

Síla kořenového krčku

7 až 20 mm

Podzemní pupen u odrůd, které podzemní pupen vytváří.

Vyvinutý

Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.

V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

 

Tabulka č. 6.11

Jahodník zahradní velkoplodý - prostokořenné sazenice

Znaky

Vlastnosti

Vnější vzhled

Sadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu, v případě hrnkovaných sazenic dobré prokořenění, které zachovává původní tvar i po odstranění sadbovače

Průměr v kořenovém krčku

nejméně 7 mm

Délka jednotlivých kořenů

nejméně 50 mm

Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, popřípadě může být dopěstována mimo původní porost.

 

Tabulka č. 6.12

Zařazování štěpovaného rozmnožovacího materiálu sloužícího k výrobě matečných rostlin do kategorií nebo generací

Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstku

Nejnižší generace použitého komponentu

Podnož

Roub

SE 1

SE 1 nebo semenná u druhů kde není riziko pylem přenosných virů.

SE1

E I

E I

SE1

E II

E II

E I

E III (Ribes L.)

El 11

Eli

C

C

E II, El11 (Ribes L.)

 

Tabulka č. 6.13

Zařazování štěpovaných výpěstků k expedici do kategorií nebo generací

Výsledná kategorie nebo generace školkařského výpěstku

Nejnižší generace použitého komponentu

Podnož

Roub (kategorie matečného porostu)

C

C

C

 

Tabulka č. 6.14

Osivo

druhu

Čistota nejméně v

%

Životnost nejméně %1)

Hmotnost partie nejvýše kg

Hmotnost laboratorního vzorku nejméně g nebo počet ks

Hmotnost vzorku pro zkoušku čistoty nejméně g

Zdravotní

stav:

bez

výskytu

Broskvoň

95

70

1000

2000

1000

PNRSV,

pdv2)

Hrušeň

70

60

1000

180

90

--

Jabloň

80

70

1000

160

80

--

Líska

95

70

5000

500 semen

500 semen

--

Mandloň

95

70

1000

2000

1000

PNRSV,

pdv2)

Mahalebka

95

70

1000

900

450

PNRSV,

pdv2)

Myrobalán

95

80

1000

500

250

PNRSV,

pdv2)

Meruňka

95

70

1000

2000

1000

PNRSV,

pdv2)

Ořešák

vlašský

95

70

5000

2000

1000

--

Slivoň

95

70

1000

500

250

PNRSV,

pdv2)

Třešeň

95

70

1000

900

450

PNRSV,

pdv2)

Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %

Kategorie, generace

SE 1

E I, E II

C

0,0

0,0

0,2

U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:

1)

Životaschopnost osiva se zjišťuje testem TTC - biochemická zkouška životaschopnosti.

2)

Testování na výskyt viróz (PNRSV = Prunus necrotic ringspot virus - nekrotická kroužkovitost slívo ně, PDV = Prune dwarf virus - zakrslost slivoně) je provedeno metodou ELISA je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů označen jako viruprostý nebo testovaný na virózy.

Příloha č. 7

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů

Termín podání

Název skupiny porostů

Do 30. dubna

Jahodník

Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Podnože generativní a vegetativní

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Maliník a ostružiník

Do 31. května

Zaškolkované podnože

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici

Víceleté školkařské výpěstky k expediciPoznámky pod čarou:

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.

Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

Čl. 5 odst. 3 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.

Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

2

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

5

Čl. 5 odst. 3 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, ve znění prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813.