Čekejte, prosím...
A A A
149/2010 Sb. znění účinné od 1. 7. 2010

149

 

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

V § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené mzdové náklady snižují o částku odpovídající výši poskytnuté naturální mzdy․“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za období přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí právními předpisy účinnými do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.