Čekejte, prosím...
A A A
22/2010 Sb. znění účinné od 26. 1. 2010

22

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2010,

kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193§ 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.:

Čl. I

V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb․, se za slova „§ 24 odst. 1 a 3,“ vkládají slova „§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Vondruška v. r.