Čekejte, prosím...
A A A
327/2011 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012

327

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2011

o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě

nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zákona:

Část první

Údaje poskytované v souvislosti

s provozem lodě, námořní nehodou

nebo mimořádnou událostí

a minimální výše pojištění

za škody z provozu lodě (§ 1-7)

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1.

§ 2

Oznámení provozovatele nebo velitele lodi podle § 23a odst. 3 a 4 zákona obsahuje

a)

identifikaci lodi

1.

jméno lodi,

2.

volací značku lodi a

3.

identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,

4.

údaj o tom, zda loď smí přepravovat ozářené jaderné palivo, plutonium nebo vysoce radioaktivní odpad v obalech,

b)

přístav určení,

c)

u lodi opouštějící přístav v členském státě Evropské unie předpokládanou dobu odplutí z přístavu nebo z lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů a předpokládanou dobu příjezdu do následného přístavu určení,

d)

u lodi přijíždějící z přístavu třetího státu a plující do přístavu v členském státu Evropské unie předpokládanou dobu příjezdu do přístavu určení nebo do lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů,

e)

celkový počet osob na lodi,

f)

technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2,

g)

třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3, Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3 a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3,

h)

množství nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek,

i)

identifikační číslo přepravní nákladní jednotky, nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky přepravovány v cisternách,

j)

prohlášení, že na lodi je seznam lodního nákladu nebo nákladový plán uvádějící informace o nebezpečných věcech nebo znečišťujících látkách a jejich přesné umístění na lodi, a

k)

jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nákladu.

§ 3

Oznámení velitele lodi podle § 23a odst. 5 zákona obsahuje

a)

identifikaci lodi

1.

jméno lodi,

2.

volací značku lodi a

3.

identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,

b)

polohu lodi v okamžiku hlášení,

c)

poslední přístav odplutí a přístav určení,

d)

jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nebezpečných věcech a znečišťujících látkách přepravovaných na lodi,

e)

počet osob na lodi,

f)

podrobnosti o námořní nehodě nebo mimořádné události a

g)

informace o přepravovaných nebezpečných věcech či znečišťujících látkách, zejména

1.

technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2,

2.

třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3, Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3 a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3,

3.

informace o druhu obalů a jejich označení,

4.

odhad množství a stavu ztracených nebezpečných věcí či uniklých znečišťujících látek,

5.

příčinu ztráty nebezpečných věcí či úniku znečišťujících látek.

§ 4

(1)

Minimální limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti z provozu lodě pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením osob jiných než cestujících u lodí o hrubé prostornosti

a)

300 až 2 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání podle definice Mezinárodního měnového fondu (dále jen „zvláštní práva čerpání“),

b)

2 001 až 30 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun 800 zvláštních práv čerpání,

c)

30 001 až 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun 800 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 30 000 tun 600 zvláštních práv čerpání,

d)

přesahující 70 000 tun činí 2 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 800 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 600 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání.

(2)

Minimální limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě pro jiné nároky než uvedené v odstavci 1 u lodí o hrubé prostornosti

a)

300 až 2 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání,

b)

2 001 až 30 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 2 000 tun 400 zvláštních práv čerpání,

c)

30 001 až 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpání,

d)

přesahující 70 000 tun činí 1 000 000 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 2 000 tun činí 400 zvláštních práv čerpání, za každou tunu přesahující 30 000 tun činí 300 zvláštních práv čerpání a za každou tunu přesahující 70 000 tun činí 200 zvláštních práv čerpání.

(3)

Pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě pro nároky cestujících musí být sjednané s limitem pojistného plnění ve výši zjištěné vynásobením nejvyššího počtu cestujících uvedeného v mezinárodním osvědčení lodě a 175 000 zvláštních práv čerpání.

§ 5

Údaje podle § 33 odst. 1 písm. q) zákona jsou

a)

technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2,

b)

třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3, Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3 a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3,

c)

údaj o tom, zda nebezpečná věc nebo znečisťující látka smí být přepravována pouze na lodi určené k přepravě ozářeného jaderného paliva, plutonia nebo vysoce radioaktivního odpadu v obalech,

d)

množství a umístění nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek,

e)

identifikační číslo přepravní nákladní jednotky, nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky přepravovány v cisternách,

f)

jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firma a telefonické, radiotelefonní nebo elektronické spojení osoby, která může sdělit podrobné informace o nákladu,

g)

pokud jde o látky uvedené v příloze I úmluvy MARPOL, bezpečnostní list, který případně obsahuje údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech produktů včetně jejich viskozity vyjádřené při 50 °C a hustoty při 15 °C a ostatní údaje obsažené v bezpečnostním listu v souladu s rezolucí IMO MSC.286 (86),

h)

čísla tísňového volání přepravce nebo jakékoli jiné osoby, která má informace o fyzikálně-chemických vlastnostech produktů a o opatřeních, která mají být přijata v případě mimořádné události.

§ 6

Rozsah údajů obsažených ve zprávách o výsledcích zjišťování příčin námořní nehody a mimořádné události je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 7

Rozsah údajů obsažených v oznámení o námořní nehodě a mimořádné události je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Část druhá

Změna vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním

rejstříku a dokladech námořních plavidel (§ 8)

§ 8

Ve vyhlášce č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel se za § 29 vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

§ 29a

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody

z provozu lodě

 

Doklad o pojištění odpovědnosti za škody z provozu lodě obsahuje

a)

jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,

b)

jméno, příjmení a místo podnikání provozovatele lodě, je-li jím fyzická osoba, nebo obchodní firma nebo název a sídlo provozovatele lodě, je-li jím právnická osoba,

c)

nároky, které pojištění pokrývá a doba trvání pojištění,

d)

obchodní firma nebo název a sídlo poskytovatele pojištění, případně místo, kde byla pojistná smlouva uzavřena, nebyla-li uzavřena v sídle poskytovatele pojištění․“.

Část třetí

Účinnost (§ 9)

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Příloha č. 1

Obsah zpráv o výsledcích zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí

Úvod

Tato část uvádí cíl zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí a povahu bezpečnostních doporučení a zpráv v souladu s § 55b odst. 4 zákona.

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato část uvádí základní skutečnosti námořní nehody nebo mimořádné události: co se stalo, kdy, kde a jak se to stalo; a uvádí, zda v důsledku nehody nebo mimořádné události došlo ke ztrátám na životech, zraněním, poškození lodi, nákladu, třetích stran nebo životního prostředí.

 

2. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI

2.1 Údaje o lodi

-

vlajka lodi/ stát registrace lodi,

-

identifikace lodi,

-

hlavní technické údaje o lodi

-

vlastník a provozovatel,

-

podrobnosti o konstrukci,

-

stanovená minimální posádka,

-

pro jaké druhy nákladu je loď určena.

2.2 Údaje o plavbě

-

přístavy, ve kterých loď kotvila,

-

druh plavby,

-

informace o nákladu,

-

obsazení posádkou.

2.3 Informace o námořní nehodě nebo mimořádné události

-

druh námořní nehody nebo mimořádné události,

-

datum a čas,

-

místo námořní nehody nebo mimořádné události,

-

vnější a vnitřní okolnosti námořní nehody nebo mimořádné události,

-

provoz lodi a úsek plavby,

-

určení místa na lodi,

-

údaje o lidském faktoru,

-

důsledky nehody nebo mimořádné události, zejména pro osoby, loď, náklad, životní prostředí.

2.4 Zapojení pobřežních orgánů a nouzová opatření

-

určení zapojených pobřežních orgánů,

-

použité prostředky,

-

rychlost odezvy,

-

učiněná opatření,

-

dosažené výsledky.

 

3. POPIS

Tato část popisuje průběh námořní nehody nebo mimořádné události prostřednictvím chronologické posloupnosti událostí, které předcházely nehodě nebo mimořádné události, nastaly během ní a následovaly po ní, a roli každého činitele (tj. osoby, materiálu, prostředí, vybavení nebo vnějších činitelů). Délka popisovaného období závisí na tom, kdy došlo k oněm konkrétním událostem, které přímo přispěly k námořní nehodě nebo mimořádné události. Tato část zahrnuje i příslušné podrobnosti provedeného zjišťování příčin námořní nehody nebo mimořádné události, včetně výsledků zkoumání nebo testů.

 

4. ANALÝZA

Tato část obsahuje řadu samostatných oddílů, které poskytují analýzu každé události související s nehodou, spolu s poznámkami ohledně výsledků všech příslušných přezkoumání nebo testů provedených v průběhu zjišťování příčin námořní nehody nebo mimořádné události a ohledně všech bezpečnostních opatření, která již případně byla přijata k předcházení námořním nehodám. Tyto oddíly by měly popisovat tyto otázky:

-

souvislosti a okolnosti nehody nebo mimořádné události,

-

chybná jednání osob a jejich opomenutí, dílčí události týkajíc se nebezpečného materiálu, působení prostředí, selhání námořního zařízení a vnější vlivy,

-

přispívající faktory zahrnující role osob včetně osob vydávajících pokyny ze břehu, provozní operace,, nebo vliv regulace.

Analýza a poznámky umožňují ve zprávě odhalit nedostatky ve stávajících opatřeních sloužících k předcházení nehodám či mimořádným událostem nebo zaměřených na vyloučení nebo snížení jejich následků.

 

5. ZÁVĚRY

Tato část shrnuje zjištěné přispívající faktory a chybějící nebo nedostatečná bezpečnostní opatření (materiální, funkční, výstražná nebo procesní), která by měla být vypracována.

 

6. BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

V případě potřeby obsahuje tato část zprávy bezpečnostní doporučení odvozená z analýzy a závěrů a týkající se konkrétních oblastí, jako jsou např. právní předpisy, konstrukce, postupy, inspekce, řízení, ochrana zdraví a bezpečnosti práce, odborná příprava, opravy, údržba, pomoc ze břehu a nouzová opatření. Bezpečnostní doporučení jsou určena těm, kdo je mohou nejlépe provést, jako jsou např. vlastníci lodí, vedoucí pracovníci, uznané klasifikační společnosti, námořní správy, provozovatelé služeb lodního provozu, nehodové/záchranné služby, mezinárodní námořní organizace a evropské instituce, a to s cílem předcházet námořním nehodám. Tato část také zahrnuje jakákoli prozatímní bezpečnostní doporučení, která byla případně vydána nebo jakákoli bezpečností opatření přijatá v průběhu zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí.

 

7. PŘÍLOHY

V případě potřeby jsou k tištěné zprávě nebo ke zprávě v elektronické podobě připojeny například fotografie, filmy nebo videozáznamy, zvukové nahrávky, mapy, nákresy, použitelné normy, použité technické výrazy a zkratky, zvláštní bezpečnostní studie, různé informace.

Příloha č. 2

Oznámení o námořní nehodě a mimořádné události

1. Odpovědný členský stát / kontaktní osoba

2. Vyšetřující členský stát

3. Úloha členského státu

4. Dotčený pobřežní stát

5. Počet států s významným zájmem

6. Státy s významným zájmem

7. Oznamující subjekt

8. Čas oznámení

9. Datum oznámení

10. Název lodi

11. Identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací /volací znak (značka)

12. Vlajka lodi

13. Druh námořní nehody nebo mimořádné události

14. Druh lodi

15. Datum námořní nehody nebo mimořádné události

16. Čas námořní nehody nebo mimořádné události

17. Poloha - zeměpisná šířka

18. Poloha - zeměpisná délka

19. Místo námořní nehody nebo mimořádné události

20. Přístav vyplutí

21. Přístav určení

22. Systém rozdělení plavebního provozu

23. Úsek plavby

24. Provoz lodi

25. Místo na lodi

26. Ztráty na životech:

-

Posádka

-

Cestující

-

Ostatní

27. Vážná zranění:

-

Posádka

-

Cestující

-

Ostatní

28. Znečištění

29. Škody na lodi

30. Škody na nákladu

31. Jiné škody

32. Stručný popis námořní nehody nebo mimořádné události

33. Stručný popis důvodu pro neprovedení zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí

Týká-li se námořní nehoda nebo mimořádná událost více lodí, údaje uvedené pod body 10 až 12, 14, 20 až 30 a 32 je třeba uvést pro každou loď.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky.

Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – modelová pravidla.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – modelová pravidla.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – modelová pravidla.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/17/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/20/ES ze dne 23. dubna 2009 o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky.

Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel.

2

Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – modelová pravidla.

3

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974, oznámený pod č. 52/1995 Sb.