Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
490/2012 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013

490

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách

soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky č. 368/2009 Sb. a vyhlášky č. 63/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 se slova „provedení exekuce smluvní odměnu za provedení exekuce“ nahrazují slovy „vedení exekuce smluvní odměnu“.

 

2.

V nadpisu nad § 5, nadpisu nad § 7, nadpisu § 7, nadpisu § 8, nadpisu § 9 a v nadpisu § 10 se slova „provedení exekuce“ nahrazují slovem „exekuci“․

 

3.

V § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 8 a v § 9 se slova „provedení exekuce“ nahrazují slovem „exekuci“.

 

4.

V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného“.

 

5.

V § 5 odst. 3 se slovo „prodejem“ nahrazuje slovem „postižením“.

 

6.

V § 5 odst. 4 se slovo „prováděna“ nahrazuje slovem „vedena“.

 

7.

§ 11 včetně nadpisu zní:

§ 11

Společná ustanovení k odměně

za výkon exekuční činnosti

 

(1) Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného (§ 46 odst. 6 zákona), náleží exekutorovi odměna

a)

ve výši 50 % odměny podle § 6, jde-li o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky,

b)

ve výši 30 % odměny podle § 7 až 10, jde-li o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

(2) Zanikne-li oprávnění exekutora k vedení exekuce rozhodnutím soudu o vyloučení exekutora nebo o zastavení exekuce anebo změnou exekutora podle § 51 písm. a), b) a d) zákona, činí odměna exekutora, jehož oprávnění zaniklo, 3 000 Kč, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Pokud exekutor před tím, než z důvodů podle odstavce 2 zaniklo jeho oprávnění k vedení exekuce na peněžité plnění, již vymohl část pohledávky, náleží mu odměna stanovená podle § 6 z výše vymožené části pohledávky, nejméně však ve výši podle odstavce 2.

(4) Exekutorovi náleží odměna ve výši 500 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení.

(5) Pokud exekutor nebyl pověřen vedením exekuce nebo pokud oprávnění exekutora zaniklo z důvodů, které exekutor zavinil, odměna mu nenáleží.

(6) Nároky exekutora na náhradu výdajů vynaložených v souvislosti s exekuční činností nejsou ustanoveními odstavců 1 až 5 dotčeny.“.

 

8.

V § 13 odst. 3 se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.

 

9.

V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Exekutorovi náleží namísto náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v paušální částce 200 Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

 

10.

V § 13 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 1 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.“.

 

11.

V § 13 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

 

12.

V § 14 odst. 1 a 2 se slova „promeškaný čas“ nahrazují slovy „ztrátu času“.

 

13.

V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.“.

 

14.

Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

§ 19a

 

(1) Za zpeněžení jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě na základě pověření soudu náleží exekutorovi odměna ve výši 5 % z výtěžku dražby, nejméně však 1 000 Kč a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z výtěžku dražby přesahující 10 000 000 Kč.

(2) Je-li v rámci pověření podle odstavce 1 provedeno více dražeb, základ pro výpočet odměny činí součet všech výtěžků.

(3) Na náhradu hotových výdajů v souvislosti se zpeněžením jednotlivých věcí, práv a jiných majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku v dražbě se použije přiměřeně § 13, na náhradu za doručení písemností obdobně § 15.“.

 

15.

V § 21 se slova „18 a 19“ nahrazují slovy „18 až 19a“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení § 5, 1314 vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2.

Byl-li soudní exekutor pověřen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provedením dražby v rámci likvidace dědictví, § 19a vyhlášky č. 330/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nepoužije.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.