Čekejte, prosím...
A A A
243/2020 Sb. znění účinné od 13. 5. 2020

243

 

ZÁKON

ze dne 10. května 2020

o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření

a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

na území České republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdravíkrizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

§ 2

Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě

(1)

Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

(2)

Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona, pokud byl spáchán porušením povinnosti strpět omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.