Čekejte, prosím...
A A A
259/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

259

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2020,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb.,

o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb., a podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (čl. 1)

Čl. I

V příloze části 2. Seznam zdravotních výkonů Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 143/2018 Sb., se v popisech výkonů č. 15105 a 15107 ve větě první číslo „55“ nahrazuje číslem „50“ a na konci popisů výkonů se doplňuje věta „Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening kolorektálního karcinomu․“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o preventivních prohlídkách (čl. 2)

Čl. II

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. e) bodě 4 se slova „od 55 let věku je“ zrušují a za slova „toto vyšetření“ se vkládá slovo „je“.

2.

V § 7 písm. k) se za slovy „dvouletých intervalech“ slovo „a“ nahrazuje středníkem.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.