Čekejte, prosím...
A A A
293/2020 Sb. znění účinné od 1. 7. 2020

293

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2020

o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina – Lužní potok

a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb․:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

 

(1)

Vyhlašuje se Národní přírodní památka Bystřina – Lužní potok (dále jen „národní přírodní památka“).

(2)

Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a)

travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků, slatinných a přechodových rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic,

b)

lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a pramenišť,

c)

biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri) a hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jejich populací,

d)

systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových pozemků.

(3)

Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí a Újezd u Krásné. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4)

Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí a Újezd u Krásné. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5)

Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

 

(1)

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a)

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2,

b)

umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,

c)

upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu a chemického složení,

d)

vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

e)

zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

f)

přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

g)

hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi,

h)

ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

i)

vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, nebo

j)

rozdělávat ohně.

(2)

Orgán ochrany přírody souhlas podle odstavce 1 nevydá, jestliže by činnostmi uvedenými v odstavci 1 došlo ke zhoršení stavu povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční. Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav povrchových vod, který je nutné dodržet pro zachování populace perlorodky říční, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 3

Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

 

(1)

V ochranném pásmu národní přírodní památky lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody

a)

hnojit pozemky,

b)

ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo

c)

rozdělávat ohně.

(2)

Orgán ochrany přírody souhlas podle odstavce 1 nevydá, jestliže by činnostmi uvedenými v odstavci 1 došlo ke zhoršení stavu povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční. Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav povrchových vod, který je nutné dodržet pro zachování populace perlorodky říční, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok
Příloha č. 2

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok
Příloha č. 3

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a jejího ochranného pásma
Příloha č. 4

Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v Národní přírodní památce Bystřina - Lužní potok a jejím ochranném pásmu


Poznámky pod čarou:

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

§ 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

§ 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).