Čekejte, prosím...
A A A
329/2020 Sb. znění účinné od 1. 8. 2020

329

 

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2020

o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:

§ 1

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy je stanoven v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.

Ministr:

Hamáček v. r.

Příloha

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy

Použité zkratky: „A“ = aplikačně definováno; „ICT“ = informační a komunikační technologie; „ISVS“ = informační systém veřejné správy; „N“ = nepovinné; „P“ = povinné; „PP“ = podmíněně povinné.

 

Závaznost

(„A“ = doplní aplikace; „N“ = možno vyplnit;

„P“ = nutno vyplnit; „PP“ = nutno vyplnit, pokud nastane předmětná skutečnost)

Název položky

Popis položky

POPISNÉ ÚDAJE

P

NÁZEV ISVS

název ISVS, který používá správce ISVS

P

URČENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

uvedení, zda se jedná o určený ISVS podle zákona o informačních systémech veřejné správy (příznak: „ANO/NE“)

P

DATUM VYTVOŘENÍ ISVS

datum způsobilosti ISVS poskytovat služby uživateli ISVS v produkčním provozu

PP

DATUM LIKVIDACE ISVS

datum trvalého ukončení poskytování služeb ISVS

P

KONTAKT

adresa elektronické pošty a poštovní adresa, na kterých lze žádat informace o ISVS

P

CHARAKTERISTIKA ISVS

stručný popis ISVS, charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS

N

KOMENTÁŘ

Další informace, které správce ISVS považuje za nutné uvést o ISVS. V případě, že došlo k trvalému ukončení poskytování služeb ISVS, se v této položce může uvést důvod trvalého ukončení poskytování služeb ISVS.

P

PRÁVNÍ PŘEDPIS

Právní předpis, který upravuje správu, popřípadě provozování a náležitosti ISVS, nebo agendu, pro jejíž výkon je ISVS vytvořen. Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních předpisů.

P

AGENDA

seznam agend, pro jejichž výkon ISVS poskytuje služby

P

TYP ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU ISVS

typ etapy životního cyklu ISVS

[1. vytváření ISVS,

2. provoz, užívání a rozvoj ISVS,

3. zrušení ISVS (výběr z číselníku)]

ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU

N

ETAPA

etapa životního cyklu ISVS

N

FÁZE

fáze etapy životního cyklu ISVS

[1. strategie,

2. plánování a příprava,

3. realizace,

4. produkční provoz,

5. vyhodnocení,

6. ukončení poskytování služby (výběr z číselníku)]

N

PLÁN - OD

plánované datum zahájení fáze

N

PLÁN - DO

plánované datum ukončení fáze

N

SKUTEČNOST - OD

skutečné datum zahájení fáze

N

SKUTEČNOST - DO

skutečné datum ukončení fáze

N

POZNÁMKA

komentář k průběhu fáze

SPRÁVCE ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - IDENTIFIKÁTOR

identifikátor orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - NÁZEV

název orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - ADRESA

adresa sídla orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS

N

SPRÁVCE ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)

P

SPRÁVCE ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKY

identifikátor datové schránky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - ROZLIŠENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

uvedení, zda se jedná o datovou schránku orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, zřízenou z moci úřední nebo další datovou schránku orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

název vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLO

telefonní číslo vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS

P

SPRÁVCE ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, který je správcem ISVS, odpovědné za správu ISVS

PROVOZOVATEL ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS-IDENTIFIKÁTOR

identifikační číslo osoby provozovatele ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - NÁZEV

název provozovatele ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - ADRESA

adresa sídla provozovatele ISVS

N

PROVOZOVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty provozovatele ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)

P

PROVOZOVATEL ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKY

identifikátor datové schránky provozovatele ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - TYP DATOVÉ SCHRÁNKY

typ datové schránky provozovatele ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

název vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLO

telefonní číslo vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS

P

PROVOZOVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky provozovatele ISVS odpovědné za provoz ISVS

DODAVATEL ISVS

P

DODAVATEL ISVS - IDENTIFIKÁTOR

identifikační číslo osoby dodavatele ISVS

P

DODAVATEL ISVS - NÁZEV

název dodavatele ISVS

P

DODAVATEL ISVS - ADRESA

adresa sídla dodavatele ISVS

N

DODAVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty dodavatele ISVS (například adresa elektronické pošty podatelny)

P

DODAVATEL ISVS - ID DATOVÉ SCHRÁNKY

identifikátor datové schránky dodavatele ISVS

P

DODAVATEL ISVS - TYP DATOVÉ SCHRÁNKY

typ datové schránky dodavatele ISVS

P

DODAVATEL ISVS - VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

název vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS

P

DODAVATEL ISVS - TELEFONNÍ ČÍSLO

telefonní číslo vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS

P

DODAVATEL ISVS - ADRESA ELEKTRONICKÉ POŠTY

adresa elektronické pošty vnitřní organizační jednotky dodavatele ISVS zajišťující dodávku a podporu ISVS

P

TYP

typ dodavatele v rámci konkrétní dodávky DODAVATEL ISVS

[1. dodavatel aplikačního programového vybavení, DODAVATEL ISVS

2. dodavatel základního programového vybavení, DODAVATEL ISVS

3. dodavatel aplikační služby, DODAVATEL ISVS

4. dodavatel technického vybavení, DODAVATEL ISVS

5. dodavatel systémové integrace, DODAVATEL ISVS

6. dodavatel platformy, DODAVATEL ISVS

7. dodavatel provozní podpory (výběr z číselníku)]

P

HLAVNÍ DODAVATEL/ SUBDODAVATEL

příznak, zda se jedná o hlavního dodavatele nebo subdodavatele

P

OBDOBÍ AKTIVNÍ ÚČASTI NA DODÁVCE - DATUM OD

datum zahájení dodávky

P

OBDOBÍ AKTIVNÍ ÚČASTI NA DODÁVCE - DATUM DO

datum ukončení dodávky

P

KOMPONENTY ISVS

seznam komponent, které jsou součásti dodávky, a to včetně služeb spojených s realizací dodávky

CERTIFIKACE

N

TYP CERTIFIKACE

typ certifikace (například informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace nebo akreditace, kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS)

N

DATUM CERTIFIKACE

datum provedení certifikace ISVS

FINANČNÍ PARAMETRY ISVS

P

ROK

kalendářní rok, ve kterém výdaje a náklady vznikly

P

ETAPA

etapa životního cyklu ISVS v rámci které výdaje a náklady vznikly

P

EXTERNÍ VÝDAJE

výše externích výdajů v daném

kalendářním roce a etapě životního cyklu ISVS

[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),

2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,

3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,

4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení,

5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení,

6. projekty postupné inovace a zlepšování,

7. projekty upgrade,

8. zvýšené náklady užívání řešení,

9. konzervace a ukončení řešení,

10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů, 11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]

P

INTERNÍ NÁKLADY

výše interních nákladů v daném kalendářním roce a etapě životního cyklu ISVS

[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),

2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,

3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,

4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení, 5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení, 6. projekty postupné inovace a zlepšování, 7. projekty upgrade,

8. zvýšené náklady užívání řešení,

9. konzervace a ukončení řešení,

10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů, 11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]

P

KATEGORIE FINANČNÍHO PARAMETRU

kategorie finančního parametru

[1. náklady nákupního procesu (předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele),

2. nákup programového vybavení a technického vybavení pro projekt,

3. analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz,

4. produkční provoz a podpora řešení programového vybavení a technického vybavení,

5. údržba a průběžné úpravy programového vybavení a technického vybavení,

6. projekty postupné inovace a zlepšování,

7. projekty upgrade, 8. zvýšené náklady užívání řešení, 9. konzervace a ukončení řešení, 10. náklady na předplatné ICT služby včetně všech odpovídajících přímých interních nákladů, 11. ostatní náklady, které nelze přiřadit k fázi životního cyklu ISVS (jednoznačně definovaná struktura)]

VYUŽITÍ ISVS

P

ÚROVEŇ SDÍLENÍ ISVS

označení rozsahu sdílení ISVS

[1. centrálně sdílený,

2. sdílený v rámci územního celku nižšího než stát,

3. individuální (výběr z číselníku)]

P

ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBY ISVS

seznam konkrétních orgánů veřejné moci nebo kategorie orgánů veřejné moci vedené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které mají možnost využívat služby ISVS

APLIKAČNÍ ČLENĚNÍ ISVS

A

IDENTIFIKÁTOR APLIKAČNÍHO PRVKU

unikátní identifikační kód prvku aplikační architektury ISVS

P

NÁZEV APLIKAČNÍHO PRVKU

název aplikačního prvku ISVS

P

POPIS FUNKCIONALITY APLIKAČNÍHO PRVKU

stručný popis funkcionality, kterou aplikační prvek ISVS zajišťuje

P

TYP APLIKAČNÍHO PRVKU

typ aplikačního prvku ISVS podle informační koncepce České republiky

[1. ISVS,

2. aplikační komponenta,

3. aplikační funkce,

4. aplikační služba,

5. aplikační rozhraní,

6. aplikační oblast,

7. aplikační kategorie,

8. aplikační skupina (výběr z číselníku)]

N

UMÍSTĚNÍ APLIKAČNÍHO PRVKU

popis místa, kde je aplikační prvek dostupný (koncový bod, na kterém je aplikační prvek dostupný)

N

DOKUMENTACE

adresa internetové stránky, na které je dostupná dokumentace k aplikačnímu prvku

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU VISVS

P

PRÁVNÍ TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uvedení na základě jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů

[1. nezpracovávají se osobní údaje,

2. na základě souhlasu subjektu údajů,

3. nezbytné pro splnění smlouvy,

4. nezbytné pro splnění právní povinnosti,

5. nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,

6. nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

7. nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (výběr z číselníku)]

PP

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

výčet zpracovávaných osobních údajů

PP

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 9 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

výčet zpracovávaných osobních údajů podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

PP

PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ JE PRÁVNÍM TITULEM PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uvedení ustanovení právního předpisu, je-li právním titulem pro zpracování osobních údajů splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

PP

PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ JE PRÁVNÍM TITULEM PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 9 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uvedení ustanovení právního předpisu, které umožňuje zpracování osobních údajů podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je-li právní titul pro zpracování těchto osobních údajů založen právním předpisem