Čekejte, prosím...
A A A
361/2020 Sb. znění účinné od 1. 11. 2020

361

 

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel,

ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 27 odst. 3 zákona:

Čl. I

Za § 29a vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb., se vkládá nový § 29b, který včetně nadpisu zní:

 

§ 29b

Ostatní doklady o pojištění

 

Doklad o pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací, doklad o pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu a doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních podmínek členů posádky lodě a paliva nezbytného pro přežití na palubě lodi obsahují

a)

jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,

b)

volací znak lodi,

c)

obchodní firmu, název a adresu sídla poskytovatele pojištění,

d)

kontaktní údaje osoby odpovědné za vyřizování smluvních nároků členů posádky lodi,

e)

obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele lodi,

f)

dobu trvání pojištění a

g)

potvrzení vydané poskytovatelem pojištění dokládající, že pojištění splňuje požadavky zákona․“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.