Čekejte, prosím...
A A A
363/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2023

Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

363

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:

Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb., vyhlášky č. 18/2015 Sb. a vyhlášky č. 280/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 14 odst. 1 se slova „v cele“ nahrazují slovy „cela vybavena sociálním zařízením, které zahrnuje záchod a“.

 

2.

zatím neúčinný

 

3.

V § 15 odstavec 2 zní:

(2)

Umístit obviněného do cely nebo ložnice, v níž na něho připadne ubytovací plocha menší, než je uvedeno v odstavci 1, lze pouze tehdy, když celkový počet obviněných v rámci obvodu vrchního soudu překročí ubytovací kapacitu věznic stanovenou podle odstavce 1; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2.“.

 

4.

V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Do ubytovací plochy se nezapočítává plocha sociálního zařízení.“.

 

5.

V § 43a odst. 2 se věta poslední zrušuje.

 

6.

V § 48 odst. 2 se za slovo „zkáze,“ vkládají slova „potraviny obsahující semena máku setého,“.

 

7.

V § 52 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; zejména mu lze umožnit používání výpočetní techniky na zařízeních poskytnutých věznicí a pod její kontrolou“.

 

8.

V § 76 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Vnitřní řád a nabídka preventivně výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních programů zohledňují zvláštní potřeby těhotných žen, žen v období šesti týdnů po porodu a kojících matek․“.

 

9.

V § 78a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.

 

10.

V § 78a odstavec 2 zní:

(2)

Zdravotní služby dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zabezpečuje Vězeňská služba na základě smlouvy s poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.

 

11.

V § 78a se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Matka, které bylo povoleno mít u sebe a starat se o své nezletilé dítě, vykonává vazbu zpravidla v oddílu pro matky nezletilých dětí.“.

 

12.

V § 78a odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

 

13.

V § 78a odstavec 6 zní:

(6)

Pokud se matka, která pobývá ve věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, z důvodu nemoci nebo z jiného závažného důvodu nemůže o dítě starat, převezme péči o dítě na nezbytně nutnou dobu ředitelem věznice určený zaměstnanec; o tom věznice informuje zákonného zástupce dítěte, je-li to možné, a příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pokud matka pobývá mimo věznici, ve které je zřízen oddíl pro matky nezletilých dětí, řeší se péče o dítě v případech uvedených ve větě první prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Při vzájemném předávání je dítě vždy prohlédnuto lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 2.“.

 

14.

V § 78a se odstavec 7 zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.