Čekejte, prosím...
A A A
366/2020 Sb. znění účinné od 1. 10. 2020

366

 

VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu,

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech

a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu,

ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), s) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g) a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu (čl. 1-2)

Čl. I

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb. a vyhlášky č. 314/2020 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písmena b) a c) znějí:

b)

matečnými rostlinami chmele identifikované rostliny určené k rozmnožování,

c)

množitelskou chmelnicí uznaný porost matečných rostlin chmele vysázený z uznané sadby stejné odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace a zdravotní třídy ve chmelové konstrukci,“.

 

2.

V § 2 se na začátek písmene e) vkládá slovo „prostokořenným“.

 

3.

V § 2 písmeno f) zní:

f)

obalovaným kořenáčem chmele sadba chmele vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněná v živném substrátu a obalu,“.

 

4.

V § 4 odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

Standardní rozmnožovací materiál chmele množený metodou mikrorozmnožování pochází z rozmnožovacího materiálu ozdraveného metodou mikrorozmnožování. Standardní rozmnožovací materiál nelze vyrábět klasickým způsobem v množitelské chmelnici. Rozmnožovací materiál chmele sloužící pro zachování biodiverzity nelze vyrábět z ozdraveného rozmnožovacího materiálu a nelze jej uvádět do oběhu.

(3)

V půdě nebo substrátu, ve kterém je rozmnožovací materiál předstupně, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní rozmnožovací materiál pěstován, nesmí být přítomna parazitická háďátka rodu Xiphinema. Pokud je tato podmínka splněna a jsou splněny další podmínky pro testování jednotlivých zdravotních tříd podle přílohy č. 1 bodu 6 k této vyhlášce, je možné tento rozmnožovací materiál označovat jako viruprostý (VF) nebo testovaný na viry (VT).

(4)

Odrůdová pravost se ověřuje na plodících rostlinách. K ověření odrůdové pravosti rozmnožovacího materiálu množeného mikrorozmnožováním se využívají výsadby založené přímo k tomuto účelu, nebo produkční výsadby prokazatelně vysazené z jednotlivých meriklonů rozmnožovacího materiálu chmele, o kterých vede dodavatel evidenci. Minimálně musí být vysazeno 10 rostlin od jednoho meriklonu.“.

 

5.

V § 4 odst. 5 se slovo „uznaného“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Pravidla pro zakládání a vyhodnocování vegetačních zkoušek, vzor zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor návěsky vzorku na vegetační zkoušku jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.“.

 

6.

V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

U množitelských porostů chmele Ústav hodnotí

a)

zda byly před založením množitelského porostu splněny požadavky na předplodiny, na vlastnosti pozemku, půdy, popřípadě substrátu stanovené v § 3 a 4,

b)

celkový stav porostu,

c)

zdravotní stav porostu,

d)

izolace porostu, a to zjištěním, zda

1.

je porost chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2.

není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných rodů, druhů nebo odrůd.

(5)

Hodnocení množitelského porostu se provádí přehlídkou celé plochy tak, aby bylo možné hodnotit všechny vlastnosti stanovené zákonem a vyhláškou․ V případě, že se některá z vlastností nedá spolehlivě vyhodnotit nebo zaplevelení pozemku je tak silné, že jím není možné procházet, porost se v případě kategorie rozmnožovacího materiálu podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) neuzná pro celkový stav nebo v případě kategorie podle § 4 odst. 1 písm. d) Ústav zakáže uvedení tohoto rozmnožovacího materiálu do oběhu.“.

 

7.

V § 9 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

8.

V § 9 odst. 4 písmeno b) zní:

b)

pochází přímým vegetativním množením z rozmnožovacího materiálu, který je vyroben ve stejném vegetačním období z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro, anebo je otestován na škodlivé organismy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a k výrobě rozmnožovacího materiálu je možné použít matečné rostliny do 2 let od přemnožení z matečných rostlin uchovávaných v prostředí in vitro,“.

 

9.

V § 9 odst. 5 se text „č. 8 bodě 1“ nahrazuje textem „č. 1 bodě 6“.

 

10.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Kritické body sledované a evidované ve výrobním procesu rozmnožovacího materiálu chmele jsou

a)

založení kultury „in vitro“,

b)

použitá kultivační média v jednotlivých procesech udržování kultury in vitro,

c)

pasážování, případně další manipulace s rozmnožovacím materiálem chmele,

d)

balení a příprava k uvedení do oběhu a

e)

srovnávací výsadba.“.

 

11.

V nadpisu § 14 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h), i) a m)“.

 

12.

V úvodní větě § 14 odst. 1 se slovo „Rozmnožovací“ nahrazuje slovy „Uznávaný rozmnožovací“.

 

13.

V § 14 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

14.

V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Standardní rozmnožovací materiál chmele se při uvádění do oběhu balí a označí návěskou tmavě žluté barvy.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

15.

V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , a pochází z partie, která je potomstvem jednoho meriklonu“.

 

16.

V § 14 odst. 4 písm. d) se slova „a odrůdy, popřípadě klonu“ nahrazují slovy „ , odrůdy a klonu, případně meriklonu“.

 

17.

V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

 

18.

V § 14 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

(6)

Návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 4 písm. a) a c) až i).

(7)

Úřední návěska pro uznávaný rozmnožovací materiál chmele a návěska dodavatele pro standardní rozmnožovací materiál chmele musí splňovat tyto minimální požadavky:

a)

být nesmazatelně vytištěna,

b)

být viditelně připevněna na obalu nebo svazku,

c)

údaje uvedené v odstavcích 4 a 6 musí být jasně viditelné a dobře čitelné.

(8)

Při uvádění do oběhu obalovaných kořenáčů chmele v bednách nebo v kartonážích nebo jednotlivých kořenáčů konečnému spotřebiteli nemusí být kořenáče označeny úřední návěskou podle odstavce 1 nebo návěskou podle odstavce 2, ale jsou uváděny do oběhu v oddělených partiích rozlišených a označených názvem odrůdy, popřípadě klonu a počtu kusů v balení.

(9)

Sadba rozmnožovacího materiálu chmele musí být při uvádění do oběhu opatřena průvodním dokladem, který kromě náležitostí uvedených v odstavci 4 obsahuje číslo dokladu, název dodavatele a odběratele rozmnožovacího materiálu, označení jednotlivých partií a datum dodávky.

(10)

Za průvodní doklad podle odstavce 9 je považována také faktura nebo dodací list.“.

 

19.

V nadpisu § 15 se slova „a h)“ nahrazují slovy „ , h) a n)“.

 

20.

V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

prostokořenné kořenáče chmele a obalované kořenáče chmele,“.

 

21.

V příloze č. 1 bodě 1 tabulce č. 1 se v posledním řádku slova „Porosty kořenáčů chmele a balíčkované sadby“ nahrazují slovy „Porosty prostokořenných a obalovaných kořenáčů chmele“.

 

22.

V příloze č. 1 bodě 2 tabulka č. 2 zní:

Tabulka č. 2

Skupina porostů

Popis

Prostokořenné kořenáče chmele

Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pasem černého úhoru.

Obalované kořenáče chmele

Od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru nebo účinným technickým opatřením.

Množitelská chmelnice

Na viry testovaný rozmnožovací materiál chmele je vysazen v samostatné konstrukci, která je vzdálena minimálně 2,8 m od rostlin chmele neověřeného zdravotního stavu a na pozemku, který je zabezpečen proti splavování půdy z jiných porostů chmele. Sousedící řady jsou osázeny rozmnožovacím materiálem stejné zdravotní třídy.

Matečné rostliny chmele kontejner ováné

Jsou uchovávány ve skleníkových podmínkách, kde je vyloučeno nebezpečí přenosu prostřednictvím vektorů (přenašečů).

Pokud jsou uchovávány přechodně mimo skleníkové podmínky, musí být umístěny odděleně od hostitelů virových onemocnění přenosných na chmel. Dále musí být u těchto rostlin prováděno ošetření, které zabraňuje výskytu vektorů chorob chmele.

Výše uvedená opatření mohou být nahrazena jiným technickým opatřením schváleným Ústavem.

“.

 

23.

V příloze č. 1 bodě 3 tabulka č. 3 zní:

Tabulka č. 3

Skupina porostů

Požadavky na předplodiny

Množitelská chmelnice

Jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl chmel pěstován a zároveň na pozemcích, na kterých nebyl za poslední 4 roky před výsadbou zjištěn výskyt organismu Verticillium DahliaeVerticillium nonalfalfae.

Kořenáče chmele

Jen na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech nebyl chmel pěstován, nebo na pozemcích, na kterých nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena zvláštní opatření k likvidaci přežívajících starých rostlin chmele a k odstranění půdní únavy.

“.

 

24.

V příloze č. 1 bodě 4 tabulka č. 4 zní:

Tabulka č. 4

Skupina porostů

Požadavky na vlastnosti

Kořenáče chmele, množitelská chmelnice, matečné rostliny chmele

a)

Označené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie a generace, zdravotní třídy a ročníku založení.

b)

Pokud jsou rostliny řízkovány ve skleníkových podmínkách, musí být oddělené tak, aby nemohlo dojít k záměně rostlin jednotlivých generací, odrůd nebo klonů, případně řízků jednotlivých odrůd nebo klonů.

c)

Před odběrem řízků každé odrůdy nebo klonuje nutno zařízení sloužící k odběru vzorků očistit a dezinfikovat.

d)

Jednotlivé rostliny v množitelském porostu, které v průběhu pěstování vykazují příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřeny nebo odstraněny.

Množitelská chmelnice, matečné rostliny chmele

a)

V jedné konstrukci může být vysázen pouze rozmnožovací materiál téže kategorie, generace a zdravotní třídy, v případě matečných rostlin musí být odděleny účinným technickým opatřením schváleným Ústavem.

 

b)

U množení musí být matečná rostlina dosledovatelná k předchozí matečné rostlině předstupně v přímé linii. Dokumenty sloužící k dohledání původu rozmnožovacího materiálu jsou vedeny v evidovaných záznamech dodavatele.

c)

Množitelská chmelnice, v níž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie, generace nebo zdravotní třídy, se uzná v nižší kategorii, generaci nebo zdravotní třídě.

d)

U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původu, se porost neuzná.

Matečné rostliny chmele uchovávané v podmínkách in vitro

a)

V pěstebních nádobách, zřetelně označených k zajištění identifikace odrůdy, klonu, meriklonu a ročníku založení.

b)

Matečná rostlina musí být dosledovatelná k předchozí matečné rostlině, o každém přemnožení jsou vedeny záznamy.

c)

Matečná rostlina může být uchovávána a používána k výrobě rozmnožovacího materiálu nejdéle 10 let od založení kultury. Po uplynutí této doby musí být kultura obnovena z porostů uchovávaných in vivo.

“.

 

25.

V příloze č. 1 bodě 4 tabulkách č. 4.1 a 4.2 se v posledním sloupci písmeno „C“ nahrazuje textem „C, S“.

 

26.

V příloze č. 1 bodě 4 tabulce č. 4.2 se v prvním řádku slova „a balíčkované sadby“ zrušují.

 

27.

V příloze č. 1 bodě 5 tabulkách č. 5 a 5.1 se v posledním sloupci slovo „Standard“ nahrazuje slovy „Velikostní standard“.

 

28.

V příloze č. 1 bodě 5 tabulce č. 5.1 se v prvním řádku slovo „Kořenáče“ nahrazuje slovy „Prostokořenné kořenáče“.

 

29.

V příloze č. 1 bodě 5 tabulce č. 5.2 se v prvním řádku slova „Balíčkovaná, obalovaná a kontejnerovaná sadba“ nahrazují slovy „Obalované kořenáče chmele“.

 

30.

Na konci přílohy č. 1 se doplňuje nový bod 6, který zní:

6. Požadavky na odběr vzorků a testování rozmnožovacího materiálu chmele

 

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký název

Označení zdravotní třídy rozmnožovacího materiálu chmele

Apple mosaic virus (ApMV)

VT (testováno na viry)

Hop mosaic virus (HMV)

Všechny známé viry a virům podobné organismy snižující kvalitu rozmnožovacího materiálu chmele v souladu s mezinárodními standardy.

VF (prosté virů)

 

V množitelské chmelnici se každoročně odebírají vzorky z nejméně 10% rostlin, které jsou předmětem uznávacího řízení.“.

 

31.

V příloze č. 3 bodě 3 se v tabulce 3.2 slovo „dceřinných“ nahrazují slovem „dceřiných“ a slovo „dceřinné“ se nahrazuje slovem „dceřiné“.

 

32.

Příloha č. 6 zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

 

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin porostů

 

Termín podání

Název skupiny porostů

Do 30. dubna

Jahodník Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Podnože generativní a vegetativní

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Maliník a ostružiník

Množitelská chmelnice a matečné rostliny chmele

Do 31. května

Zaškolkované podnože

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici

Víceleté školkařské výpěstky k expedici

Podnožová vinice

Selektovaná vinice

Do 20. června

Sazen ice révy

Do 15. července

Kořenáče chmele

“.

 

33.

Příloha č. 8 se zrušuje.

 

34.

V nadpisu přílohy č. 13 se slova „ze chmele“ nahrazují slovy „chmele“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podmínky stanovené pro standardní rozmnožovací materiál chmele množený metodou mikrorozmnožování stanovené v bodu 4 této vyhlášky, pokud se týká § 4 odst. 2 a 4, budou uplatňovány od 1. ledna 2021.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu (čl. 3)

Čl. III

Příloha č. 7 vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.

 

Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů

 

Termín podání

Název skupiny porostů

Do 30. dubna

Jahodník

Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů

Podnože generativní a vegetativní

Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů

Maliník a ostružiník

Do 31. května

Zaškolkované podnože

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici

Víceleté školkařské výpěstky k expedici

“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r