Čekejte, prosím...
A A A
372/2020 Sb. znění účinné od 30. 9. 2020

Ustanovení § 2 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

372

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb․:

§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2021 činí 0 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 246/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2020 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.