Čekejte, prosím...
A A A
397/2020 Sb. znění účinné od 15. 10. 2020

397

 

VYHLÁŠKA

ze dne 2. října 2020

o vzdělávání v základních kmenech lékařů

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška stanoví požadavky na

a)

členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „základní kmen“),

b)

obsah vzdělávání v základním kmeni,

c)

technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základním kmeni,

d)

typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základním kmeni,

e)

délku povinné odborné praxe v rámci vzdělávání v základním kmeni,

f)

teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

g)

rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

§ 2

Požadavky podle § 1 jsou stanoveny pro základní kmen

a)

anesteziologický v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

dermatovenerologický v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

gynekologicko-porodnický v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)

hygienicko-epidemiologický v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)

chirurgický v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)

interní v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)

kardiochirurgický v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)

maxilofaciálněchirurgický v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)

neurochirurgický v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j)

neurologický v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k)

oftalmologický v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l)

ortopedický v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m)

otorinolaryngologický v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n)

patologický v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o)

pediatrický v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p)

psychiatrický v příloze č. 16 k této vyhlášce,

q)

radiologický v příloze č. 17 k této vyhlášce,

r)

urologický v příloze č. 18 k této vyhlášce a

s)

všeobecné praktické lékařství v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 3

Přechodná ustanovení

(1)

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb․, a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.

(2)

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání pediatrie absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů dětské lékařství, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi pro obor pediatrie, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.

(3)

Lékař, který zahájil a neukončil vzdělávání v základním kmeni přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může dokončit vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 221/2018 Sb. nebo podle této vyhlášky.

(4)

Akreditace, která byla udělena k zajišťování vzdělávání v základním kmeni poskytovateli zdravotních služeb na základě vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za akreditaci udělenou pro příslušný základní kmen podle této vyhlášky.

(5)

Řízení o udělení akreditace zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle této vyhlášky.

§ 4

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Prymula, CSc., Ph.D., v. r.