Čekejte, prosím...
A A A
422/2020 Sb. znění účinné od 1. 11. 2020

422

 

ZÁKON

ze dne 14. října 2020,

kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

1.

V části třetí se za článek III vkládá nový článek IV, který včetně nadpisu zní:

Čl. IV

Přechodné ustanovení

 

Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.“.

Dosavadní článek IV se označuje jako článek V.

 

2.

V části čtvrté čl. V se slova „1․ listopadu 2020“ nahrazují slovy „1. ledna 2021“ a slova „1. ledna 2021“ se nahrazují slovy „1. března 2021“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.