Čekejte, prosím...
A A A
458/2020 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021

458

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2020

o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot

a)

podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b)

formát elektronického formulářového podání a

c)

vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1)

Vzor

a)

přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)

přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)

přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

j)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,

k)

přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l)

přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m)

přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,

n)

přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,

o)

přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,

p)

přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce,

q)

přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce,

r)

přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce,

s)

přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce,

t)

oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce,

u)

oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce,

v)

oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce,

w)

oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce,

x)

oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.

(2)

Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a)

textová část je v jiném než českém jazyce,

b)

obsahuje odlišný údaj o časovém období,

c)

obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,

d)

se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1)

Tiskopis formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2)

Struktura formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3)

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.