Čekejte, prosím...
A A A
46/2020 Sb. znění účinné od 12. 3. 2020

Zákon č. 46/2020 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů dne 26. února 2020. V jeho ustanovení o účinnosti je stanoveno, že nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Znění § 3 odst. 6 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv účinné od 31. 12.

2019 stanoví:

„Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.“

Tento odstavec byl vložen zákonem č. 277/2019 Sb., který však ve svém přechodném ustanovení v čl. LXV stanoví: „U právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 309/1999 Sb., ve znění

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Předložením návrhu zákona se rozumí předložení Poslanecké sněmovně (srov. čl. 44 odst. 3 Ústavy a § 88 JŘPS).

V souladu s právním názorem Nejvyššího správního soudu prezentovaným v jeho rozsudku ze dne 28. 11. 2008, č. j. 4 Ans

5/2007-60, tedy aplikujeme ustanovení § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv účinné do 30. prosince 2019, a považujeme zákon za účinný patnáctým dnem po vyhlášení, tj. od 12. března 2020.

46

 

ZÁKON

ze dne 30. ledna 2020,

kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 1-2)

Čl. I

V § 46 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 78/2015 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec1 a doplňuje se odstavec2, který zní:

(2)

Poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Úřadu se řídí zákoníkem práce a Platovým řádem Úřadu. Platový řád Úřadu vydává prezident Úřadu po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Postup podle § 46 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok 2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle tohoto zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.

Část druhá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 3-4)

Čl. III

V § 136 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., se doplňuje odstavec4, který zní:

(4)

Poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Úřadu se řídí zákoníkem práce a Platovým řádem Úřadu. Platový řád Úřadu vydává ředitel Úřadu po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Postup podle § 136 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb․, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok 2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle tohoto zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.

Část třetí

Účinnost (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.