Čekejte, prosím...
4085 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Teze civilního řádu soudního
Veřejnost se může zapojit do tvorby nového procesního kodexu.
Právní zpravodaj

PZ 329/2017

C. H. Beck

Pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfúzní služby
Ministerstvo zdravotnictví dostane nové zmocňovací ustanovení.
Právní zpravodaj

PZ 327/2017

C. H. Beck

Harmonizace pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby
Nároky zákazníků cestovní kanceláře v případě jejího úpadku budou plně uspokojeny.
Právní zpravodaj

PZ 328/2017

C. H. Beck

Poškozený či jeho zmocněnec má v trestním řízení stejné právo na navrácení lhůty jako obviněný a jeho obhájce
Dne 19. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 345/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízením soudním, ve znění poz ...
Právní zpravodaj

PZ 326/2017

C. H. Beck

Ukládat nezletilým osobám povinnost uhradit poplatky za provoz systému shromažďování odpadů je neústavní
Dne 16. října 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 338/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ...
Právní zpravodaj

PZ 325/2017

C. H. Beck

Proces poskytování dotací
Senátem prošla úprava procesu poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.
Právní zpravodaj

PZ 323/2017

C. H. Beck

Právo volného pohybu občanů EU
Senátoři schválili nové pravomoci veřejného ochránce práv.
Právní zpravodaj

PZ 320/2017

C. H. Beck

Servis zdravotnických prostředků
Senátoři schválili zjednodušení zajištění provádění servisu zdravotnických prostředků.
Právní zpravodaj

PZ 322/2017

C. H. Beck

Právní elektronický systém pro podnikatele
Senátoři zamítli přehled povinností podnikatelů v přílohách právních předpisů.
Právní zpravodaj

PZ 324/2017

C. H. Beck

Platební styk
Nová úprava umožní správu všech platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace.
Právní zpravodaj

PZ 319/2017

C. H. Beck

Majetek zanechaný v Podkarpatské Rusi
Senátoři schválili rozšíření okruhu osob oprávněných žádat o zmírnění majetkové křivdy.
Právní zpravodaj

PZ 321/2017

C. H. Beck

Zlepšení pracovních podmínek posádek plavidel vnitrozemské vodní dopravy
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 292/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Právní zpravodaj

PZ 314/2017

C. H. Beck

Spravedlivější uspořádání financování garančního fondu v rámci pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z ...
Právní zpravodaj

PZ 315/2017

C. H. Beck

Nová úprava nemocenského pojištění podporuje prorodinnou politiku
Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 310/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Právní zpravodaj

PZ 317/2017

C. H. Beck

Nová úprava jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek
Dne 19. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2017 Sb. zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpis ...
Právní zpravodaj

PZ 316/2017

C. H. Beck

Za určitých podmínek je celospolečenský zájem na ochraně ovzduší nadřazen individuálnímu právu na nedotknutelnost obydlí
Dne 25. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 313/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.
Právní zpravodaj

PZ 318/2017

C. H. Beck

Posílení práv vlastníků bytových jednotek
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 291/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.  ...
Právní zpravodaj

PZ 313/2017

C. H. Beck

Snížení spoluúčasti pojištěnců ze sociálně zranitelných skupin
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 290/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Právní zpravodaj

PZ 312/2017

C. H. Beck

Snížení administrativní zátěže podnikatelů
Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 289/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění ...
Právní zpravodaj

PZ 311/2017

C. H. Beck

Zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Dne 13. září 2017 byly ve Sbírce zákonů publikovány dvě vyhlášky. Pod č. 284/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. ...
Právní zpravodaj

PZ 310/2017

C. H. Beck

Policie ČR může rozhodnout o uzavírce pozemní komunikace bez ohledu na skutečnost, že na místo uzavírky bylo řádně ohlášeno shromáždění
Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/16, kterým se zamítá návrh na zrušení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve zb ...
Právní zpravodaj

PZ 308/2017

C. H. Beck

Zvýšení náborového příspěvku, kvalifikačního příspěvku a náhrad při služební cestě vojáků z povolání
Dne 4. září 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad p ...
Právní zpravodaj

PZ 307/2017

C. H. Beck

Soud může v insolvenčním řízení vykonávat působnost věřitelského výboru aniž by tím zpochybnil svoji nestrannost
Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 283/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 23/14, kterým se zamítá návrh na zrušení ustanovení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve z ...
Právní zpravodaj

PZ 309/2017

C. H. Beck

Platební styk
Nová úprava umožní správu všech platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace.
Právní zpravodaj

PZ 302/2017

C. H. Beck

Daň z piva
Poslanci neschválili snížení sazby daně z přidané hodnoty.
Právní zpravodaj

PZ 305/2017