Aplikace zásady ne bis in idem v případě daňových deliktů (Evropský soud pro lidská práva, 52623/14)

21. 5. 2019|

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen. Stejně tak je neústavním zásahem, považují-li za účinné vzdání se práva podat odpor, přestože obviněný o významu vzdání se tohoto práva nebyl náležitě […]

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (Ústavní soud, Pl. ÚS-st. 49/18)

21. 5. 2019|

Orgány činné v trestním řízení jednají v rozporu s Listinou, spojují-li právní účinky s trestním příkazem, který bylo třeba přeložit do cizího jazyka, aniž byl úřední překlad tohoto trestního příkazu obviněnému doručen. Stejně tak je neústavním zásahem, považují-li za účinné vzdání se práva podat odpor, přestože obviněný o významu vzdání se tohoto práva nebyl náležitě […]

Povinnost podat protest v případě, kdy je společník současně jednatelem, a tzv. generální protest (Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 42/2017)

21. 5. 2019|

Společník, jenž je zároveň jednatelem společnosti, musí protestovat proti rozhodnutí valné hromady, aby ho mohl napadnout soudně. Oprávnění nepodat protest dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatele, člena dozorčí rady, či likvidátora. Protest musí být určitý a srozumitelný. Blíže neodůvodněný protest představuje neurčité, tudíž zdánlivé právní jednání. Číst celý judikát

Možnosti prokazování tzv. obstrukční námitky započtení

21. 5. 2019|

Soudci Nejvyššího soudu se v zásadě shodnou na tom, že je třeba regulovat možnost žalovaného uplatnit v průběhu civilního sporu námitku započtení – zvláště v případech, kdy ji vznáší se zjevným úmyslem prodlužovat řízení. Dovolací soud však prozatím nezaujal jednotný postoj k tomu, jakým způsobem obstrukčním námitkám čelit a kdy jsou vlastně „obstrukční“. Judikaturu NS […]

Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace

21. 5. 2019|

Byť jsou obchodní korporace s účastí státu nebo územního samosprávného celku osobami soukromého práva, vzhledem k jejich vazbě na stát lze uvažovat o uložení zvláštních povinností podle zákona o registru smluv a o svobodném přístupu k informacím. Plošnost stávající regulace transparentnosti takových korporací však v autorce článku, Kateřině Eichlerové, vzbuzuje pochyby o souladu s ústavním […]

O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky

21. 5. 2019|

Je možné moderovat nepřiměřenou smluvní pokutu po jejím započtení? Velký senát civilního kolegia NS na tuto otázku loni odpověděl kladně, čímž se odchýlil od dosavadní judikatury. Článek rozhodnutí kriticky analyzuje a nabízí vlastní závěry, a to i s ohledem na úpravu v novém občanském zákoníku. Celý článek

Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním

21. 5. 2019|

Zdravotnický výbor PS projedná vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhuje se, aby za újmu namísto poskytovatelů zdravotních služeb odpovídal stát (s možností regresu). Poškozený bude mít nárok na náhradu za vytrpěnou bolest, za ztížení společenského uplatnění a za další nemajetkové újmy a na náhradu nákladů vynaložených na péči o poškozeného. Celá […]

Zvýšení počtu peněžitých trestů

21. 5. 2019|

Peněžitý trest je odsouzeným ukládán v nedostatečném množství. Novela TrZ a TrŘ má za cíl k jeho používání soudce popostrčit. V této souvislosti se mění úprava náhradního trestu a přeměny trestu. K zahlazení odsouzení má v případě peněžitého trestu dojít, jakmile byl vykonán, nebo bylo od jeho výkonu upuštěno. Návrh též rozšiřuje úpravu výslechu v […]

Rodná čísla v občanských průkazech

21. 5. 2019|

Sněmovna započala 1. čtení vládního návrhu, který o tři roky odsouvá novelizaci zákona o základních registrech ukončující zápis rodných čísel do občanských průkazů. V současné době pro tuto změnu řada agend orgánů veřejné moci není uzpůsobena. Je potřeba nadresortního koordinovaného přístupu, který zajistí Ministerstvo vnitra. Celá zpráva

Před 10 lety jsme změnili vnímání termínu právní informační systém

7. 5. 2019|

Je to právě 10 let, co jsme představili Beck-online a zařazením komentářů změnili význam pojmu právní informační systém.

Takhle tenkrát vypadala druhá verze systému – vážně už je to přes 8 let, co vzniklo tohle video!

 

I když za hlavním sdělením si pořád stojíme – s Beck-online přichází maximální úspora času a jistota kvalitního […]