Zdanění církevních restitucí (Ústavní soud)

29. 1. 2020|

NVznikl-li již určitému subjektu individualizovaný nárok na konkrétní plnění ze strany státu, nelze do něj svévolně zasahovat, bez ohledu na to, zda tak zákonodárce učiní přímo, nebo dodatečným stanovením daňové povinnosti, jež se od přímého snížení liší pouze svým označením; jinak zákonodárce porušuje princip právní jistoty a legitimního očekávání. Číst celý judikát

Nová splatnost stanovená notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti (Nejvyšší soud)

29. 1. 2020|

Není vyloučeno, že v rámci jednoho notářského zápisu účastníci projeví vůli i ke sjednání jiných hmotněprávních pravidel, jimiž se má řídit splatnost dosud nezaplaceného a již existujícího závazku. Z notářského zápisu však za takových okolností musí být zcela jednoznačné a úplně bez pochyb, že nová dohoda účastníků o splatnosti závazku je hmotněprávním ujednáním, a […]

Jméno člověka jako ochranná známka

29. 1. 2020|

Zápis ochranné známky tvořené jménem člověka je poměrně běžnou praxí. S ohledem na specifika právní úpravy v občanském zákoníku a zákoně o ochranných známkách je však nutné práva k takovému označení, resp. jménu, posuzovat samostatně a vždy s přihlédnutím k individuálním okolnostem. V případě kolize práv je potřeba upřednostnit ochranu osobnostních práv před právy majetkovými. […]

Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů

29. 1. 2020|

Zásada ne bis in idem se projevuje i zákazem dvojího přičítání téže okolnosti při ukládání trestu. Tomáš Gřivna a Hana Šimáňová ukazují, že toto pravidlo není důsledně dodržováno při zohledňování obecných přitěžujících okolností v případě majetkových trestných činů. Některá rozhodnutí tak zpřísňují trest např. za loupež proto, že se pachatel činu dopustil ze ziskuchtivosti. […]

Je rozdíl mezi povinností loajality a povinností postupovat s péčí řádného hospodáře?

29. 1. 2020|

ObčZ stanoví, že členové volených orgánů kapitálových společností jsou povinni postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je přesto vhodné nadále v rámci povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře rozlišovat mezi povinností loajality a povinností postupovat s potřebnými znalostmi a pečlivostí? Celý článek

Správní rozhodnutí v soukromoprávních věcech

29. 1. 2020|

Ústavně právní výbor projedná i návrh změny OSŘ, jejíž cílem je posílit procesní postavení správních orgánů rozhodujících ve věcech soukromého práva. Jelikož je rozhodování soudu formálně odděleno od předchozího řízení, správní orgán v současnosti nemá možnost své rozhodnutí obhajovat, případně se o žalobě ani nemusí dovědět. Celá zpráva

Dekriminalizace jednání s bagatelní škodou

29. 1. 2020|

Prvním čtením prošla poslanecká novela TrZ a TrŘ, která má zefektivnit trestní politiku. Kromě zdvojnásobení částek určujících jednotlivé hranice výše škody se rozšiřuje možnost sjednání dohody o vině a trestu. Návrh zavádí nové požadavky na obsah obžaloby a mění i úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Celá zpráva

Ochrana důvěry ve veřejné knihy (Nejvyšší soud ČSR)

11. 12. 2019|

Ochranu důvěry ve veřejné knihy lze přiznat jen tomu, kdo o mimoknihovním cizím věcném právu nenabyl vědomosti, ač při nabytí nemovitosti zachoval onu péči a obezřetnost, kterou dle okolností případu bylo třeba vynaložit. Michal Králík a Petr Lavický již tradičně komentují použitelnost citovaného závěru pro rekodifikované soukromé právo. Číst celý judikát

Žalobní typy ve správním soudnictví a poučovací povinnost soudu (Ústavní soud)

11. 12. 2019|

Před odmítnutím správní žaloby pro špatnou volbu žalobního typu je povinností soudu poučit stěžovatele, že hodlá vycházet z jiného právního posouzení věci, a nabídnout mu příležitost účinně argumentovat ve vztahu k otázkám, na jejichž řešení bude případné odmítnutí žaloby spočívat. Opačný postup je porušením práva žalobce na přístup k soudu garantovaného v čl. 36 […]

Nemožnost opustit podíl ve společnosti s ručením omezeným (Vrchní soud v Praze)

11. 12. 2019|

Způsoby zániku účasti společníka ve spol. s r.o. jsou taxativně vyjmenovány v § 202 a násl. ZOK. Opuštění podílu mezi jednostranná právní jednání mající za následek zánik účasti společníka ve společnosti zařazeno není, a proto ho opustit nelze. Tento závěr v beckovských časopisech zpochybňují Vladimír Janošek a Josef Holejšovský. Číst celý judikát