(Strastiplná) cesta zajištěného věřitele k vydání výtěžku zpeněžení v konkursu

11. 12. 2019|

Insolvenční řízení až na drobné výjimky znamená pro věřitele tu větší, tu menší „noční můru“ co do výšky uspokojení jejich pohledávek. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů osciluje okolo 5 %. Právě v této situaci vzrůstá role zajištění, avšak cesta zajištěného věřitele k penězům není prosta nástrah. Ohledně procesu vydání dosaženého výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli vyvstává celá […]

Soudnictví ve věcech mládeže optikou poslední implementační novely

11. 12. 2019|

Od přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže již uplynulo 15 let. To je dobrá příležitost pro prof. Válkovou k bilancování, co se podařilo z jeho cílů a v jakém rozsahu naplnit a co nikoliv. Jak se v právní úpravě odrazila poslední větší novelizace z roku 2019? Jak má fungovat fikce mladistvého věku a co […]

Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice

11. 12. 2019|

Problematika dětských dlužníků opakovaně poutá pozornost veřejnosti. Poprvé se tak stalo v souvislosti s poplatky za komunální odpad, aktuálně jde zejména o dluhy vzniklé z přepravy prostředky veřejné dopravy bez platné jízdenky. Vedle toho autorský kolektiv věnuje pozornost také dluhům vzniklým ze smluv s mobilními operátory, s knihovnami a při přechodu nájmu bytu. V druhém […]

Zrušení povinné maturity z matematiky

11. 12. 2019|

Vláda schválila novelu školského zákona komplexně upravující model a hodnocení maturitní zkoušky. Povinná zkouška z matematiky, která má být zavedena s účinností od 1. 11. 2020, se opět ruší, neboť značná část žáků nemá dostatečné znalosti. Návrh čeká na projednání v 1. čtení. Celá zpráva

Souhrnná novela přestupkového práva

11. 12. 2019|

Vládní návrh zavádí nové skutkové podstaty postihující divácké násilí a drogové přestupky. Dodržování omezujícího opatření budou kontrolovat též orgány Policie ČR a obecní policie. Dále se zmírňují kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku. Změny se dotknou také úpravy ochrany osobních údajů. Celá zpráva

Velká novela ZOK

11. 12. 2019|

Cílem rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích je odstranit některé nedostatky, které doposud vyvstaly při uplatňování zákona v praxi, například u tzv. vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií a kodeterminace. Změna úpravy rozhodování per rollam a zákazu konkurence má přinést snížení regulatorní zátěže. Návrh mířící do Senátu slibuje též funkční úpravu monistického systému vnitřní správy […]

Náhrady za zrušený let při zrušení celého zájezdu (Soudní dvůr EU)

13. 11. 2019|

Cestující nemohou požadovat náhradu od leteckého dopravce za pořizovací cenu letenek, pokud mají právo obrátit se na cestovní kancelář. To platí i v případě, že ta není schopna náhradu finančně zajistit a nepřijala žádná opatření, která by tuto úhradu zaručila. Číst celý judikát

Podmíněné propuštění cizinců z výkonu trestu odnětí svobody (Ústavní soud)

13. 11. 2019|

Obecné soudy nemohou paušálně vyloučit možnost podmíněného propuštění pro cizince, jehož domovský stát není účastníkem mezinárodní smlouvy o dohledu nad podmíněně propuštěnými. Takovým postupem by došlo k porušení práva odsouzeného na spravedlivý proces a zásady nulla poena sine lege. Číst celý judikát

Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh (Nejvyšší soud)

13. 11. 2019|

Samo vědomí plnitele o absenci jeho povinnosti k úhradě cizího dluhu nevylučuje vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil a jíž se zánikem dluhu dostalo majetkového prospěchu. Nelze bez dalšího usuzovat, že každý, kdo plní na cizí dluh, který nezajišťuje, aniž by si předem vymínil postoupení pohledávky, jedná v darovacím úmyslu. […]

Společné jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS

13. 11. 2019|

Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu judikatury. Při rekodifikaci soukromého práva sice došlo k zachování institutu SJM, ale zásadní novinky v ObčZ (dispozitivnost, pojetí věci, superficiální zásada, nabývání od neoprávněného) nahlodaly použitelnost některých dosavadních závěrů, často převzatých již z bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Celý článek