Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 289/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela je zaměřena na zkvalitnění podnikatelského prostředí, zejména na odstranění nedůvodných rozdílů mezi jednotlivými skupinami podnikatelských subjektů, snížení administrativní zátěže podnikatelů, jakož i na zlepšení dostupnosti potřebných informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro veřejnost․ Je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je slučitelná s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie i obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Není v rozporu se zněním mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Nedojde ke zpřístupňování údajů osob, které jsou jinak dostupné pouze osobám, jichž se týkají, nebo příslušným státním orgánům. Pravděpodobnost korupčního rizika je malá vzhledem k existujícím kontrolním mechanismům.

Zákon nabyl účinnosti dnem 30. září 2017.

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck