Dne 15. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 290/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním účelem novely je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění․ Snižuje se spoluúčast u osob od 65 let věku s navazujícím dalším snížením spoluúčasti od 70 let věku. Novela není v rozporu se zákazem diskriminace. Není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Novelou není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a její obsah není s právem Evropské unie v rozporu.

Zákon jako celek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, některá z jeho ustanovení však již dnem 15. září 2017, respektive dnem 1. listopadu 2017.

Zdroj: Právní zpravodaj, C. H. Beck