Trestné právo

Knižnica pre oblasť trestného práva:

Trestný zákon
Burda / Čentéš / Kolesár / Kordík / Laciak / Martvoň / Matuška / Mencerová / Prokeinová / Puchalla / Strémy / Tobiášová / Toman / Záhora
Rovnako ako v prípade prvého dielu komentára sú okrem viacerých advokátov členmi autorského kolektívu aj zástupcovia z prostredia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Komentár je určený predovšetkým praktikom, preto bolo snahou autorov tvoriť text prehľadne a zároveň tak, aby čitateľ získal odpoveď na čo možno najviac otázok, ktoré bude musieť v praxi riešiť. Ani druhý diel komentára však neopomína riešenie významných teoretických otázok a tak svoje uplatnenie nájde iste i u teoretikov, študentov práva či osôb, ktoré sa chcú s trestným právom zoznámiť.

Európsky zatýkací rozkaz
Kordík / Fillová / Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie. Súčasťou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumiteľný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku.

Trestný zákon
Burda / Čentéš / Kolesár / Kordík / Mencerová / Mularčík / Prokeinová / Tobiášová / Vráblová / Záhora
Trestný zákon – komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestnoprávnej literatúre snahu o čo najkomplexnejší výklad jednotlivých ustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach. Výrazným posunom vpred je obsiahly komentár k V. hlave všeobecnej časti Trestného zákona obsahujúcej výklad pojmov, ktorá tvorí východiská pri chápaní väčšiny ustanovení osobitnej časti Trestného zákona , ale aj všeobecnej časti Trestného zákona . Komentár využíva bohatú judikatúru k predchodcom súčasného Trestného zákona a judikatúru súdov Českej republiky, ktorá je však pre praktickú orientáciu upravená na súčasné slovenské pomery, pričom jednotlivé judikáty sú tiež zakomponované do výkladu tak, aby ten tvoril homogénny celok. Komentár sa však nespolieha iba na súdny výklad, ale kombinuje judikatúru s teóriou a praktickými skúsenosťami jednotlivých autorov, ktorí dohromady pracujú takmer vo všetkých oblastiach trestného práva na Slovensku. Okrem viacerých advokátov sú členmi autorského kolektívu aj zástupcovia z prostredia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Mnoho z autorov má tiež skúsenosti s vedeckou a pedagogickou činnosťou, najviac ich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, na komentári sa však výrazne podieľali aj zástupcovia Bratislavskej vysokej školy práva, Fakulty práva a Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Komentár je určený predovšetkým praktikom, preto bolo snahou autorov tvoriť text prehľadne a zároveň tak, aby čitateľ získal odpoveď na čo možno najviac otázok, ktoré bude musieť v praxi riešiť. Komentár však neopomína ani riešenie významných teoretických otázok, a tak svoje uplatnenie nájde aj u teoretikov, študentov práva či osôb, ktoré sa chcú s trestným právom zoznámiť.