Dne 4. září 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 282/2017 Sb. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 21/16, kterým se zamítá návrh na zrušení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve zbytku se návrh odmítá.

Návrh podala skupina 18 senátorů Parlamentu České republiky․ K přesvědčení o neústavnosti napadeného ustanovení navrhovatelé dospěli v souvislosti s návštěvou prezidenta Čínské lidové republiky, kdy dne 29. 3. 2016 Policie ČR nevpustila účastníky řádně ohlášených shromáždění do prostor Hradčanského náměstí. Tento zásah byl podle navrhovatelů proveden nařízením uzavírky ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. Neústavnost tohoto ustanovení se navrhovatelé snaží doložit tím, jak bylo v daném případě správním orgánem aplikováno. V této souvislosti poukazují na absenci legitimního důvodu pro vydání uzavírky, na procesní pochybení správního orgánu v rámci správního řízení či na to, že vydáním uzavírky došlo k obejití zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

K povaze uzavírky Ústavní soud konstatuje, že samotný fakt, že určitému aktu zákonodárce přiznává povahu rozhodnutí, byť by se jako vhodnější jevila forma opatření obecné povahy, nemůže být bez dalšího protiústavní. Napadené ustanovení přiznává uzavírce výslovně formu rozhodnutí a upravuje i postup pro jeho vydávání včetně okruhu účastníků řízení a speciální úpravy pro opravné prostředky. Za těchto okolností není soudní přezkum uzavírky nijak limitován a nejsou dány ani jiné důvody, které by mohly Ústavní soud vést k závěru, že rozhodnutí o uzavírce je z ústavněprávního hlediska nutno považovat za opatření obecné povahy.

Z uvedených důvodů Ústavní soud podaný návrh z části zamítl podle § 70 odst. 2 a z části odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Nález nabyl účinnosti dnem 4. září 2017.

Zdroj: Právní zpravodaj