About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 36 blog entries.

Porušení práva na zákonného soudce neodůvodněným nařízením změny senátu (Ústavní soud)

16. 8. 2019|

Vázanost právním názorem nadřízeného soudu nezakazuje nalézací instanci, aby na základě vlastního posouzení přihlédla i k jiným závěrům a úvahám, popřípadě se jimi nechala inspirovat na cestě k dosažení správného rozhodnutí věci, jestliže to náležitě odůvodní. Pokud tak učiní, nejsou v takovém případě splněny podmínky pro postup podle § 262 TrŘ. Číst celý judikát

Přiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (Nejvyšší správní soud)

16. 8. 2019|

Pokud cizinec ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu namítá s ohledem na svou konkrétní rodinnou a osobní situaci nepřiměřenost zásahu do svého soukromého a rodinného života, musí se správní orgán touto otázkou zabývat, a to bez ohledu na to, že zákon v daném řízení posouzení přiměřenosti nevyžaduje. Tato povinnost plyne přímo […]

Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání (Nejvyšší soud)

16. 8. 2019|

Základní podmínkou úvah o tom, zda mohlo dojít k vydržení vlastnického práva k pozemku, je zjištění, že ten, kdo se vydržení domáhá, byl držitelem tohoto pozemku, a kdy se ujal držby. K závěru o držbě nestačí zjištění, že pozemek užíval; pozemek totiž může užívat i pouhý detentor. Dovolání čítalo 70 stran hustě popsaných písmem velikosti […]

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a. s. stanovena kogentně?

16. 8. 2019|

Dispozitivnost a kogentnost právních norem je problematikou zejména teorie práva, nicméně z obecné roviny se velmi snadno přehoupne do praktického problému při řešení různých reálných situací. ZOK se k otázce kogentnosti svých norem vůbec nevyjadřuje. Prof. Josefu Bejčkovi tedy nezbylo než nahlédnout do příslušných norem ObčZ a zodpovědět tak otázku položenou v názvu článku. Celý […]

Judikatura ÚS: Ochrana soukromí v tzv. době internetové

16. 8. 2019|

Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií v „době internetové“, a to primárně v evropském právním prostředí. Nesmí chybět ani GDPR. Celý článek

Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným

16. 8. 2019|

Česká doktrína chápe obchodní vedení jako téměř neprolomitelné, byť současně jednotlivá oprávnění jednatelů vnitřně letitě diverzifikuje. Článek ve světle těchto odlišností uvažuje o možné přenositelnosti obchodního vedení rozhodnutím společníků, resp. valné hromady, a dochází k závěru, že tomu nic nebrání. Současně však upozorňuje na limity těchto rozhodnutí a také na možné deliktní důsledky. Celý článek […]

Posílení ochrany klientů bank

16. 8. 2019|

Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu rušícímu rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Kromě toho se zmírňují některé regulatorní požadavky vůči bankám. Celá zpráva

Zjednodušení vidimace

16. 8. 2019|

Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání cizojazyčných dokumentů českým úřadům a naopak. Dále se rozšiřuje možnost nahlížení do matričních knih. Celá zpráva

e-Sbírka a e-Legislativa

16. 8. 2019|

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací návrhy určují, že nebude-li stanoveno jinak, právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci, a také ukládají povinnost předkládat informativní přehled […]

Opatrovnictví na základě alžírské kafaly (Soudní dvůr EU)

30. 7. 2019|

„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném opatrovnictví. Dítě nezískává postavení dědice opatrovníka a režim institutu „kafala“ navíc končí dosažením zletilosti. Takové dítě nemůže být považováno za „potomka v přímé linii“, ale […]