About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 45 blog entries.

Přiměřenost rozhodnutí z hlediska zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (Nejvyšší správní soud)

16. 8. 2019|

Pokud cizinec ve správním řízení o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu namítá s ohledem na svou konkrétní rodinnou a osobní situaci nepřiměřenost zásahu do svého soukromého a rodinného života, musí se správní orgán touto otázkou zabývat, a to bez ohledu na to, že zákon v daném řízení posouzení přiměřenosti nevyžaduje. Tato povinnost plyne přímo […]

Držba věci nebo práva jako podmínka vydržení. Nepřiměřeně rozsáhlé podání (Nejvyšší soud)

16. 8. 2019|

Základní podmínkou úvah o tom, zda mohlo dojít k vydržení vlastnického práva k pozemku, je zjištění, že ten, kdo se vydržení domáhá, byl držitelem tohoto pozemku, a kdy se ujal držby. K závěru o držbě nestačí zjištění, že pozemek užíval; pozemek totiž může užívat i pouhý detentor. Dovolání čítalo 70 stran hustě popsaných písmem velikosti […]

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a. s. stanovena kogentně?

16. 8. 2019|

Dispozitivnost a kogentnost právních norem je problematikou zejména teorie práva, nicméně z obecné roviny se velmi snadno přehoupne do praktického problému při řešení různých reálných situací. ZOK se k otázce kogentnosti svých norem vůbec nevyjadřuje. Prof. Josefu Bejčkovi tedy nezbylo než nahlédnout do příslušných norem ObčZ a zodpovědět tak otázku položenou v názvu článku. Celý […]

Judikatura ÚS: Ochrana soukromí v tzv. době internetové

16. 8. 2019|

Článek komentuje nález Pl. ÚS 45/17 ve věci data retention a konfrontuje ho s vývojem a aktuálními trendy problematiky ochrany práva na soukromí v prostředí elektronické komunikace a informačních technologií v „době internetové“, a to primárně v evropském právním prostředí. Nesmí chybět ani GDPR. Celý článek

Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručením omezeným

16. 8. 2019|

Česká doktrína chápe obchodní vedení jako téměř neprolomitelné, byť současně jednotlivá oprávnění jednatelů vnitřně letitě diverzifikuje. Článek ve světle těchto odlišností uvažuje o možné přenositelnosti obchodního vedení rozhodnutím společníků, resp. valné hromady, a dochází k závěru, že tomu nic nebrání. Současně však upozorňuje na limity těchto rozhodnutí a také na možné deliktní důsledky. Celý článek […]

Posílení ochrany klientů bank

16. 8. 2019|

Vláda navrhuje právo vkladatelů bezúplatně vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů v případě přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky. Odkladný účinek se přiznává kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu rušícímu rozhodnutí ČNB o odnětí licence. Kromě toho se zmírňují některé regulatorní požadavky vůči bankám. Celá zpráva

Zjednodušení vidimace

16. 8. 2019|

Do Senátu míří i vládní návrh zákona, který má v návaznosti na nové nařízení EU usnadnit ověřování shody opisu nebo kopie s listinou. Změna by měla zjednodušit administrativu při předkládání cizojazyčných dokumentů českým úřadům a naopak. Dále se rozšiřuje možnost nahlížení do matričních knih. Celá zpráva

e-Sbírka a e-Legislativa

16. 8. 2019|

Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací návrhy určují, že nebude-li stanoveno jinak, právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci, a také ukládají povinnost předkládat informativní přehled […]

Opatrovnictví na základě alžírské kafaly (Soudní dvůr EU)

30. 7. 2019|

„Kafala“ spočívá jednak v závazku dospělé osoby zajišťovat výživu, vzdělávání a ochranu dítěte stejným způsobem, jako by to dělali rodiče se svým dítětem, a jednak mít toto dítě v zákonném opatrovnictví. Dítě nezískává postavení dědice opatrovníka a režim institutu „kafala“ navíc končí dosažením zletilosti. Takové dítě nemůže být považováno za „potomka v přímé linii“, ale […]

K povinnosti soudu zkoumat, zda úvěrující prověřil úvěruschopnost budoucího dlužníka (Ústavní soud)

30. 7. 2019|

Poskytovatel úvěru má jednoznačnou povinnost prověřit spotřebitelovu schopnost splatit plánovaný úvěr. Posouzení rozpornosti úvěrové smlouvy s dobrými mravy (a na ni navazující eventuální rozhodnutí soudu o zastavení exekuce) nemůže vycházet jen z „objektivizovaného“ hodnocení jednotlivých parametrů takové úvěrové smlouvy. Číst celý judikát