About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 81 blog entries.

Bezdůvodné obohacení vědomým plněním na cizí dluh (Nejvyšší soud)

13. 11. 2019|

Samo vědomí plnitele o absenci jeho povinnosti k úhradě cizího dluhu nevylučuje vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči osobě, za niž plnil a jíž se zánikem dluhu dostalo majetkového prospěchu. Nelze bez dalšího usuzovat, že každý, kdo plní na cizí dluh, který nezajišťuje, aniž by si předem vymínil postoupení pohledávky, jedná v darovacím úmyslu. […]

Společné jmění manželů z pohledu aktuální rozhodovací praxe NS

13. 11. 2019|

Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu judikatury. Při rekodifikaci soukromého práva sice došlo k zachování institutu SJM, ale zásadní novinky v ObčZ (dispozitivnost, pojetí věci, superficiální zásada, nabývání od neoprávněného) nahlodaly použitelnost některých dosavadních závěrů, často převzatých již z bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Celý článek

Spory o rozsah majetkové podstaty

13. 11. 2019|

Soupis majetkové podstaty vyjevuje (často nepřesnou) představu insolvenčního správce o tom, co do majetkové podstaty patří. Insolvenční soudce Tomáš Jirmásek popisuje čtyři způsoby, jak lze věci ze soupisu majetkové podstaty „vyškrtnout“, a tedy se s nimi vypořádat jinak než obligátním zpeněžením. Článek představuje shrnutí části beckovského komentáře k insolvenčnímu zákonu, který vychází v těchto dnech. […]

Odklony v justiční praxi

13. 11. 2019|

Autoři se zaměřují na příčiny nedostatečného využívání alternativních řešení trestních věcí a legislativní překážky, jak jsou vnímány aplikační praxí, a předestírají návrhy, které by mohly napomoci k jejich lepšímu využití. Jde též o příspěvek do debaty o podobě budoucího trestního řádu, v němž budou odklony nepochybně hrát významnou úlohu. Předplatitelé modulu Trestní právo si mohou […]

Zneužití práva na informace

13. 11. 2019|

Poslancům byla dále rozeslána vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která s poukazem na zneužívání práva na informace posiluje pozici povinných subjektů. Návrh rozšiřuje důvody pro odmítnutí žádosti o informace, prodlužuje některé lhůty a zavádí možnost žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Celá zpráva

Justiční kandidát

13. 11. 2019|

Vláda též schválila novelu zákona o soudech a soudcích s ambicí zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Zájemci o funkci soudce budou muset po složení odborné justiční zkoušky vykonat roční odbornou přípravu justičního kandidáta. Institut justičního čekatele naopak zanikne. Celá zpráva

Sčítání lidu, domů a bytů

13. 11. 2019|

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost provádět sčítání v desetiletých intervalech vyplývá z práva EU. Dle návrhu bude ČSÚ oprávněn přebírat existující údaje z informačních systémů veřejné správy. Sčítací formulář by proto měl mít zhruba poloviční rozsah oproti poslednímu sčítání v roce 2011. Celá […]

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení (Nejvyšší soud)

11. 10. 2019|

Záleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna, zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn své stanovisko v průběhu insolvenčního řízení změnit, tj. může vzít právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpět. Číst celý judikát

Zadržení neplatného řidičského průkazu (Krajský soud v Praze)

11. 10. 2019|

Tuzemskému či zahraničnímu řidiči, který řídil motorové vozidlo v době trvání sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, lze zadržet neplatný řidičský průkaz. Soud se věnoval také tomu, že s drtivou většinou důvodů pro zadržení řidičského průkazu není spojeno pozbytí řidičského oprávnění. Číst celý judikát

Místní příslušnost soudu (Nejvyšší soud ČSR)

11. 10. 2019|

Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický představují doktrinální a judikatorní řešení otázky příslušnosti podle polohy nemovitosti v běhu času. Číst celý judikát